Τρίτη, 30 Μαΐου 2017


                        ΚΥΝΗΓΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ!


     Έχει αρχίσει η κυνηγετική περίοδος των χρυσοποίκιλτων κεφαλών των σκύλων της εξουσίας! Και μπορεί να μη διαθέτουμε αποτελεσματικά πυροβόλα όπλα, αλλά μας είναι αρκετά τα παλούκια πάνω στα οποία καρφώνουμε τα τρόπαιά μας!     Άλλωστε δε γίνονται πάντα οι ξεσηκωμοί με τα πλέον ενδεδειγμένα όπλα. Η λύσσα είναι αρκετή για να αντισταθμίσει κάθε οπλικήν ανεπάρκεια και από λύσσα διαθέτουμε άφθονη.     Μια σκουριασμένη σφήνα είναι αρκετή για να στεριώσει τα κεφάλια του εχθρού στα παλούκια μας. Κι αυτά τα παλούκια ήδη σέρνουν πάνω τους κομμάτια από τους αλυσιδωτούς θώρακες του δυνάστη.     Πολλές μάχες δόθηκαν μέχρι σήμερα, αρκετό αίμα εχθρού πιστώθηκε σε αυτά τα άτεγκτα παλούκια και μια ουρά ρακούν συμβολίζει την κίνηση προς την ανατροπή μιας διεφθαρμένης εξουσίας.     Ευτυχώς, τα ανθρωπάκια, οι αστοί, οι δειλοί, καταπίνουν μαστουρωμένοι τα ξερατά που τους πετάει στο στόμα το σύστημα…     Έτσι,
«Die Straße frei
Den braunen Bataillonen…»
και κανένα πρόβλημα αν οι Bataillonen είναι braune ή ερυθρές, ή εμπριμέ! 

ΚΥΝΗΓΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ!

 Όσοι ζωντανοί, κοπιάστε στο γλέντι!

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΜΙΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ -
ΙΕΡΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗΣ


    Ὅσοι ἔχουν μελετήσει ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον τὴν ἱστορία καὶ τὴν διαδρομή τῆς Σβάστικας ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, γνωρίζουν ὅτι πρόκειται περὶ συμβόλου ποὺ συναντᾶται ἀπ’ ἄκρου σ’ ἄκρον τῆς γῆς. Εἶναι πράγματι ἐκ πρώτης ὄψεως πασιφανὲς ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα πανάρχαιο καὶ οἱονεὶ ἀρχετυπικὸ σύμβολο ποὺ παρουσιάζει μιὰ ἀξιοθαύμαστα εὐρεῖα γεωγραφικὴ κατανομή. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ δὲ τὴν δική μας Φυλή, νὰ σημειώσουμε ὅτι συναντᾶται σὲ κάθε σημεῖο ποὺ ἐγκαταστάθηκαν οἱ ἸνδοΕυρωπαῖοι πρόγονοί μας - ἀπὸ τὴν Ἰνδία μέχρι τὴν Μεσόγειο καὶ ἀπὸ τὸν Καύκασο μέχρι τὸν σκανδιναβικὸ Βορρᾶ - διευθετῶντας ἔτσι μὲ κατηγορηματικὰ σαφῆ τρόπο τυχόν ἀπορίες σχετικὰ μὲ τὸν ἂν κατεῖχε ἢ ὄχι σημαντικὴ θέση στὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἔκφραση τῶν κοινῶν μας προπατόρων.

    Αὐτὴ ἡ θρησκευτικὴ ἔκφραση εἶναι γνωστὸ ὅτι παρέλυσε καὶ τελικὰ ἐσίγησε συντετριμμένη κάτω ἀπὸ τὸν ὁδοστρωτῆρα τοῦ ἐξ Ἱεροσολύμων ἀφορμώμενου καὶ πανταχοῦ ἐπελαύνοντος μονοθεϊσμοῦ. Ἀμφότεροι οἱ ἐκχριστιανισθέντες Ἄριοι τῆς Εὐρώπης καὶ οἱ ἐξισλαμισθέντες Ἄριοι τῆς Ἀνατολῆς ὑποχρεώθηκαν νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς ρίζες τους καὶ νὰ ὑποστοῦν μιὰ τερατώδη καὶ ἄνευ προηγουμένου πλύση ἐγκεφάλου ὥστε μετὰ τὴν παρέλευση κάποιων γενεῶν νὰ μὴν εἶναι κἂν σὲ θέση νὰ διανοηθοῦν ὅτι πνευματικοί τους προπάτορες μπορεῖ νὰ εἶναι κάποιοι ἄλλοι κι ὄχι οἱ λεγόμενοι Πατριάρχες τοῦ Ἰσραήλ. Σύμβολα και παραδόσεις είτε παραδόθηκαν στην λήθη είτε κατόρθωσαν να συνεχιστοῦν πληρώνοντας, ὡστόσο, τὸ βαρὺ ἀντίτιμο τῆς ἀπαγκίστρωσης ἀπὸ τὴν προγονικὴ θεοσέβεια καὶ τῆς ριζικῆς μεταμόρφωσής τους ὥστε νὰ συμβαδίσουν με τὸ νέο πνεῦμα τοῦ ἀντεθνικοῦ μονοθεϊσμοῦ.

     Ἡ Πατρίδα μας δὲν ξέφυγε ἀπ’ αὐτὴν τὴν μοῖρα. Εἶδε τὰ ἱερά της νὰ σφραγίζονται, τὸ ἐθνικό της ὄνομα νὰ διασύρεται, τὰ ἀγάλματά της νὰ πελεκίζονται, τὶς ἱεροπραξίες της ν’ ἀπαγορεύονται. Ἀποκορύφωμα ὅλης αὐτῆς τῆς ξέφρενης πορείας τοῦ διὰ νόμων ἐπιβαλλόμενου ἐξιουδαϊσμοῦ στάθηκε τὸ κλείσιμο τῆς Σχολῆς τῶν Αθηνῶν τὸ 529 ἐπὶ Ἰουστιανιανοῦ. Ἐχοντας στὴν πλάτη της σχεδὸν μιὰ χιλιόχρονη ἀπρόσκοπτη παρουσία καὶ ἔχοντας καταστεῖ ὁ θεματοφύλακας τοῦ Ἑλληνισμοῦ κατὰ τὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια - μὲ τοὺς τελευταίους σχολάρχες της νὰ κωδικοποιοῦν ἀκατάπαυστα τὴν παρακαταθήκη τῶν Ἑλλήνων θεολόγων καὶ τῶν μυημένων στὰ Μυστήρια φιλοσόφων - τελικὰ ἡ Ἀκαδημία υποχρεώθηκε νὰ σωπάσει διὰ παντός.

     Θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει κάποια σχέση τὸ σφράγισμα αὐτὸ τῶν πυλῶν τῆς Ἀκαδημίας μὲ τὸν περὶ τὴν Σβάστικα ἀναλφαβητισμὸ στὸν ὁποῖον καταδικάστηκαν σύμπασες οἱ γενιὲς τῶν κατοπινῶν Ἑλλήνων; Στὶς γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν θὰ ἀποπειραθοῦμε νὰ δώσουμε μιὰ ἀπάντηση σ’ αὐτὸ τὸ ὁμολογουμένως τολμηρὸ καὶ καινοφανὲς ἐρώτημα.

      Πρωτίστως, νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Σβάστικα συναντᾶται σὲ τὸση ἀφθονία στὰ αρχαιολογικὰ εὑρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ -κατὰ τὴν διαχρονία του- ὥστε ἀρκετοὶ μελετητὲς ἔχουν ὁδηγηθεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι κοιτίδα τοῦ συμβόλου αὐτοῦ εἶναι μᾶλλον ἡ ἑλληνικὴ Γῆ. Ἀναφέρει σχετικὰ ὁ ἱστορικὸς τῆς Τέχνης William Henry Goodyear στὸ ἔργο του “The Grammar of the Lotus: A New History of Classic Ornament as a Development of Sun Worship (1891): " Ἡ πραγματικὴ ἑστία τῆς Σβάστικας εἶναι ὁ Ἑλληνικὸς γεωμετρικὸς ρυθμός, αὐτὸ γίνεται ἀμέσως καταφανὲς στὸν ἐρευνητὴ ὁ ὁποῖος μελετᾶ τὸ θέμα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν καλλιτεχνικῶν ρυθμῶν. Ἀναζητοῦντες τὴν κοιτίδα τοῦ Συμβόλου, ὀφείλουμε νὰ ἐξετάσουμε τὸ ποῦ ἐμφανίζεται μὲ τὶς μεγαλύτερες διαστάσεις καὶ ποῦ ἐμφανίζεται μὲ τὸν πλέον ἐπίσημο καὶ ἐξέχοντα τρόπο. Τὰ ἑλληνικὰ γεωμετρικὰ ἀγγεῖα εἶναι τὰ μοναδικὰ μνημεῖα ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ Σβάστικα συστηματικῶς ἐμφανίζεται σὲ πίνακες ἀφιερωμένους εἰδικῶς σὲ αὐτήν. Δὲν ὑπάρχουν ἄλλα μνημεῖα ἐπὶ τῶν ὁποίων ἡ Σβάστικα εἶναι δυνατὸν νὰ εὑρεθεῖ σὲ μιὰ διάσταση ἡ ὁποία καταλαμβάνει τὸ ἥμισυ τοῦ συνολικοῦ ὕψους ὁλοκλήρου τοῦ ἀντικειμένου. Τὸ κανονικὸ μέγεθος τῆς Σβάστικας στοὺς πολὺ πρώϊμους χρόνους εἶναι διαμέτρου μικροτέρας τῶν 0.8 ἑκατοστομέτρων, ἐνῶ στὴν ἑλληνικὴ γεωμετρικὴ ἀγγειοπλαστικὴ ἔχει διάμετρο καὶ 2 καὶ 3 ἴντσες (5-8 ἑκ.)”     Αὐτὰ, βέβαια, εἶναι λίγο πολὺ γνωστὰ σὲ ὅσους ἔχουν καταπιαστεῖ μὲ τὸ θέμα. Προτοῦ λοιπὸν κάποιος ψέξει τὸν γράφοντα ὅτι γλαῦκ’ Ἀθήναζε κομίζει, νὰ δηλωθεῖ ἐδῶ ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ γνωρίζουν τὰ ἄνωθι περιγραφόμενα, πιθανὸν εἶναι ν' ἀγνοοῦν τὸ πλέον οὐσιῶδες τοῦ ζητήματος, τὸ ποιά δηλαδὴ ἦταν ἡ σημασία τῆς Σβάστικας γιὰ τοὺς προγόνους μας. Κι αὐτὸ συμβαίνει διότι ἔχει τεχνηέντως καλλιεργηθεῖ ἡ σφαλερὰ ἐντύπωση ὅτι ἐπρόκειτο περὶ ἑνὸς συμβόλου χρησιμοποιουμένου γιὰ διακοσμητικοὺς καὶ μόνον λόγους. Γιὰ τὸ ἂν εὐσταθεῖ ἢ ὄχι αὐτὴ ἡ ἑρμηνεία, ἀρκεῖ νὰ ἐγκύψουμε σ’ αὐτὰ ποὺ ἔχει νὰ μᾶς πεῖ ὁ Πλάτωνας στὸν “Τίμαιό” του καὶ συγκεκριμένα στὰ χωρία ἐκεῖνα ὅπου περιγράφεται ἡ δημιουργία τῆς Ψυχῆς τοῦ Κόσμου ἐκ μέρους τοῦ Δημιουργοῦ.

      Προτοῦ παραθέσουμε τὰ ἐν λόγῳ ἀποσπάσματα καλὸ εἶναι νὰ γίνει μιὰ χρήσιμη ἐπισήμανση πρὸς ἀντίκρουση τῶν ψευδολογιῶν ποὺ οἱ χριστιανοὶ διαδίδουν καὶ ἀναπαράγουν επὶ τοῦ θέματος, φτάνοντας ἀκόμα καὶ στὸ καταγέλαστο σημεῖο να παρουσιάζουν τὸν Πλάτωνα ὡς πρὸ Χριστοῦ Χριστιανὸ (!) καὶ μονοθεϊστή (!). Νὰ γίνει σαφὲς, λοιπὸν, ὅτι ὁ περιγραφόμενος στὸν Τίμαιο δημιουργὸς δὲν ἔχει τὴν παραμικρὴ συνάφεια μὲ τὸν ἐξωσυμπαντικὸ βιβλικὸ Ἰεχωβά ποὺ ἐκ τοῦ μηδενὸς κατασκευάζει τὸν κόσμο - καὶ ὁ ὁποῖος κινούμενος γραμμικὰ θὰ φτάσει κάποια στιγμὴ στὸ τέλος του. Ἀντιθέτως, αὐτὸ ποὺ ὁ ἐν Τιμαίῳ δημιουργὸς κάνει εἶναι νὰ μορφοποιήσει τὴν προϋπάρχουσα ὕλη παράγοντας τάξη ἐκ τῆς ἀταξίας, κάτι ποὺ ἀνταποκρίνεται πλήρως στὸ ἡσιόδειο Χάος τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης. Δὲν ὑπάρχει καμμία ex nihilo κατασκευή κι ἄρα ὁ Κόσμος - κυκλικὰ κινούμενος- δὲν ἔχει καμμία αρχὴ καὶ κανένα τέλος. Οὔτε φυσικὰ καὶ συνοδεύεται αὐτὴ ἡ ποιητικὴ εἰκόνα τοῦ δημιουργοῦ μὲ ἀντι-πολυθεϊστικὲς συνδηλώσεις! Ἂν δὲν ἦταν ἀδαεῖς στὰ τῆς ἑλληνικῆς θεολογίας θὰ γνώριζαν ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρὸς χάριν τῆς Σιὼν ἀσυστόλως ψευδολογοῦντες ὅτι μία ἐκ τῶν βασικῶν θέσεων τῆς ἑλληνικῆς κοσμοθεάσεως εἶναι αὐτὸ ποὺ διὰ στόματος Σαλουστίου διατυπώνεται μὲ ἐκπληκτικὴ ἐνάργεια ὡς ἑξῆς “Τὴν πρώτην αἰτίαν μίαν τε εἶναι προσήκει, παντός γαρ πλήθους ἡγεῖται μονάς”. Τὸ Ἑν - τὸ πλατωνικὸ Ἀγαθόν, ὁ ἡρακλείτιος Λόγος, ὁ πυθαγόρειος Ἀριθμὸς, ὁ πληθωνικὸς ὕψιστος Ζεύς - ἐκδιπλώνεται σὲ ὅλες τῆς βαθμίδες τῆς ἱεραρχημένης Πραγματικότητας καὶ ἔτσι “γεννώνται” οἱ ὑπερκόσμιοι καὶ ἐγκόσμιοι θεοί, ὁ Νοῦς καὶ ἡ Ψυχὴ τοῦ Κόσμου, οἱ δαιμονικὲς τάξεις, ἡ ἔμψυχος ὕλη ἀλλὰ καὶ ἡ ἄμορφη.

       Στὸ 34b, λοιπὸν, διαβάζουμε γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς Ψυχῆς τοῦ Κόσμου στὸ μέσον τοῦ Σύμπαντος “..ἔφτιαξε τὸ σῶμα τοῦ κόσμου λεῖο, ὁμαλὸ καὶ μὲ ὅλα τὰ μέρη του σὲ ἴδια ἀπόσταση ἀπὸ τὸ κέντρο, δηλαδὴ ἕναν κόσμο ἑνιαῖο, τέλειο καὶ ἀποτελούμενο ἀπὸ τέλεια συστατικά. Στὴ μέση του τοποθέτησε τὴν ψυ­χή, ἁπλώνοντάς την παντοῦ - ἀκόμα καὶ τὴν ἐξωτερική του ἐπιφάνεια περικάλυψε μ' αὐτή τὴν ἴδια. Ἔτσι δημιούρ­γησε ἕναν καὶ μοναδικὸ κόσμο ποὺ κινεῖται κυκλικά..”

       Στὸ 34c δηλώνεται ρητά ἡ πρωτοκαθεδρία τῆς κοσμικῆς Ψυχῆς ἔναντι τοῦ ἔνυλου Κόσμου “..ὁ θεὸς ὅμως δημιούργησε τὴν ψυχὴ πρὶν ἀπὸ τὸ σῶμα κι ἔτσι εἶναι ἀνώτερή του τόσο στὴν ἡλικία ὅσο καὶ στὴν ἀρετή, γιὰ νὰ τὸ ἐξουσιάζει καὶ ὄχι να ἐξου­σιάζεται ἀπ' αὐτόν..”.

       Παρακάμπτοντας τὰ γραφόμενα ἀπὸ τὸ 35a μέχρι τὸ 36b -ὅπου παρατίθενται λεπτομέρειες σχετικὰ με τὸν τρόπο κατασκευῆς τῆς Ψυχής - φτάνουμε στὸ 36c ὅπου ἀναγιγνώσκουμε τὰ ἑξῆς λίαν ἐνδιαφέροντα: “..Κατὸπιν ὅλο αὐτὸ τὸ κατασκεύασμα τῆς ψυχῆς τὸ ἔσχισε στὰ δύο κατὰ μῆκος, καὶ κρατῶντας τὰ δύο κομμάτια συνδεδεμένα σταυρωτὰ στὸ μέσον τους, ἔτσι ὥστε νὰ σχηματίζουν ἕνα Χ, ἔκαμψε τὰ ἄκρα τους σὲ κύκλους καὶ τὰ ἕνωσε σ’ ἕνα σημεῖο ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ πρῶτο σημεῖο σύνδεσης”.Δύο διασταυρούμενες σε σχῆμα Χ λωρίδες μὲ καμπτόμενα ἄκρα..Τι ἔχουμε ἐδῶ ἂν ὄχι μιὰ εὔγλωττη περιγραφὴ τοῦ συμβόλου τῆς Σβάστικας;! Και εἶναι δύο oἱ λωρίδες διότι ἀναπαριστοῦν τὸ Εἶναι καὶ τὸ Γίγνεσθαι, καθότι ἡ Ψυχὴ στὸ 35a ὁρίζεται ὡς κρᾶμα τῆς ἀμερίστου καὶ μεριστῆς οὐσίας!


     Ψυχὴ τοῦ σύμπαντος Κόσμου λοιπὸν ἡ Σβάστικα. Καὶ δὲν μὰς τὸ λέγει αὐτὸ κάποιος τυχαῖος ἀλλὰ ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων, ὁ μυημένος εἰς τὰ Μυστήρια, ὁ ουχὶ μόνον φιλόσοφος -καθώς εἴθισται σήμερα νὰ νομίζουμε-  ἀλλὰ και ὑψίπνοος θεολόγος ποὺ συνέχισε τὴν παρακαταθήκη τῶν προγενέστερων ὀρφικοπυθαγορείων καὶ τὴν διαιώνισε διασώζοντας πλεῖστα ὅσα ἐκ τῶν μυστηριακῶν διδαγμάτων τους. “Ἅπασα γὰρ ἡ παρ’ Ἕλλησι θεολογία τῆς ὀρφικῆς ἐστὶ μυσταγωγίας ἔκγονος”, καθὼς διαλαλεῖ ὁ Πρόκλος στὸ “Περὶ τῆς Κατὰ Πλάτωνα Θεολογίας” (Ι.5, 25-26)

    Καὶ γιὰ νὰ κατανοηθεῖ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο ἡ ἱερότητα τῆς Σβάστικας γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἂς ἐντρυφήσουμε λίγο στὴν κοσμολογικὴ λειτουργία καὶ στὴν θέση ποὺ ἡ Ψυχὴ τοῦ Κόσμου κατέχει στὴν οὐράνια γεωγραφία. Ἐπιστρέφουμε λοιπὸν στὸν Πλάτωνα ὅπου στὸ 36c-37a διαβάζουμε: “Ἡ ψυχή, ξεκινῶντας ἀπὸ τὸ μέσον, ἁπλώθηκε μέχρι τὰ τε­λευταῖα  ἄκρα τοῦ οὐρανοῦ, τὸν κάλυψε κυκλικὰ ἀπ' ἔξω κι ἄρχισε νὰ γυρίζει γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό της, σὲ μιὰ αἰώνια καὶ σώφρονα ζωή. Τὸ σῶμα τοῦ οὐρανοῦ εἶναι ὁρατό, ἐνῶ τῆς ψυχῆς  ἀόρατο. Ἐκείνη ὅμως μετέχει στὴ λογικὴ καὶ στὴν ἁρμονία, ὡς ψυχὴ τῶν νοητῶν καὶ τῶν αἰώνιων ὄντων, καὶ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ, ἀφοῦ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ ἄριστο”

    Συνοψίζοντας, ἡ διεπόμενη ἀπὸ αὐτοκινησία καὶ ἀεικινησία Ψυχὴ τοῦ Κόσμου εἶναι τὸ κάλλιστο ὅλων, τὸ πρῶτο γέννημα τοῦ αρίστου Ὄντος.  Εἶναι ἡ κινητήρια ἀρχὴ τῶν οὐρανίων σωμάτων, τοῦ κύκλου τῶν φυσικῶν γεννήσεων ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀνθρώπου (καὶ σημειωτέον ὅτι ὡς κίνηση δὲν ὁρίζεται μόνο ἡ φυσικὴ μεταβολὴ ἀλλὰ καὶ πᾶσα νοητικὴ δραστηριότητα). Εἶναι ἐκείνη ποὺ ἐμψυχώνει, ποὺ κινεῖ, ποὺ ζωοποιεῖ. Ἐκείνη ποὺ ἀενάως καὶ ἀοράτως περιπολοῦσα στὸ οὐράνιο στερέωμα διευθετεῖ καὶ κοσμεῖ τὰ πάντα. “ Ψυχὴ πᾶσα παντὸς ἐπιμελεῖται τοῦ ἀψύχου..πάντα τὸν κόσμον διοικεῖ “ καθως δηλώνεται στὸν “Φαῖδρο”. Ἐκείνη ποὺ θέτει σὲ ἁρμονικὴ καὶ σώφρονα τροχιὰ κάθε τὶ ποὺ ὑπάρχει στὸ Σύμπαν. Ὅλα αὐτὰ αντικατοπτρίζονται στὸ σύμβολο της Σβάστικας καὶ συμβολίζονται δι’ αὐτῆς!

     Ὁ προαναφερθεὶς Πρόκλος - ἀπὸ τοὺς τελευταίους σχολάρχες τῆς ἱδρυμένης ἀπὸ τὸν Πλάτωνα Ἀκαδημίας ποὺ κατὰ τὰ χρόνια τῆς χριστιανικῆς ἐπικρατήσεως συνέγραφε ὕμνους πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ κωδικοποιοῦσε ὅλον τὸν ὅγκο τῶν θεολογικῶν πεποιθήσεων ποὺ εἶχε κληροδοτηθεῖ ἀπὸ τὸ παρελθόν - διασαφηνίζει ἀκόμα περισσότερο το θέμα καὶ μᾶς διαφωτίζει γιὰ τὴν τελετουργικὴ χρήση τῆς Σβάστικας: “Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποκαλύπτει ἡ ΘΕΟΥΡΓΙΑ κατὰ τὸν Πλάτωνα μέσῳ τῶν γραμμάτων. ΕΝΤΥΠΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΧΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΙΚΥΚΛΙΩΝ” (Εἰς τὸν Τίμαιον τοῦ Πλάτωνος, 255 - 256).

      Σίγησε λοιπόν ἡ Ακαδημία, σίγησε καὶ ἡ ροὴ τῆς Γνώσης. Σήμερα μποροῦμε, ὡς ἕναν βαθμὸ, ν’ ἀναψηλαφήσουμε ὄψεις τοῦ παρελθόντος ποὺ περιέπεσαν στήν λήθη, ὡστόσο πεισματικὰ ἐμμένουμε ν’ ἀντικρίζουμε τὰ πάντα ὑπὸ τὸ παραμορφωτικὸ νεωτερικὸ πρῖσμα τῆς ἀπομάγευσης καὶ γι’ αὐτὸ ἐκλαμβάνουμε τὴν Σβάστικα ἁπλᾶ ὡς ἕνα διακοσμητικὸ μοτίβο χωρὶς κἂν νὰ ὑποψιαζόμαστε ὅτι μπορεῖ νὰ ἐλλοχεύει ἔστω καὶ ἡ παραμικρὴ ἔκφανση ἱερότητας.

       Καὶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὄτι οἱ δύο ἐν Ἑλλάδι χῶροι ποὺ κάπως (ψευτο)σχετίζονται μὲ τὸ θέμα προτιμοῦν νὰ τηροῦν σιγὴν ἰχθύος. Ἡ ἐγχώρια ψευτοφασιστικὴ ἀκροδεξιὰ ποὺ κατὰ καιροὺς ὑποδύεται - για φετιχιστικοὺς καὶ μόνο λόγους- τὴν ἐθνικοσοσιαλίζουσα κόρη καὶ ποὺ πρωτοκλασάτα στελέχη της “χτυπᾶνε” τὴν Σβάστικα στὰ οὐχὶ φυσικῷ τῷ τρόπῳ φουσκωμένα μπράτσα τους, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ μιλήσει γι’ αὐτὴν τὴν ὄψη τῆς Σβάστικας, ἀκόμα καὶ ἂν τυχαίνει νὰ τὴν γνωρίζει, διότι προέχουν οἱ ἀγαστὲς σχέσεις ποὺ τόσο λαχταρᾶ νὰ διατηρεῖ μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο - τὸ ὁποῖο γιὰ εὐνόητους λόγους δὲν θέλει νὰ γίνεται λόγος γιὰ τὴν “παλαιά” μας θρησκεία. Στον ἴδιο ὄρκο σιωπῆς συμμετέχουν -πλὴν μίας καὶ μοναδικῆς ἐξαίρεσης- οἱ ἡγήτορες τοῦ καλούμενου “ἐπανελληνισμοῦ” καὶ αὐτοπροσδιοριζόμενοι ὡς “συνεχιστὲς τῆς παραδεδομένης ἑλληνικῆς θρησκείας” οἱ ὁποῖοι εἶναι τόσο πολὺ θεοσεβεῖς ὡστὲ θυσιάζουν στὸ βωμὸ τῆς μεταπολεμικῆς ἀντιεθνικοσοσιαλιστικῆς ψύχωσης ἕνα ἀπὸ τὰ ἱερότερα σύμβολα τῆς θρησκείας ποὺ ὑποτίθεται “ἐκπροσωποῦν”! Προέχει ἡ ὀσφυοκαμψία μπροστὰ στὰ κελεύσματα τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας καὶ ἡ ἔγνοιά τους μὴ τυχὸν καὶ κηλιδωθοῦν ἀπὸ τὴν..ἀναθεματισμένη καὶ μισητὴ Σβάστικα τὰ δημοκρατικὰ/ἀντιφασιστικὰ διαπιστευτήρια ποὺ πασχίζουν νὰ δίνουν καὶ νὰ διατυμπανίζουν μὲ κάθε εὐκαιρία.

     Ἐναπόκειται λοιπὸν στὴν προσωπικὴ πρωτοβουλία τῶν ἁγνῶν ἀκόλουθων τῶν ἑλληνικῶν τρόπων καὶ νομιζομένων ὡστε ν’ ἀνασύρουν ἀπὸ τὴν λήθη τὴν ἱερή μας Σβάστικα. Ἀτενίζοντάς την μὲ τὴν ἀπαιτούμενη ἱεροπρέπεια εἶναι στὸ χέρι μας νὰ συντονίσουμε τὸ Εἶναι μας μὲ τὸν ἁρμονικὸ ρυθμὸ τῆς ἀκατάπαυστα περιστρεφόμενης Ψυχῆς τοῦ Κόσμου καὶ ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τὴν ὀχλοβοὴ τοῦ σύγχρονου κόσμου νὰ κοσμήσουμε ἑαυτοὺς μὲ Σοφία, Ἀνδρεία, Ἐγκράτεια καὶ Δικαιοσύνη. Εἴθε!


     Γιὰ μιὰ εὐσύνοπτη παρουσίαση τοῦ θέματος, παρακολουθῆστε τὸ ἀκόλουθο βίντεο:
YΠΕΡΒΟΡΕΙΟΣ ΙΔΕΑΛΙΣΤΗΣ

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ: 
ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ 
     Ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής ο Ηλίας Κασιδιάρης πανηγυρτίζει υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ και "χαρτογραφεί" και τον κύκλο των ...χαμένων συγχρόνων φιλοσιωνιστών, με επίκεντρο την ακροδεξιά Χρυσή Αυγή και την Μαρί Λεπέν! 


     Οι δηλώσεις του Ηλία Κασιδιάρη αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής και το τι κρύβει για την Ελλάδα όχι, βεβαίως, όταν και εφ' όσον εκλεγεί ως κυβέρνηση (διότι ποτέ δεν θα εκλεγεί) αλλά ακόμη και μέσα από τη Βουλή ως απόκομμα-παρακολούθημα των υπολοίπων κομμάτων στην ουρά των οποίων σχεδιάστηκε να παραμένει. Είναι πια δεδομένο ότι στα έδρανα της Βουλής κάθονται μόνο προδότες και αλήτες και σύντομα θα δούμε με κιπά και τον Μιχαλολιάκο μαζί με τους κοκάκηδες παρατρεχάμενους του να ακουμπάνε το δυτικό τείχος στο Τελ Αβίβ.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

 AN  ΕΧΕΤΕ  ΦΙΛΟΤΙΜΟ 
ΞΕΚΟΥΜΠΙΣΤΕΙΤΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΜΑΤΩΝ


Για άλλη μία φορά ο κοινοβουλευτικός  Θίασος της Χρυσής Αυγής με επικεφαλής τον γνωστό Superman,προκάλεσε με την απίστευτη αφέλεια του, τον χαριτόβρυτο,χαιρέκακο καγχασμό των τροφίμων ,δημοσίων παρασίτων της εικονικής,κατοχικής,παράνομης Βουλής των επαγγελματιών μισθοφόρων της πλουτοκρατικής Μαφίας των τραπεζικών δολοφόνων του ελληνικού λαού.

Για άλλη μία φορά οι τραμπούκοι,χρήσιμοι ηλίθιοι μίας σπασμένης  σαπουνόφουσκας,  της καταδικασμένης σε εξευτελισμό,προσωπικής και οικογενειακής επιχειρήσεως του πολιτικά ξοφλημένου Νίκου Μιχαλολιάκου,πάτησαν την πεπονόφλουδα,επιδιδόμενοι στον γνωστό θεατρικό ρόλο του καραγκιόζη,σε μία εμετική διαρκή ,στημένη παράσταση δημοσίου κωμικοτραγικού θεάματος στην λαομίσητη αίθουσα των νεκροθαφτών της Πατρίδος..


Για άλλη μία φορά,απέδειξαν ότι παρέχουν εντυπωσιακά,εκουσίως η ακουσίως, εντός του κοινοβουλευτικού οχετού, το άλλοθι παρατάσεως της υπάρξεως των προσκυνημένων εκτελεστικών οργάνων των τοκογλύφων Τυράννων της Ελλάδος.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. 
ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΛΑΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΝΤΕΘΝΙΚΟ ΚΟΠΡΩΝΑ 
ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΛΗΣΤΩΝ.


Για άλλη μία φορά,με την απλή και μόνο, έμμισθη παρουσία τους,στην βρώμικη φωλιά των καθηκιών της αθλίας Δημοκρατίας,νομιμοποίησαν την τεχνητή ανάγκη επιβιώσεως της,σε βάρος της κοινωνίας.Ευτελίζουν και εκχυδαίζουν,καπηλευτικά, έναν πολιτικό και κοινωνικό χώρο,που θα μπορούσε,εκτός της σκηνοθετημένης εκλογικής απάτης και της ακινδύνου κοινοβουλευτικής εκτονώσεως του για το προδοτικό καθεστώς των μνημονιακών σφαγέων,να αποτελέσει το εφαλτήριο ενός μετωπικού,μαζικού,πατριωτικού κινήματος ανατροπής της αισχρής καθεστωτικής κλίκας των αλητών των πολιτικών κομμάτων και της πλουτοκρατικής συμμορίας.

Η πολιτικά αυτιστική ηγεσία της Χρυσής Αυγής ,με την ηλίθια και κλινικώς ερμηνεύσιμη τακτική της,συνιστά τον αγαθό τραυματιοφορέα νομιμοποιήσεως και σωτηρίας της μνημονιακής τυραννίας.Το καθεστώς της συμμοριακής χρηματιστηριακής Δημοκρατίας,προνοητικά από την πρώτη στιγμή της κοινοβουλευτικής εμπλοκής της Χ.Α,την ανέσυρε από τα περιθωριακά..αζήτητα,την χρησιμοποίησε για την επίδειξη ενός φόβητρου-σκιάχτρου στην καθημαγμένη κοινή γνώμη,για να απαξιώσει την προοπτική ενός εναλλακτικού, σοβαρού, πατριωτικού προτάγματος,γνωρίζοντας άριστα την..ποιότητα των πολιτικών μηδενικών,τα οποία απάρτιζαν την ερμαφρόδιτη ..ηγετική ομάδα της.

Είναι ντροπή να δηλώνεις Εθνικιστής,και να ρουφάς την ίδια αναθυμίαση της σαπίλας των εκπροσώπων των στυγνών εγκληματιών των μνημονιακών μακελάρηδων,μέσα στην ίδια ρυπογόνο αίθουσα..όπου  τα αποβράσματα της πλουτοκρατικής σπείρας,ανενόχλητα με μια υπογραφή εκβιασμού δολοφονούν,ξεκοιλιάζουν,ταπεινώνουν εκατομμύρια συμπολιτών μας..

Είναι ντροπή να δηλώνεις Εθνικιστής,και να σιτίζεσαι σαν κοινό παράσιτο,από το ίδιο μιαρό τραπέζι μαζί με τους αιμοπότες ..εντίμους συναδέλφους βουλευτές, από το υστέρημα ημιπεινασμένων μαζών,από την μισή μπουκιά ψωμιού από λιπόθυμα Ελληνόπουλα,από την κλεμμένη σύνταξη γερόντων καταδικασμένων σε αργό θάνατο.

Είναι ντροπή να δηλώνεις Εθνικιστής,και να δίνεις,με την φυσική σου παρουσία, συγχωροχάρτι ψεύτικης αναγνωρίσεως στα  ξεπουλημένα τομάρια του κοινοβουλευτισμού,μέσα στην χεσμένη φωλιά τους.


Είναι ντροπή να δηλώνεις Εθνικιστής,και να σε σέρνουν σαν κανίβαλο με χαλκά στην μύτη και στα χέρια,οι μηχανουργοί πολιτικών διώξεων της καθεστωτικής Ηγεσίας της..Δικαιοσύνης,και να δηλώνεις πίστη και αφοσίωση στην ..αμεροληψία της.

..Μάγκες ..βουλευτές της ΧΑ...Αν έχετε ακόμα φιλότιμο..και θέλετε να σώσετε την όποια υστεροφημία σας..

Σταματήστε τον δημόσιο αυτοεξευτελισμό σας,και τον άσφαιρο σφετερισμό του λαικού πατριωτισμού.

Ξεκουμπιστείτε ομαδικά και θεαματικά από την κοινοβούλιο...Μιά για πάντα.

Πετάξετε στα μούτρα των..βουλευτών συναδέλφων σας,τις κοινοβουλευτικές έδρες του απατεωνίστικου εκλογικού συστήματος. Καταγγείλετε,δυναμικά στον λεηλατημένο λαό την στημένη υπόθεση της πολιτικάντικης σαβούρας του υπόκοσμου του Κοινοβουλίου..και μην ξαναπατήσετε στα αποχωρητήρια του.

Κυρίως... Μοιράστε σε γηροκομεία, ορφανοτροφεία, νοσοκομεία, αναδρομικά όλα τα άτιμα χρήματα των βουλευτικών σας αποζημιώσεων, τα τριάκοντα αργύρια του Ιούδα..


Μάγκες ..βουλευτές της Χρυσής Αυγής..

Πριν λίγα χρόνια,αποκαλούσατε δημόσια,ορθώς,μπουρδέλο την Βουλή...

Αμαρτήσατε..Δουλέψατε σαν κοινές πουτάνες σε αυτό το Μπουρδέλο. Πληρωθήκατε..

Ο δρόμος της λυτρώσεως για τις μετανοούσες πόρνες είναι ανοιχτός...


Αν δεν θέλετε στην επικείμενη κρίσιμη ώρα, η οδυνηρή σιωπή του ληστευμένου ελληνικού λαού, όταν ξεσπάσει σαν πύρινη καταιγίδα, να περάσει σαν καυτό σίδερο  και από τα ενοικιαζόμενα, χαμένα κορμιά  σας.

                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ.


Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ 
Ή ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ;


     Αν και έχουν περάσει πάνω από 14 ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα στο Άδενδρο Θεσσαλονίκης που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και τον τραυματισμό άλλων 16, εκ των οποίων ορισμένοι πολύ σοβαρά, η κοινή γνώμη εξακολουθεί να είναι απληροφορητη για τα αίτια που προκάλεσαν τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας Intercity.     Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχει ποτέ στο παρελθόν σημειωθεί κάποιο σοβαρό περιστατικό που να δικαιολογεί αυτόν τον εκτροχιασμό, και κυρίως την ορμή της μηχανής του τρένου που εισήλθε σε σπίτι και το διαπέρασε.     Ο ΟΣΕ είχε ανακοινώσει νωρίς το πρωί πως κατόπιν εντολής του αρμόδιου υπουργού κύριου Σπίρτζη θα έσπευδε επί τόπου η ηγεσία του οργανισμού με την ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να εξιχνιάσουν τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα


     Και εμείς ρωτάμε τον Ο.Σ.Ε., την ΕΛ.ΑΣ. και τις δικαστικές Αρχές  ε υ θ έ ω ς: ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΡΑΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΑΠΕΙ; με αποτέλεσμα τον "ανεξήγητο" θανατηφόρο εκτροχιασμό...


     Διότι, όπως είναι πασίγνωστο η γνωστότατη "ευπαθής ομάδα" [η και "γύφτοι" αποκαλουμένη] αποζεί από το εν πολλοίς παράνομο εμπόριο μετάλλων με μέλη της να έχουν συχνά κατηγορηθεί και καταδικασθεί για κλοπές και εμπορία κοινωφελούς μεταλλικού υλικού συμπεριλαμβανομένων και σιδηροδρομικών ρ α γ ώ ν.  

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΤΗΝΟΣ


     Πρόκειται για το ανώμαλο κάθαρμα που δήλωνε Α.Μ.Ε.Α. και συνελήφθη έχοντας στο σπίτι του δεμένο χεροπόδαρα ένα εικοσάχρονο κορίτσι, το οποίο επί ώρες βίαζε και ξυλοκοπούσε για σεξουαλικούς λόγους. Και, όπως προβλέπει ο κανόνας για τέτοιες περιπτώσεις, το κτήνος είναι ένας ευσεβέστατος εβραιοχριστιανός ο οποίος στον προσωπικό λογαριασμό του στο γνωστό μέσο κοινωνικής δικτυώσεως αναρτά προτροπές του «αγίου» Παϊσίου και επικλήσεις προς τη παναγία!

     Στη φυλακή όπου θα οδηγηθεί θα γίνει αμέσως κολαούζος του παπά τον οποίο θα χρησιμοποιήσει και σαν μάρτυρα υπερασπίσεώς του στη δίκη προκειμένου η έδρα να πεισθεί για το χριστιανικό του ήθος και, βεβαίως, θα ...πεισθεί, γιατί η εκκλησία σε αυτό τον τόπο κυβερνά από την περίοδο της βυζαντινής κατακτήσεως. Ταυτοχρόνως, το κτήνος, μέσα στη φυλακή θα μετατραπεί και σε ρουφιάνο των δεσμοφυλάκων κατασκευάζοντας -όπου χρειαστεί- "καταστάσεις" εναντίον των συγκρατουμένων του! Διότι και το αντιφασιστικό "κράτος" σ'  αυτό το τόπο είναι το ίδιο ανήθικο με την εκκλησία που το διευθύνει "αφ'  υψηλού"!

     Στο τέλος, το κτήνος θα έχει τη βοήθεια της ...παναγιάς που πάντα βοηθάει τους πιστούς της και θα ξεφύγει από την έκτιση της -όποιας- ποινής αφού δηλώνει και Α.Μ.Ε.Α., ασχέτως αν οι πολυβολισμοί των αναρτήσεών του στο Facebook δείχνουν ότι στραβοί είναι όσοι θα τον πιστέψουν... Άλλωστε, το κτήνος, όπως όλα τα κτήνη, επικαλείται τη παναγιά ως μόνη ελπίδα του για να μπορεί να βασανίζει δεμένη χεροπόδαρα μια κοπελίτσα, όπως και ο εβραιοχριστιανισμός τη παναγιά του επικαλείται για να κρατά χεροπόδαρα δεμένο τον Ελληνισμό βασανίζοντάς τον επί αιώνες!


     Και ο επίλογος θα γραφεί στον ...ενοριακό ναό όπου το κτήνος, αντάμα με τους δικαστές του, τους μπάτσους που τον συνέλαβαν αλλά, κυρίως, το θύμα του, θα εορτάσουν το εβραϊκό πεσάχ κραυγάζοντας "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ" συνεχίζοντας τον ανώμαλο βίου, καθένας όπως τον αντιλαμβάνεται βάσει της "Παλαιάς..."  και της "Καινής Διαθήκης" που διαμορφώνουν το δογματικό πλαίσιο της αντιφασιστικής ανωμαλίας η οποία, από αιώνων, νοείται ως δημοκρατία! Και μην απορείτε για την ενσωμάτωση και του θύματος στο συνεορτασμό του πεσάχ διότι αυτό το θύμα κυριαρχεί στην όλη κατάσταση επιλέγοντας να πρωταγωνιστήσει, αφού, ξέχασα να προσθέσω ότι η κακοποιημένη κοπελίτσα ήταν η πρώτη θεοσεβής που βρέθηκε στο χώρο του κτήνους υπακούοντας στο θρησκευτικό πρόσταγμα του "Αγαπάτε αλλήλους"!

"Όμορφος κόσμος, ηθικός, εβραιοχριστιανικά πλασμένος" ! 

     Σκατά στα μούτρα των δικαστών, των μπάτσων, των δεσμοφυλάκων κι ό,τι περισσέψει και στα μούτρα θύτη και θύματος! 

Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ"
Η 
Ξ Ε Φ Τ Ι Λ Ι Σ Μ Ε Ν Η 


     Μια ολόκληρη  ε π τ α ε τ ί α  κλείνει σήμερα από την ημέρα του τετραπλού εγκλήματος στη "MARFIN" όπου, στη καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας και μέρα-μεσημέρι, δολοφονήθηκαν 4 άτομα και  α κ ό μ η δεν γνωρίζουμε ούτε καν τα στοιχεία του ενόχου!


     Ανάμεσα σε πανάκριβες ηλεκτρονικές κάμερες σπαρμένες παντού να παρακολουθούν την ατομική ζωή των πάντων, κάποιοι απεφάσισαν να προβούν σε μία μαζική δολοφονία και την κατάφεραν "κάτω" από το πανάκριβο ελικόπτερο της Αστυνομίας που μάλλον τους εξασφάλιζε "σκιά"...


     Ανάμεσα σε αμέτρητους αστυνομικούς που βρίσκονταν παντού στη περιοχή, οι δολοφόνοι ανενόχλητοι πυρπόλησαν ζωντανά τα θύματά τους και αποσύρθηκαν επίσης ανενόχλητοι ενώ οι αστυνομικοί καταδίωκαν άσχετους διαδηλωτές  που διαμαρτύρονταν για τη πείνα τους.


     Ανάμεσα σε αμέτρητους αστυνομικούς που εξοπλισμένους με πανάκριβα μέσα, οι δολοφόνοι αφαίρεσαν ανεμπόδιστοι τις ζωές  ανθρώπων και  ε φ τ ά  χρόνια μετά η "Ελληνική Αστυνομία" μας επιδεικνύει τα νέα πανάκριβα "μέσα" που απόκτησε όχι για να αποκαλύψουν τους δολοφόνους της "MARFIN" αλλά για να δικαιολογήσουν νέα κονδύλια στελεχών σε νέες υπηρεσίες και ..."χεστήκαμε για τους  νεκρούς"!


     ΠΙΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ, "Ελληνική Αστυνομία" από το να σε κυνηγάνε οι τραγικές εικόνες 4 δολοφονημένων θυμάτων της ανικανότητας σου να εντοπίσεις τους δολοφόνους τους... ΠΙΟ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ, "Ελληνική Αστυνομία" από το να βλέπουμε τους γαλονάδες σου να δίνουν συνεντεύξεις για τα νέα υπερσύγχρονα "μέσα" που σου παρέχονται από το υστέρημα ενός πεινασμένου λαού ενώ ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ και οι δολοφόνοι της "MARFIN" μπορεί και να πίνουν καφεδάκι στη ΓΑ.ΔΑ. όπως κάποτε οι ασφαλίτες σου ήπιαν καφεδάκι στη Λουίζης Ριανκούρ με τα "παλικάρια" της "17 Νοέμβρη".


ΣΚΑΤΑ ΣΤΑ ΓΑΛΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΤΟΜΑΡΙΑ!

     Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΑΔΙΚΑΙΩΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΑΣ!

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΠΟΥ ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ 
ΟΙ  ΥΒΡΙΣΤΕΣ  ΤΩΝ  ΑΛΒΑΝΩΝ;


     Mε την Ελληνική Μαφία να πρωταγωνιστεί στα αστυνομικά δελτία αυτής της χρεοκοπημένης χώρας ήδη από την δεκαετία του '60, με το άντρο της στα πειραϊκά "Μανιάτικα" και έλκουσα την πανάρχαιη καταγωγή της από την οικογένεια των δολοφόνων του Κυβερνήτη, κάποιοι πλαστογράφοι της τραγικής εσωτερικής πραγματικότητας αιτιώνται την, δήθεν "Αλβανική" Μαφία προκειμένου να πετάξουν στον "απέναντι" τα δικά τους "σκουπίδια"...


     Με εύκολα θύματα τους Αλβανούς, οι γραικύλοι μαφιόζοι αλληλοθερίζονται επί δεκαετίες ανενόχλητοι ενώ οι εμμονικοί αντι-Αλβανοί μας δείχνουν με το δάχτυλό τους την ...Αλβανία ως "κοιτίδα" της Μαφίας, ενώ η Μαφία ήταν, είναι και παραμένει ε λ λ η ν ι κ ό τ α τ ο  copyright από την παλιά εκείνη εποχή που είχε την έδρα της σε παραλιακό ξενοδοχείο της Καστέλλας και τα "παλληκάρια" της πλαισίωναν ακροδεξιούς ντόπιους πολιτικούς-αγαπητικούς της ίδιας της αστυνομίας που αποτελεί παντού τον "πυρήνα" κάθε Μαφίας.     Μετά και το χθεσινό φονικό περιστατικό στο Σχολείο των Γλυκών Νερών όπου παραλίγο να μετρήσουμε και παράπλευρη απώλεια, η ελληνική Μαφία φαίνεται να κυριαρχεί στις εγκληματολογικές στατιστικές, μάλιστα, μετά και το έπος του ελληνάρα Αγγλούπα που άφησε "εποχή" στα αστυνομικά δελτία με μία δράση που ούτε η  Ιταλική Μαφία δε τη ξεπερνάει.


     ΣΚΑΣΜΟΣ, λοιπόν, ελληναράδες που βρίζετε τους "άλλους" για να δικαιολογήσετε τους βρομερούς εαυτούς σας ξεφτιλίζοντας την Ελλάδα.

Ι. Σαραβάκος