Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΟΣ
Ο μεμονωμἐνος ἀνθρωπος, ὀπως ὀλα τα πλἀσματα,εἰναι μηχανἐς,οι οποἰες κατασκευἀστηκαν γιἀ να φθαροὐν ,να χαλἀσουν και να πεταχθοὐν στα ..μπἀζα. Με μἰα  δυστυχἠ διαφορἀ,στις περισσὀτερες περιπτὠσεις,την εκούσια ἠ ακοὐσια  ανακὐκληση τους.Μἰα τυφλἠ ορμἠ ,σε ρυθμὀ  σαρωτικοὐ τυφὠνος,τις εκτοξεὐει με χαιρἐκακη ασπλαχνἰα,υπο την μορφἠ και σὐσταση κοσμικὠν υλικὠν στην υδρὀγειο,τις ζωογονοεἰ και τις εξοντὠνει.

.Η ημερομηνἰα λἠξεως λειτουργἰας τους,εἰναι καταγεγραμμἐνη στην πρὠτη στιγμἠ της εμβρυακἠς τους συλλἠψεως..ὀπως επίσης καί η ποιοτικἠ τους αποδοτικότητα. Ὀπως η αναπνοἠ εἰναι αυτὀματη, ἐτσι και η αυστηρἠ ιεραρχικἠ σφραγἰδα της αμειλἰχου Φὐσεως επἰ τοὐ χαρακτἠρος των,εἰναι προρυθμισμἐνη. Καἰ δεν εἰναι σκληρὀτης,αλλἀ σοφἰα καἰ πρακτικἠ απαἰτηση, μἰα μηχανἠ, ὀταν διαβρὠνεται ,να διακὀπτεται η χρήσις της..

Να επιχειρἠται η επισκευἠ της,και ἀν αυτὀ,δεν καθἰσταται εφικτὀν ,να διαλὐεται,να αποσυναρμολογεἰται και τελικώς να σωριἀζεται..Μια πικρἠ προειδοποἰηση της Φὐσεως,στην υπερφαλἀγγιση τἠς οποἰας, οἰ ἀνθρωποι,αυτἀ τἀ..τἐλεια κινοὐμενα,αμετανοἠτα παραπτὠματα , ἐστησαν το διαιὠνιο φρικτὀ τους δραμα.Κρἰμα..οἰ ευτυχεἰς αλλἀ καἰ οἰ δυστυχεἰς επιλογἐς τους,εἰναι οἰ μἠτρες τἠς παρακμἠς τους.Πἐρα απὀ την ευτυχἰα και την δυστυχἰα,βρἰσκεται η πατρἰς των Ευγενὠν..

Ἀν καἰ οἰ ρἰζες καἰ αυτὠν ακὀμα, τὠν πρωτοβουλιὠν ,εἰναι σκιἐς στην ἀβυσσο της υπαρκτικἠς ανεπἀρκειας των μαζικὠν  βιασμὠν της Φὐσεως,απὀ αχαλἰνωτες,αεἰχρονες δυναμικἐς,οἰ οποἰες στον μαὐρο πἰνακα τοὐ χἀους,διαζωγρἀφησαν τἠν μοναδικἠ υφιστἀμενη κὀλαση, ὀταν καταστρατηγεἰται η βιολογικἠ τραχὐτητα της κοσμικἠς ροἠς τους,,.

Τἠν συσσὠρευση και την αποπνικτικἠ συμφὀρηση στις λεωφὀρους των πεπρωμἐνων τους ,η οποἰα προκαλεἰται απὀ την μἠ ἐγκαιρη περισυλλογἠ τὠν  φθαρμἐνων, εκ γενετικἠς κατασκευἠς,παλιοσιδερικὠν στις ελαττωματικἐς μηχανἐς και στην μἠ δυναμικἠ αποκομιδἠ,εξουδετἐρωση και ταφἠ τὠν αθλἰων ανθρωποειδὠν εκτρωμἀτων...


ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ..ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΝΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΤΤΟΥΣ

Και αυτἀ τα  υπελικτικἀ αποκυἠματα,αυτοἰ οἰ δραπἐτες τὠν εκβρασμἀτων τὠν χωματερὠν, στην αναζἠτηση τἠς χυδαἰας απορροἠς τους και στην αλυσιτελἠ απὀπειρα δικαιολογἠσεως τἠς τυραννικἠς  λειψανοβριθοὐς περιφορἀς τους,επινὀησαν κἀποτε την χριστιανικἠ ψευτοηθικἠ και στοὐς συγχρὀνους καιροὐς το αστικὀ κρατος και τοὐς θεσμοὐς του..Δικαιὠνοντας και πάλι τον Νιτσε..Ο χριστιανὀς εἰναι ἐνα κατοικἰδιο ἀρρωστο ζὠον και το αστικὀ Κρἀτος ,ἐνας παρἀδεισος λεηλασἰας και αυτοκαταστροφἠς γιἀ τοὐς περιττοὐς..δηλαδἠ γιἀ τἀ περισσὀτερα ανθρωπομοὐρικα φαντἀσματα...

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΛΑΚΩΔΗΣ ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ  ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΣΑΚΚΟ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ
.
Η αστικἠ Δημοκρατἰα εἰναι ἐνα πολιτευμα,στο οποἰο,οι απρὀσωπες αδαεἰς μἀζες,εξοπλισμἐνες με το αυτοκτονικὀ φἀσγανο  τἠς εξωνημἐνης ψἠφου,  με τἠν αυθἀδεια της ανελἐγκτου βιολογικἠς ανακυκλὠσεως,με την θρασὐτητα τὠν καθολικὠν δικαιωμἀτων ,και τἠν μαζικἠ συμμετοχἠ τους στην εγγενἠ ισοπἐδωση και κονιορτοποιἠση τους,στα πειραματκἀ εργοτἀξια τὠν επικυριἀρχων τους,κατοχὐρωνουν επαξἰως τον προορισμὀ τους...
.
Την εκοὐσια κατακρεοὐγηση τους ,την αγοραπωλησἰα τους και το καθημερινὀ ανελἐητο ξεκοἰλιασμα τους,απὀ κοφτερἐς λεπἰδες,τις οποἰες,οι ἰδιες επἐλεξαν ,ως θρἰαμβο της ηλιθιὀτητος τους.Η αντροπἠ της φυσικἠς ιεραρχἰας συνεπἀγεται τον κλονισμὀ της κοινωνικἠς συγκροτἠσεως..Σκεφθεἰτε κἀτι το αδιανοἠτο,σε μἰα αγἐλη λὐκων..Οι ασθενικοἰ και χαμηλἠς ενεργητικὀτητος, λὐκοι να ηγοὐντο..ψηφιζὀμενοι απο τους ομοἰους τους..Η αγἐλη θα εξοντὠνετο με την πρὠτη ευκαιρἰα..Αυτὀ, που εἰναι ανεπἰτρεπτο στην φυσικἠ ομαδα,εἰναι επιβεβλημἐνο στην δημοκρατἰα..Μἰα εκτροπἠ .μἰα διαρκἠς πρὀκληση για αλληλοσπαραγμὀ και μἰα σαγηνευτικἠ πρὀσκληση  για ετεροκαταβρὀχθιση...


ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΗΡΩΣ ..ΔΥΟ  ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Σε κἀθε εποχἠ και οι πλεἰονες ἀνθρωποι,εἰναι φτιαγμἐνοι γιἀ δοὐλοι.Ωμἀ.Σκλἀβοι τὠν παθὠν τους,τὠν αφεντἀδων τους,τὠν ἀναρχων ορμεφὐτων τους.Και ουδἐποτε αυτὀ θα αλλἀξει.Εἰναι ανδροπρεπἐς κατὀρθωμα της αρχαἰας ελληνικἠς φιλοσοφἰας και πολιτικἠς πρἀξεως.η αναγνὠριση και η καθιἐρωση αυτἠς της ωμἠς αενἀου πραγματικὀτητος.Ιδἰως στον Αριστοτἐλη,διαβἀζουμε οτι,οι εκ φὐσεως και εκ του σωματοτὐπου τους,και εκ της ψυχικἠς τους ιδιοσυγκρασἰας τους, δοὐλοι ταπεινοἰ χειρὠνακτες,απολαμβἀνουν κἀποια  ευτυχἰα,ὀταν υπηρετοὐν τοὐς, εκ φὐσεως, υπεροχοτἐρους....


ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΖΩΗ

Ἠ, ιεροπρεπὠς βἀνυαυση μοἰρα των ανωτἐρων λαων και ατομων,ὀταν περιπἰπτουν σε συνθἠκες υποτἐλειας.εἰναι λιτἠ..Με δὐο ενδεχὀμενα..η μἀχη γιἀ την ελευθερἰα και νἰκη,αποκατἀσταση της φυσικἠς ιεραρχἰας..σε ἀλλη περἰπτωση, ηρωικὀς θἀνατος..τρἰτη οδὀς δεν επιτρἐπεται να υπἀρξει..Αλλιὠς, δεν εἰναι οι ἐξοχοι,αλλἀ οι χὐδην συμπτωματικοἰ..
.
.Δηλαδἠ,εἰναι τελικἀ σκλἀβοι..Η γενετικἠ εντολἠ,δεν αποδἐχεται παρερμηνεἰες..ὀταν το αἰμα της ρἀτσας εἰναι αλὠβητο,το ἐνστικτο γιἀ την σὐρραξη ἠ την θυσἰα εἰναι αμιγἐς..Σε αυτἠν την υπερτἀτη στιγμἠ κρἰνεται η αξἰα ἠ η απαξἰα,το δικαἰωμα γιἀ την αξιοπρἐπεια ἠ τον εξευτελισμὀ..Η επιβεβαἰωση ἠ διἀψευση της αξιὠσεως γιἀ ελευθερἰα ἠ Θανατο..Διὀτι και ο Θἀνατος εἰναι ,κἀποτε.η μὀνη επιλογἠ Τιμἠς .


Η ΣΙΧΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ..ΜΗΤΡΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

.Δεν εἰναι ο φὀβος του θανατου,που δημιοὐργησε τις θρησκεἰες,αλλἀ η απἐχθεια και η αηδἰα για τα πλεἰονα, ανθρὠπινα ἐνσαρκα εμἐσματα ...αποτελοὐμενα απὀ ὐδωρ,ἠλιον,λιπἀσματα ,αἰμα ,δἀκρυα και αδενοειδείς ουσἰες..μουχλιασμἐνα ἐνστικτα και πλοὐσια κακοἠθεια..Το λεγὀμενον πνεὐμα των ανθρὠπων ,δεν εἰναι μεταφυσικἠ παρεμβατικἠ δρἀση,αλλἀ ἐνας καρπὀς ,συνἠθως,ἀνοστος και χολερικὀς,απὀ τα σκοτεινἀ παρασκευἀσματα τὠν εντἐρων τους..και τὠν αδἐνων τους...ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ

Ας χναρολογἠσουμε ετυμολογικὠς την πυρηνικἠ, ἀφευκτη μοἰρα της περιβοἠτου ατομικὀτητος και οιωνεἰ ανεξαρτησἰας της αφαιρετικἠς ανθρωποεκμακτρικἠς μοναδιαἰας διαστασεως.Στα ελληνικἀ..ἀτομον..στερητικὀ α ..συν τομἠ ..κατι ,που δεν τἐμνεται.Στα γερμανικα Individium..η ἰδια σημασἰα,προερχομἐνη απο το λατινικὀ,,divedere[[μοιρἀζω,χωρἰζω]],συν τοὐ στερητικοὐ[[privarum]] εμπροθἐτου in..το μη χωριζὀμενον εξ ενος συνὀλου..

Σημειωτἐον οτι εκ του privare privarum.[αφαιρὠ.στερὠ..λεηλατὠ.] προἐρχεται και η λἐξις..privat.. ιδιωτικὀ, ατομικἠ ιδιοκτησία..η οποἰα,σε κἀθε περἰπτωση,εκπηγἀζει απο μια ενἐργεια κλοπἠς..σφετερισμοὐ. κατακτἠσεως..κατἀ την αδυσὠπητη μἀχη τὠν πἀντων κατἀ τὠν πἀντων..Ο πὀλεμος,δἐν είναι μὀνον ο πατἠρ των πἀντων,εἰναι και ο θεμελιωτἠς της μοναδικἠς ..Ηθικἠς..Αυτἠς,ποὐ επιβἀλλει ο ισχυρὀς στον ηττημἐνο..


ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

Επομἐνως το ἀτομον,μὀνον νοητικὠς διαμελίζεται απο ἐνα σὐνολο.Πρακτικὠς μοιρἀζεται  την μοἰρα μἰας ομἀδος.Καἰ αυτἠ η πορεἰα του ,δεν εἰναι τἰποτα ἀλλο ,απὀ την ἰδια  ,την περιπέτεια του, στην κοσμικἠ κονἰστρα.Δεν σἐρνει σε αυτἠν την διαδρομἠ του στην γἠ,μὀνον τις αλυσἰδες της κοινοτικἠς του συνοδοντὠσεως,αλλἀ και την περιουσιακἠ βιολογικἠ εγγραφἠ ,μιἀς μακραιὠνης εντολἠς.Η συνεἰδησις,σε ὀσους ανθρὠπους τη φέρουν,προσθετει και μια ιδιἀζουσα φὀρτιση.Την γνὠση του τερματισμοὐ και της αναποτρἐπτου καταλἠξεως.
.
.Αλλἀ αυτὀ δεν σημαἰνει μοιρολατρεἰα και φαταλισμὀ.Γιἀ τοὐς Ἠρωες σημαἰνει πὀλεμο μἐχρις εσχἀτων.Βουλησιοκρατικὀ πὀλεμο, γιἀ την ερωτικἠ απὀλαυση τοὐ τραγικοὐ πεπρωμἐνου.Αντιθἐτως, γιἀ τα ποταπἀ μαζικἀ ανθρωποσκωριἀματα ,το αντἰκρυσμα της ζὠης και τοὐ απαραγρἀπτου γεννἠματος της,τοὐ Θανἀτου ,ενεργοποιεἰ την διἐξοδο της πρὀστυχης μεταφυσικἠς παρηγοριἀς καἰ τὠν ναρκωτικὠν τἠς εβραιοχριστιανικἠς,διεστραμμἐνης αλητεἰας ,ἀρα τον αργὀ θἀνατο τἠς επιγεἰου αυτοεξολοθρεὐσεως..Διὀτι ἀλλος Θἀνατος δεν υπἀρχει...


ΣΥΜΒΟΛΙΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΘΑΝΑΣΙΜΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ..ΓΙΛΓΑΜΕΣ.

Εἰναι εξαἰσιος ο μὐθος του Γιλγαμἐς.Μἰα παλαἰφατη σουμεριακἠ παρἀδοσις.Μεταξὐ Θρὐλου και Ιστορἰας..Περἰ την 3η χιλιετἰα πρὀ της κακοφἠμου χριστιανικἠς χρονολογἠσεως,ἐνας Βασιλεὐς των Σουμερἰων,βουτηγμἐνος στην ομἰχλη τοὐ μὐθου.Ενας ημἰθεος,με σαφεἰς αντιστοιχἰες στον Ηρακλἠ των Ελλἠνων.Τα κεἰμενα του περιφἠμου ομωνὐμου ἐπους,ευρἐθησαν προ τριὠν αιὠνων.σε σφηνοειδἠ γραφἠ..

Μεταξὐ τὠν ἀλλων ηρωικὠν περιπετειὠν του,περιγρἀφεται και η απεγνωσμἐνη αγωνἰα του,να εξοικειωθεἰ με τα απαγορευμἐνα μυστικἀ της αθανασἰας.Σὐμφωνα με τον μὐθο,συναντἀ ἐναν Μἀγο στην ἐρημο,ο οποἰος επἐζησε του κατακλυσμοὐ.Αυτὀς, ἠξερε να αποκωδικοποιεἰ το αἰνιγμα του θανἀτου και της αθανασἰας..Ο Γιλγαμἐς ,τοὐ θἐτει την αιὠνια ερὠτηση..Πως μπορὠ να γἰνω αθἀνατος;;Ο Μἀγος απαντἀ..Πρἐπει να υποβληθεἰς στην απλἠ δοκιμασἰα..Προσπἀθησε να μεἰνεις ἀγρυπνος γιἀ επτἀ ημἐρες και επτἀ νὐχτες..Και ἐπειτα ,ἐλα πἀλι σε μἐνα...

Κἀποια μἐρα ,ο Γιλγαμἐς επἐστρεψε στον Μἀγο..Και τοὐ λἐει...Ἐκανα ἐναν τερἀστιο αγὠνα να μεἰνω ἀγρυπνος..αλλἀ δεν τα κατἀφερα...Ο Μἀγος τοὐ αποκρἰνεται..Εφὀσον δεν μπὀρεσες ,να δαμἀσεις τον μικρὀ αδελφὀ του Θανἀτου,τον 'Υπνο..πως μπορεἰς να δαμἀσεις τον μεγἀλο αδελφὀ του 'Υπνου,τον Θἀνατο...;;´.Ο Γιλγαμἐς επἐστρεψε στο Βασἰλειο του,θωρακισμἐνος με μἰα σκληρἠ σοφἰα..Η σημασἰα του αγὠνος του βἰου,δεν ἐιναι η  φροὐδα κυνηγεσἰα της..ψυχικἠς αθανασίας.αλλἀ  η μἀχη γιἀ την επιβἰωση ..η επιστρἀτευσις των ενστἰκτων γιἀ την ..προσγειωμἐνη κυριαρχἰα .


Ο ΕΡΑΣΙΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΘΑΝΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

.Οι τελικἐς απαντἠσεις γιἀ τα απερινὀητα μυστἠρια της βιωτικἠς δρἀσεως θα παραμἐνουν εσαεἰ απὀκρυφα..Κατἀ τον ορισμὀ της ιερἀς Φρἰκης της Φὐσεως.Η μἀχη,ὀμως,πρἐπει να συνεχιστεἰ.Και ο τραγικὀς αγὠνας των ολἰγων εκλεκτὠν,πἀσης εποχἠς,θα διεξἀγεται απαραμεἰωτος και δραματικὀς.Αρκεἰ να γἰνεται ,υπὀ την σκιἀν ,μἰας σιδηροφρἀκτου επωδὐνου Αλἠθειας..Η στιβαρἠ αναμἐτρηση θα εἰναι γιἀ πἀντα ἀνιση και ἰσως γιἀ πἀντα ἀκαρπη..Ας μην αναμἐνει ο διαλεχτὀς Ἀνθρωπος,μεροκἀματο,ὀταν βραδυἀσει και γυρἰσει αποκαμωμἐνος απὀ την μἀχη..

.Μὀνον οἰ δοὐλοι.ζητιανεὐουν μεροκἀματα...Ο Μισθὀς γιἀ τον Ευγενἠ,εἰναι ο πὀνος,το αἰμα,η θυσἰα. η ερωτικἠ,ἐξαλλη τἐρψη της αγωνιστικἠς προκλἠσεως..Ἀλλον μισθὀ δεν καταδἐχεται...αλλἀ και ὀταν ακὀμα τον λἀβει..θα τον σκορπἰσει χωρἰς φειδω,θα τον φτὐσει με μανἰα στα χτικιἀρικα μοὐτρα της οικουμενικἠς Υπανθρωπὀτητος και αυτἠ ,θα τον απολαὐσει σαν δροσιστικὀ νἀμα...αλλἀ θα τον χὐσει και αυτἠ στα απὀνερα της βρὠμικης θερμοκοιτἰδος της..

Οι ἐμποροι του Θανἀτου ,ἐιναι οι τρισἀθλιοι μαυροφορεμἐνοι παπαδοραββἰνοι.Εκφὐλισαν το συγκλονιστικὀ φἀσμα του θανἀτου,σε ανατολἰτικο κατσιβελοπἀζαρο..σε λαικἠ αγορἀ προσφορἀς και ζητἠσεως ναρκωτικὠν οπιοὐχων, γιἀ τις ηλἰθιες οχλοβριθεἰς κοπροσυλλεκτικἐς συναθροἰσεις.Ὀπως επιχεἰρησαν να ξεφτιλἰσουν καἰ το συνταρακτικὀ μυστἠριο της τραχυτἀτης Ζωἠς...


Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ..ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.

Σκιἀς ομηρικοὐ, δροσεροὐ Ὀνεἰρου η ζωἠ..Μἰα ερωτικἠ μυσταγωγἰα μεθυστικἠς πολεμικἠς συγκροὐσεως..Δἰχως Σκοπὀ..δἰχως αρχἠ και τἐλος..χωρἰς ελπἰδα και αναμονἠ απολαβἠς και προσδοκἰας.Ἐνα τρεμἀμενο γεφὐρι ανἀμεσα  σε δὐο ἀγνωστες ὀχθες..ἐνα τὀξο,το οποἰο ταξιδεὐει αιὠνια στους σπαρακτικοὐς ουρανοὐς των ιερὠν φονικὠν πεπρωμἐνων ,χαραγμἐνων στους πυρἠνες των κυτταρικὠν κελευσμἀτων των πλασμἀτων..

Και ἀν η πρὀκλησις του Θανἀτου γιἀ τα γλοιὠδη ερπετἀ,εἰναι ἐνας ανεξἀλειπτος φὀβος τελικοὐ αφανισμοὐ ,των ἠδη,πεθαμἐνων ενστἰκτων τους,καἰ ἐνας αρπακτικὀς εφιάλτης ,για τους Ἠρωες σημαἰνει κἀτι εντελὠς διαφορετικὀ..Την πανηγυρικἠ επικὐρωση της ιερἀς τους πολεμικἠς Βαρβαρὀτητος...της αγἰας , ευγενοὐς βἰας τους..Αλλἀ καἰ την πρἐπουσα ,μοναδικἠ δικαἰωση του ζωτικοὐ τους σφρἰγους....απὀ τον Μἐγα Πανἀρχοντα της φυσικἠς, οσἰου σφοδρὀτητος.

Τον Θἀνατο...Αυτὀν τον υπέροχο πλατωνικὀ εραστἠ..,ο οποἰος προσφἐρει αφειδὠλευτα και αρχοντικἀ, στον ερωμἐνο του,ἐναν λυτρωτικὀ αδιἀπτωτο 'Υπνο τεταραγμἐνης γαλἠνης,χωρἰς εφιἀλτες και ὀνειρα...Και ἰσως ,πολλἐς ακὀμα ευκαιρἰες,να επανἐλθει αιφνιδιαστικἀ...στην Κοιλἀδα της Μἀχης, γιἀ να θἀψει τοὐς  ἀταφους πεσὀντες Συντρὀφους του..και κυρἰως .γιἀ..να πἀρει αγριὀτατη εκδἰκηση γιἀ την κοινἠ τους αγδἰκιωτη Μοἰρα....Γιἀ πἀντα.
         

                                                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΑΣΤΟΣ ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΟΥ
ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΙΚΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ!


     Kάθε 28 Οκτώβρη,  οι ανελλήνιστοι γραικύλοι ξερνάνε ένα εμετικό ζητωπατριωτιλίκι που εκθειάζει το «ΝΑΙ» στους Άγγλους με τις γνωστές επιπτώσεις της εμπλοκής αυτής της χώρας σε έναν αιματηρότατο πόλεμο ο οποίος κανένα ηθικό ή υλικό κέρδος δεν απέφερε, σε έναν συμμοριτοπόλεμο ο οποίος κατεδάφισε ό,τι άφησαν πίσω τους τα ερείπια του κυρίως πολέμου, σε μία σφαγή του Κυπριακού Ελληνισμού από τους δήθεν «συμμάχους» για τους οποίους η Ελλάδα θυσιάστηκε και η διεθνής εγκληματίας βασίλισσα της Αγγλίας δε δίστασε να οδηγήσει στην αγχόνη και ένα κυπριωτόπουλο 18 χρόνων, τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη, διότι απαίτησε την ελευθερία της Κύπρου!


     Κατόπιν, οι ίδιοι δήθεν «σύμμαχοι» προς τους οποίους οι ηλίθιοι γραικύλοι δια στόματος Μεταξά είπαν το «ΝΑΙ», περιόρισαν την εθνική κυριαρχία μας στο Ελληνικό Αιγαίο ορίζοντας Γερμανό Ναύαρχο ως στρατιωτικό διοικητή του, ακύρωσαν την εθνική μας κυριαρχία στους Ελληνικούς αιθέρες διορίζοντας Τούρκο πτέραρχο στο στρατηγείο της Λάρισας, αμφισβήτησαν τα ίδια τα σύνορά μας απαγορεύοντας στην Ελλάδα την εφαρμογή της Α.Ο.Ζ., απέκλεισαν κάθε δυνατότητα αξιοποιήσεως των κοιτασμάτων της Πίνδου και του Αιγαίου υπέρ της Ελληνικής οικονομίας και αυταρκείας, διέλυσαν και διατηρούν εν αποσυνθέσει το κράτος των Αθηνών ώστε να ελέγχεται η χώρα με πλήρη την διάλυσή της από την, εν τέλει, ειρηνική εισβολή αλλοφύλων οι οποίοι αλλοίωσαν ανεπιστρεπτί τον Ελληνικό πληθυσμό και άλωσαν τελεσιδίκως την Ελλάδα!


     Βεβαίως, η μείζων πλειονότης αυτής της αφελληνισμένης, πια, χώρας, αναμασά δίκην σανού τα -όσα νομίζει...- και ως 'προγονικά" και ως "κλέη" μη έχουσα να επιδείξη ίδια εθνικά επιτεύγματα (τουναντίον...) και μη αναλογιζόμενη ότι οι μέχρι σήμερα αντιφασιστικές και δημοκρατικές επιλογές της την έφεραν στο χείλος του ...σκουπιδοτενεκέ! Όμως, η απορριμματική ιδιοστυστασία της είναι δεδομένο ότι ουδέποτε θα της επιτρέψει να το αντιληφθεί μέχρι που οι ίδιοι "σύμμαχοι" με τον μεταπολεμικό μετασχηματισμό τους θα την εξαλείψουν παραδίδοντάς την υπό την διοίκηση των ...συμμαχοτάτων Τούρκων, κάτι το οποίο ήδη αποτελεί ζοφερή πραγματικότητα. 


     Κυρίως, η αναμασώσα μοιραία πλειονότητα των αυτοχείρων γραικύλων αρκείται σε "verba"  και δεν εννοεί να "ανασηκώσει τα μανίκια" για να αναστηλώσει τα ερείπια τα οποία η αντιφασιστική και δημοκρατικότατη ανοησία της επεσώρευσε επί Ελληνικού εδάφους, όπως επιτυχέστατα και δύο φορές έπρεξαν οι ηττηθέντες (?) Γερμανοί γενόμενοι όχι απλώς και πάλι κυρίαρχοι αλλά και διοικητές ...Αιγαίου!


     Και μετά από όλα αυτά, υπάρχουν κάτοικοι αυτής της εξαθλιωμένης, πια, χώρας οι οποίοι επικροτούν το «ΝΑΙ» του Μεταξά στους Άγγλους και μάλιστα, ένα «ΝΑΙ» που ειπώθηκε πολύ προ της κηρύξεως του πολέμου, ακυρώνοντας την επιβεβλημένη ουδετερότητα της Ελλάδος και δικαιώνοντας την εισβολή του Άξονος στο Ελληνικό έδαφος!     Έκαστος άξιος της μοίρας του και οι γραικύλοι της δικής τους!
Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΑΛΓΗΔΩΝ ΑΙΩΝΙΟΥ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ"8 Νοεμβριου 1940:...Επεστρεψε απελαθεις απο την Αθηνα ο πρεσβης Γκρατσι..Αναφερει οτι ,οταν συναντησε τον Μεταξα,τα ξημερωματα της 28ης Οκτωβριου στην οικια του, για να του επιδωσει το τελεσιγραφο μας,ο Μεταξας,αρχικα ηταν υπερ της αποδοχης του.
Αλλαξε αποψη,κατοπιν παρεμβασεως του Βασλια Γεωργιου και του Αγγλου Πρεσβη Παλαιρετ....."
                                              Απο το Ημερολογιο του ιταλου Υπουργου Εξωτερικων Τσιανο.
                                                                                   [αδημοσιευτου εν Γραικυλια..]
.
ΜΑΚΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ..ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ
.
     Η Ιστορια εχει καποια  παιδευτικη αξια,μονον οταν χορηγειται ως πικρο διεγερτικο.Οταν διδεται ως γλυκο ναρκωτικο,καταντα μια συνηθεια αποβλακωτικη.Η σπουδαιοτης της επαφης με το παρελθον ειναι αναγκαια και σωτηρια,οταν συμβαινει με απιστευτα, ωμο τροπο.Σε καθε αλλη περιπτωση ,αποτελει εναν αυτοβαυκαλισμο για κοιμωμενους και μοιραιους λαους,ενα πονηρο νανουρισμα με παραμυθια,τα οποια σκορπα ,σαν φευγαλεα συννεφα,η ψυχροτης του εωθινου αφυπνιστηριου..Συνηθως σε ενα κοιμητηριο,με ανοιγμενα μνηματα,τεθραυσμενα οστα,σπασμενα κρανια και μποχα πτωμαιλας..
.
     Το ελλαδικο κρατιδιο υπηρξε και ειναι ο ταφος του Μειζωνος Ελληνισμου.Ο εκμαυλιστης και διαφθορεας ,ενα διεθνες ξεπεσμενο πορνειο του Ελλαδισμου.Ενας ψυχρος γενοκτονος.Ενα χυδαιο εκτρωματικο κατασκευασμα γραφικης, ιστορικης υβριδικης αναιδειας.Ενα αμβλωματικο αποκυημα τριων αιωνων αργοσυρτης γαγγραινας και φυματικου τυφωνος.Ενα διαρκες κακουργημα ,ενα στυγερο εγκλημα  κατα του στοιχειωδους ανθρωπισμου..Μια βρωμικη ροχαλα,κολλημενη σε μια αποκρουστικη μασκα νεκροκεφαλης...με το καλπικο ..εθνοσημο της δημοκρατιας..
.

Η ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΞΩΝHΜΕΝΗ ΓΡΑΙΚΥΛΙΑ

.     Απο το αγνο,προδομενο αιμα των μαχητων της Επαναστασεως του 1821,οι μεγαλες δυναμεις της εποχης,οι εβραιοι τοκογλυφοι,οι ελλαδιτες κοτζαμπασηδες και πολιτικαντηδες,εστησαν σε μια μικρη γωνια των Βαλκανιων,ενα παραρτημα των διεθνων και ντοπιων μακελαρηδων,για να συνεχισουν την δουλαγωγηση των ραγιαδων,ως συνεχεια μιας αλλης  κατοχης,χειροτερης και της οθωμανικης.
.
.     Στην  ιστορικη φαση αποδιαρθωσεως και διαμελισμου της οθωμανικης αυτοκρατοριας,απο την αρχη του 19ου αιωνος,κυριως η βρεταννικη αυτοκρατορια εσπευσε ευφυως,να χτισει κρατιδια στα Βαλκανια,ως υπομοχλια της πολιτικης της κυριαρχιας στην διαδοχη κατασταση,επι των συσσωρευομενων ερειπιων της φθινουσης οθωμανικης.Ενα απο αυτο,ειναι και η Γραικυλια....
.
ΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
.
     Η Επαναστασις του 1821,παρα τους ηρωισμους και τις θυσιες,απετυχε στρατιωτικως.Βουτηγμενη στις εμφυλιες διαμαχες και στην φιλαρχια των πολιτικων πρωταγωνιστων της,θα εσβηνε υπο το τουρκικο φασγανο,αν δεν σημειωνονταν η ναυμαχια του Ναυαρινου στα 1827.Αν δεν επενεβαιναν οι στολοι των μεγαλων ευρωπαικων δυναμεων..
.
     Και αυτο με το..αζημειωτο.Ανταλλαγμα,η αλλαγη διευθυνσεως του αφεντη..Και αυτη η αιφνιδια μεταβολη της στασεως τους,εξηγειται κατα ενα μερος,απο την δεσμευση των πολιτικων παραγοντων της Γραικυλιας,να ξεπληρωσουν,σε προοπτικη δεκαετιων,τα υπερογκα χρεη απο τα δολερα δανεια,των Ricardo και Rothschlids,τα οποια κατασπαραξαν  εν μεσω του φρικτου αγωνος,υποθηκευοντας την χωρα..για παντα....
.
ΕΝΑ ΧΥΔΑΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟ ΑΝΔΡΕΙΚΕΛΛΟ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
.
     Η μεγαλη  Βρεταννια,οικονομικως πληρως υποταγμενη ,απο τοτε στις εβραικες τραπεζικες δυναστειες,και υπο την πιεση τους,θα λαβει..ευμενη σταση στο ελλαδικο ζητημα,και θα επιτρεψει την συμπηξη ενος ακομα κρατους--προτεκτορατου,με την δεσμευση,οτι θα αποτελει εσαει εναν βραχιονα των πολιτικων και γεωστρατηγικων της συμφεροντων ,στην βαλκανικη περιοχη,και στο φασμα υποχωρησεως της οθωμανικης επιρροης.Αξιζει να σημειωσουμε οτι απο τα 1860,και η παραπαιουσα οθωμανικη Αυτοκρατορια,ηταν πληρως χρεωκοπημενη και ελεγχομενη απο τις δυτικες σιωνιστικες τραπεζες.Στα ρημαδια της,οι σιωνιστες τοκογλυφοι επλασαν και διευρυναν διαδοχα κρατιδια--παραμαγαζα της απολυτου..εμπιστοσυνης τους...
.
     Αυτη ηταν η ληξιαρχικη πραξη γεννησεως της θνησιγενους ελλαδικης αρχηθεν εξωνημενης Ελλαδογραικυλιας,ως ..κρατικου συμφυρματος.Εκτοτε αυτο το θλιβερο εξαρτημενο κρατιδιο,θα ειναι η μαριοννετα των προστατιδων δυναμεων,σε καθε ιστορικη εποχη,αναλαμβανοντας εργολαβικως τις ..βρωμικες δουλειες τους,στην βαλκανικη χερσονησο,ως κρικος της αλυσιδος προωθησεως των αυτοκρατορικων συμφεροντων τους...
.
ΟΙ ΡΟΠΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ

.     Απο τοτε,τα συνορα του γλοιωδους κρατιδιου, επεξεταθησαν κατοπιν..αδειας των προστατιδων δυναμεων,συμφωνα με τις βλεψεις επεκτασεως των σφαιρων επιδρασεως των.Σε περιπτωσεις ...τασεως ανταρσιας απο τον ασφυκτικο ελεγχο της ποδηγησεως των,η απαντησις τους,ηταν ενας στραγγαλιστικος ναυτικος και οικονομικος αποκλεισμος..1840..1855..1876..1898..1915..1941...[[και σημερα το λενε..capitals control..]].Aυτο το ξεπουλημενο κρατιδιο,ηταν και ειναι μια συφιλιδικη οδαλισκη,την οποια βιαζουν οι αφενταδες καθε εποχης,και την μεταβιβαζουν στους επομενους,σαν φτυμενο κουκουτσι..Οι Βρεταννοι απο το 1947..το ξεφορτωθηκαν στους Αμερικανους..Και η ιστορια μιας..δυστυχους αμαρτωλης,συνεχιζεται....
.
ΜΙΑ ΞΕΦΤΙΛΙΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΥΛΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ
.
     Στο εσωτερικο προπατορικο αμαρτημα ,προστιθεται και η διαχρονικη παγιωσις μιας κληρονομικης καστας πολιτικων ανθυπατων και πλουτοκρατικης ολιγαρχιας,προσηλωμενης στην μεταπραττικη της εμβολη,στην υπηρεσια των διεθνων εξουσιαστων,και στην αδιστακτη λεηλασια του ντοπιου ποιμνιου..Το ελλαδικο κρατιδιο υπηρξε ο σφαγεας και του Ελλαδισμου και του Ελληνισμου..Ξεχαστε ,σας παρακαλω για μια στιγμη,οσα διαβασατε.Ενα απλο πειραμα θα σας πεισει...
.
ΤΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ..ΤΡΑΒΕΣΤΙ..ΣΦΑΓΕΥΣ ΤΟΥ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
.
     Ριξτε μια ματια στον ανθρωπογεωγραφικο χαρτη του Μειζωνος Ελληνισμου.σε δυο διαφορετικες περιοδους..Στα 1832..και στα 2016..Αυτο το ξενοδουλο πολιτειακο εκτρωμα,κατορθωσε κατι συγκλονιστικο.Κατι,που δεν ειχε συμβει ουτε καν στην τουρκοκρατια των 400 ετων...Μεσα σε 3 αιωνες ξεκληρισε,ξεκοιλιασε και αφανισε τον Ελληνισμο της Μικρασιατικης Ιωνιας,του Ποντου,της Ανατολικης θρακης,της βορειου χερσονησου του Αιμου....της Κυπρου....και οι επομενες γενιες θα ζησουν και την απωλεια του Αιγαιου..ηδη κατεχομενου....αλλα και την ολοκληρωτικη απομειωση του Ελλαδισμου..χρεωκοπημενου και διαλυμενου...Ολα αυτα τα διαχρονικα εγκληματα,βρωμικοι καρποι της υποτελειας και του ανδραποδισμου.....
.

ΕΣΑΕΙ  ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ..ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ

     .Στον πρωτο παγκοσμιο πολεμο ,οι..προστατες Συμμαχοι,επικαλουμενοι τα απαραγραπτα δικαιωματα επεμβασεως τους,στην Γραικυλια,απο το 1832..κατελαβαν την Μακεδονια,κατεκτησαν και την Αθηνα,εγκατεστησαν ολοτελα δικη τους κυβερνηση ανδρεικελλων,διχασαν τον λαο,και τον εσυραν..απο το αυτι..σαν σφαγιο,για αλλη μια φορα, στην πολεμικη τους αντιπαραθεση με τις κεντρικες αυτοκρατοριες..
.
..    Μεγαλες θυσιες...μεγαλες υποσχεσεις...Και μετα τον πολεμο,οι προστατες.εστησαν την παγιδα της μικρασιατικης περιπετειας και κατεστρεψαν τον ιωνικο Ελληνισμο..Εξαφανισαν εν ψυχρω μια ιστορικη και βιολογικη παρουσια 3 χιλιαδων ετων..Με τον χρησιμο ..ηλιθιο, το ελλαδικο αποικιακο κρατιδιο τους,και με εκτελεστη ,τον εφοδιαμενο απο τα οπλοστασια τους,Κεμαλ..Αυτη ηταν η ενδειξις ευγνωμοσυνης τους για τους αποικιακους ..Μαορι των Βαλκανιων...τους Ελλαδιτες...
.
ΣΤΑ ΠΡΟΕΡΤΙΑ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΗΣ..ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
.
     Οι δυτικες αυτοκρατοριες ,ερμαια των εβραικων και αμερικανικων τραπεζων και των χρηματιστηριων της Νεας Υορκης ,του Λονδινου και των Παρισιων,στα 1919 ,στην περιφημη συνθηκη των Βερσαλλειων,επεβαλαν στους εξαπατηθεντες και καταβεβλημενους Γερμανους,με καννιβαλικη μανια,μια απο τις χειροτερες ..συμφωνιες καταπιεσεως και λεηλασιας..
.
     Ηταν θεμα χρονου,η πολιτικη εξεγερσις του γερμανικου λαου και η αποπειρα απεγκλωβισμου του απο τα στυγνα δεσμα.Μια αναδυομενη ευκαιρια αλλαγης του ευρωπαικου σκηνικου ,των σφαιρων επιρροης και της γεωπολιτικης και γεωοικονομικης ταξεως στην ρημαγμενη γηραια ηπειρο..ιδιωτικο κυνηγοτοπο,τοτε ,οπως και τωρα,των διεθνων καπιταλιστικων συμμοριων....
.
Η ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΦΥΠΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΦΙΑΣ ΤΩΝ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ
.
     Το εθνικοσοσιαλιστικο κινημα ,αφυπνισε την Γερμανια,και ως καθεστως απο το 1933,ξεκινησε τον τραγικο και ηρωικο αγωνα απελευθερωσεως της χωρας του,απο τις θρασυτατες απαιτησεις της διεθνους τοκογλυφικης μαφιας,υποστηριζομενης απο τα δυτικα δημοκρατικα κρατη..τα εποπτευοντα πολιτικως και στρατιωτικως την τυραννικη του πολιορκια..
.

     Με δεδομενη και την ανατολικη απειλη του Μπολσεβικισμου,η ελευθερη πολιορκημενη Χιτλερικη Γερμανια,επιδοθηκε σε μια λαμπρη εποποια ,απο τις σπανιες,που εχει να επιδειξει η παγκοσμιος Ιστορια,μαχητικης πολυπτυχου προσπαθειας αποκαταστασεως της αυθυπαρξιας της και της ελευθεριας της..
.
     Ο  διεθνης χρηματιστηριακος Ιουδαισμος των Rothschilds και των παραφυαδων τους,κινητοποιησαν εναν παγκοσμιο συνασπισμο..προθυμων υποτελων ,με κυρια αιχμη την αγγλοαμερικανικη και γαλλικη πολεμικη μηχανη  και με εκπροσωπους τους,τα γνωστα μασωνικα καθαρματα Ρουσβελτ και Τσωρτσιλ,σε πληρη συμπλευση μετεπειτα και με τον σταλινικο κομμουνισμο, και εξαπελυσαν εναν παγκοσμιο πολεμο..Και παλι το ελλαδικο κρατιδιο των Γραικυλων,ηταν απο καιρο,ηδη,πανετοιμο,να βουτηξει το αιμα του λαου του,στα βρωμικα υποποδια τους.....
.
Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΑΡΧΙΜΑΣΩΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ...ΚΑΙ Η ΤΡΟΤΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΓΡΑΙΚΥΛΙΑ
.
     Για αυτον τον λογο,εν οψει του επικειμενου πολεμου,και θελοντας,οι αιωνιοι προαγωγοι και ..προστατες,να αποφυγουν το ενοχλητικο σκηνικο του πρωτου  παγκοσμιου πολεμου,με την ανταρσια ενος τμηματος του ελλαδικου ζατρικιου,φροντισαν να διαμορφωσουν ενα ακρως ευνοικο πολιτικο σκηνικο.Στην ταραγμενη περιοδο του ελλαδικου μεσοπολεμου ,βριθουσα πραξικοπηματων και πολτικων ανωμαλιων,οι Βρεταννοι επανεφεραν το δικο τους ανδρεικελο τον βασιλια Γεωργιο,με συγκεκριμενη αποστολη...


.    Η ελλαδικη ..κρατικη,γκροτεσκα γκαρσονα και τροτεζα ετοιμαστηκε να προσφερει και παλι τις δουλικες υπηρεσιες της.Πολιτικως,στρατιωτικως και οικονομικως,πληρως υποδουλη στην βρεταννικη επιρροη,προευτρεπιστηκε και παλι να χυσει το αιμα των αδολων παιδιων της,για να εξευμενισει τους προστατες της..Ενα χαρακτηριστικο σημειο θα αναφερουμε και θα καταλαβετε πολλα....
.
Η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ..ΕΛΛΑΔΟΣ..ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ROTHSCHILDS
.
.     Ακομα και η Τραπεζα της Ελλαδος,στα 1928,ιδιωτικη απο τοτε,δημιουργηθηκε κατοπιν εντολης, της επισης ιδιωτικης Τραπεζας τη Αγγλιας,με πρωτα κεφαλαια απο τα ρυπαρα ταμεια των Rothschilds..Kαι  ασφαλως..ετρεχαν και οι υποχρεωσεις για τα αυτοτροφοδοτουμενα τοκογλυφικα δανεια..απο την εποχη του ..21..Κατα τα αλλα..η Ελλαδογραικυλια ηταν ενα..ανεξαρτητο[[sic]] κρατος....
.
Η 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  ΠΛΕΓΜΑ ΕΥΣΕΒΩΝ ΠΟΘΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΑΣ
.
     O βασιλιας Γεωργιος ,ενωπιον του αδιεξοδου του πολιτικου κατεστημενου,επελεξε τον στρατηγο Μεταξα,για να σταθεροποιησει την εσωτερικη και εξωτερικη κατασταση,με την εγκριση των εντολοδοτων του.Η 4η Αυγουστου,στο εσωτερικο της χωρας,μιμουμενη επιφανειακως τα πολιτικα γνωρισματα  των ολοκληρωτικων καθεστωτων της αφυπνιζομενης Ευρωπης του μεσοπολεμου,παρεμεινε στην εξωτερικη πολτικη της,παρα τις..σουρρεαλιστικες προθεσεις..ουδετεροτητος του Μεταξα,ενας  τροχος στο αρμα των αιωνιων δανειστων και επιβητορων αυτης της δυσμοιρης χωρας...Πριν ομως μνημονευσουμε σχετικα ευγλωττα γεγονοτα,πρεπει να αναφερθουμε σαφως και στον κρισιμο βασικο παικτη του δραματος,εκεινης της περιοδου,την Ιταλια...
.
ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ...
.
     Η Ιταλια,αν και στο πλευρο των νικητων του πρωτου παγκοσμιου πολεμου,θα θεωρησει την λεια της ακρωτηριασμενη .Μεσα απο το κοινωνικο χαος των μεταπολεμικων ημερων θα κατακτησει την εξουσια το φασιστικο κινημα,με επικεφαλης,μια σπουδαια ηγετικη φυσιογνωμια,τον Μουσσολινι,ο οποιος θα αφησει πισω του,μια θορυβωδη αναρχοσυνδικαλιστικη και σοσιαλιστικη σταδιοδρομια,και απο το 1915,σοβουντος του πολεμου,θα στραφει στην εθνικιστικη παραταξη των οπαδων της ιταλικης επεμβασεως..
.
     Απο τις 28 Οκτωβριου 1922,ο Μουσσολινι θα ηγηθει κυβερνητικου συντηρητικου συνασπισμου,και απο το 1925,θα παγιωσει το φασιστικο καθεστως.Ο φασισμος,ως πολιτικο κινημα ηταν μια ειδικη ιταλικη περιπτωση,ανευ σταθερων κοσμοθεωρητικων ερεισματων.Μια συζευξη των εθνικων και κοινωνικων απαιτησεων της Ιταλιας του μεσοπολεμου για κρατικη σταθεροτητα και οικονομικη ευρυθμια.Μια ενδιαφερουσα και πρακτικως επιτυχης εναλλακτικη πολιτικη οδος,περα απο τον μαρξισμο και τον ιδιωτικο καπιταλισμο..
.

     Ο Μουσσολινι θα καταστησει και παλι την Ιταλια σημαντικη ευρωπαικη δυναμη,η οποια ,ομως θα παραμεινει στον αστερισμο σωβινιστικων ανικανοποιητων επιδιωξεων...κληρονομιας της ιταλικης εθνικης ενοποιησεως του 1869..αλλα και της σφοδρης επιθυμιας για αναπληρωση των εδαφικων απωλειων της..ακρωτηριασμενης νικης του 1918..Ο ιταλικος φασισμος,αν και ξεκινησε ως ριζοσπαστικο ..αριστερο κινημα του ιταλικου εθνικισμου,με την καθεστωτικη του εκφραση,θα συμβιβαστει πληρως με τις αντιδραστικες παραδοσιακες δυναμεις του Κληρου και της Μοναρχιας.Ενα θανασιμο λαθος,το οποιο πληρωσε ακριβα.....
..
ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ
.
     Η Ιταλια ως κρατικη,πρωτολεια οντοτητα,απο τα 1869,ανηκε στην κατηγορια,των λεγομενων..χρονικως ..καθυστερημενων εθνικων αστικων,ευρωπαικων κρατων,οπως αλλωστε και η Γερμανια απο την ιδρυση του δευτερου Reich,απο τον Βισμαρκ,στα 1871.Τα κρατη αυτα ενοποιηθηκαν σε μια εποχη,οπου ηδη,απο τους τελευταιους αιωνες,παλαια εθνικα κρατη,οπως π.χ η Αγγλια και η Γαλλια,ειχαν ηδη ,αναπτυξει τις αυτοκρατοριες τους,καταλαμβανοντας την υδρογειο απο την Αμερικη,την Αφρικη μεχρι και την Αυστραλια και μερη της Μεσης και Απω Ανατολης.Ειχαν διαμορφωσει δια πυρος και σιδηρου τις παγκοσμιες σφαιρες επιρροης,εκμεταλλευομενες τις πλουτοπαραγωγικες πηγες και τους λαους των αποικιων της....
.
     .Η Γερμανια και η Ιταλια,λογω της ετεροχρονισμενης κρατικης τους συστασεως ειχαν μεινει..εκτος νυμφωνος της αποικιοκρατικης διανομης του κοσμου..Μια ιστορικη ιδιορρυθμια ,η οποια υποδαυλισε την αφευκτη συγκρουση τους,σε δυο παγκοσμιους πολεμους..με τις..χορτασμενες δυτικες αυτοκρατοριες..
.
ΓΙΑ ΠΟΣΟ..ΗΛΙΘΙΟΥΣ ..ΠΕΡΝΑΝΕ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ..
.
     Κραυγαλεο παραδειγμα,η Βρεταννια,στα προθυρα του δευτερου παγκοσμιου πολεμου,στα 1939,κατειχε υπο την μορφη αποικιακων κτησεων και προτεκτορατων,,το 28 τοις εκατο του πλανητη...Και ηταν η Βρεταννια,η οποια κηρυξε τον πολεμο κατα της Χιτλερικης Γερμανιας,λογω..δημοκρατικων ευαισθησιων για την επιθεση της Γερμανιας στην Πολωνια,,η οποια ηταν ενα αυταρχικο πολυθενικο κρατος...Φρουδα προφασις..Για ποσο ..ηλιθιους ..περνανε τους λαους.....
.
     Προθεσις μας δεν ειναι η ανατομια του χρονικου του δευτερου μεγαλου πολεμου,αλλα η εξαγωγη ιστορικων και πολιτικων..μη ορθων και..επαρατων συμπερασματων..Η κατα προσεγγισιν ,αναλυση του συνταρακτικου αυτου δραματος,περιγραφεται ευφυως στις σελιδες των βιβλιων των...David Irwing,David Hoggan,Reymon Cartie,Lindel Hart,Gerd Schulze,και αλλων συγγραφεων,κατα το εφικτον αντικειμενικων.Αξιολογη και η ερμηνεια του Γεωργιου Γεωργαλα στο βιβλιο του..Pax Amerikana....

.    Εκεινο,το οποιο πρεπει να διατηρησουμε ως πεμπτουσια του πολεμου και ως πλαισιο,εντος του οποιου εξελιχθηκε και η ελληνοιταλικη περιπετεια του 1940,ειναι η τραγικη διελκυστινδα των..νεοπαγων εθνικων κρατων της Γερμανιας και της Ιταλιας,να παρεισφυσουν,εστω και αργοπορημενα,στην διαδικασια μεταβολης των ευρωπαικων και παγκοσμιων ζωνων επιρροης,τις οποιες ειχαν κατοχυρωσει οι πλουτοκρατικες δυτικες αυτοκρατοριες..Τα υπολοιπα της προπαγανδας των νικητων,,περι αγωνος κατα του..φασισμου..ειναι παραμυθια για..αγριους...

.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΚΑΘ ΗΜΑΣ....
.
     Η μεταξικη δικτατορια,ηταν και αυτη, ερμαιο της αγγλοδουλης πολιτικης καστας και της οικονομικης ολογαρχιας των Αθηνων.Στην εξωτερικη πολιτικη ,μια ευθυγραμμισμενη πορεια στον πολεμο,υπερ της ..προστατιδος βρεταννικης αυτοκρατοριας..Μερικα δειγματα ..θειας προσηλωσεως, στην ..απο τα 1832..προστατιδα γηραια Αλβιωνα..Οκτωβριος 1936..μυστικη συσκεψη του Μεταξα με τους ναυαρχους..Συμπερασμα..πληρης ταυτισις με την αγγλικη πολιτικη στην ανατολικη Μεσογειο,εν οψει πολεμικης αντιπαραθεσεως..Σεπτεμβριος 1938..μη ανανεωση της ελληνοιταλικης συνθηκης φιλιας του 1928,παρα την επιμονη της Ιταλιας..
.
.     Απριλιος 1939 αποδοχη των αγγλικων εγγυησεων..Μισθωσις του μεγαλυτερου μερους του ελλαδικου εμπορικου στολου,απο την Βρεταννια...Επισης ,κατα την καταληψη των απορρητων εγγραφων του γαλλικου γενικου επιτελειου τον Ιουνιο του 1940,απο τον γερμανικο στρατο,απεδειχθη η συμμετοχη ελλαδιτων Στρατηγων με κυβερνητικη εντολη,απο τον Νοεμβριο του 1939,στα συμμαχικα σχεδια δημιουργιας βαλκανικου μετωπου ,στην Μακεδονια,στρεφομενο κατα του Αξονος...με την προοπτικη επαναληψεως της επιθεσεως κατα των δυναμεων της κεντρικης Ευρωπης,απο το..μαλακο υπογαστριο της Ευρωπης...
.
ΙΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ....ΛΑΤΙΝΙΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
.
     Η Ιταλια,μετα την εκρηξη του πολεμου ,τον Σεπτεμβριο του 1939,δεν ενεπλακη αμεσα.παρα την συμμαχια της με την Γερμανια..αναμενοντας την εκβαση των πρωτων φασεων του,με την ελπιδα,οτι θα εβρισκε ευκαιρια,αξιοποιωντας την καταλληλη στιγμη,να μετασχει με την βλεψη αναδιανομης των σφαιρων επιρροης και στην μεσογειακη γειτονια της..και να εξασφαλισει τις αποικιες της στην ανατολικη Αφρικη..Ομως η ιταλικη συμμετοχη στον πολεμο ,υπερ του Αξονος ,θα αποδειχθει ολεθρια..για τον ιδιο τον Αξονα..
.
.     Οι σαρωτικες νικες της Γερμανιας επι της Πολωνιας ,της Νορβηγιας,της Γαλλιας ,δηλαδη επι των πολιορκητικων κρικων της συνθηκης των Βερσαλλειων,επεισαν τον Μουσολινι ,στις 10 Ιουνιου 1940,να κηρυξει τον πολεμο κατα των αγγλογαλλων,προσδοκωντας την συμμετοχη του ,στην διαγραφομενη νεα ταξη ευρωπαικων  συσχετισμων και στην αποσπαση της κληρονομιας των κρατων--προτεκτορατων της απονευρωμενης βρεταννικης αυτοκρατοριας,στην ανατολικη μεσογειο και στην βορεια Αφρικη..μεταξυ των οποιων ,η Γραικυλια και η Αιγυπτος...Ετσι,τουλαχιστον,πιστευε...
.
     Απο τον Ιουλιο του 1940,ο ιταλικος στρατος διεξαγει επιχειρησεις στην βορεια Αφρικη,με ορμητηριο την ιταλικη αποικια της Λιβυης..[[κτηθεισα το 1911]].Σκοπος η εκδιωξις των Βρεταννων απο την Αιγυπτο,η καταληψη της διωρυγος του Σουεζ και ο ελεγχος της,ως απροσκοπτου γεφυρας με την ιταλικη αυτοκρατορια της ανατολικης αφρικης..[[Αιθιοπια απο το 1936],αλλα και η διεισδυσις στα πετρελαια της αγγλοκρατουμενης μεσης Ανατολης..Το οραμα του Μουσσολινι για την πατριδα του ,ηταν ο απεγκλωβισμος της χωρας του απο τον μεσογειακο βρεταννικο ελεγχο ,η εξουδετερωσις των βρεταννικων στρατηγικων σημειων και η ..ελευθερη εξοδος στους ωκεανους..Οραμα ευλογο,αλλα ανεφικτο για λατινους εραστας....
.
     Φιλοδοξια του Μουσσολινι ηταν η επαναδιανομη των σφαιρων επιρροης στην Μεσογειο,και η αντικαταστασις της βρεταννικης ναυτικης και οικονομικης κυριαρχιας, απο την ιταλικη ..Σε αυτο το γεωπολιτικο παιγνιο εκκολαπτομενων ανακαταταξεων ,εντασσεται η συμμετοχη του στον πολεμο με την Γερμανια,η οποια ζητουσε ευλογως εδαφικη διεξοδο στην ανατολικη ευρωπη,σε διαφορετικη περιοχη ,απο τις δικες του επιδιωξεις,αλλα και η πολεμικη εμπλοκη του, κατα του βρεταννικου ...απο τα 1831...ελλαδικου προτεκτορατου..Αυτη ειναι η ωμη αληθεια...
.
ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ, ΕΝ ΓΡΑΙΚΥΛΙΑ.. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΤΣΙΑΝΟ..ΑΓΝΩΣΤΑΙ ΠΤΥΧΑΙ
.

     Παραλληλως με τις επιχειρησεις των Ιταλων στην βορεια Αφρικη και στην Μεσογειο,κατα των Βρεταννων,απο τον Αυγουστο του 1940,ο Μουσσολινι αποφασιζει να επιτεθει στην ..υπο βρεταννικη επιρροη ..Ελλαδογραικυλια...με πρωτη χρονικη επιλογη ..17 με 22 Αυγουστου...Σκοπος η καταληψις της Κερκυρας και των Ιονιων Νησων,για την αποτροπη της χρησεων τους,απο το βρεταννικο στολο,κατα της Ιταλιας..Αγνωστες λεπτομερειες απο το υπηρεσιακο ημερολογιο ντοκουμεντο του ιταλου υπουγου εξωτερικων Τσιανο..,ανεκδοτο ακομα, στην Γραικυλια,,για τα παρασκηνια των ιταλικων ενεργειων,μας δινουν τροφη για θεμιτους προβληματισμους.....
.
     Δεν θα πρεπει να παραθεωρησουμε και μια ακομα προγενεστερη εγγραφη του περιφημου ημερολογιου του Τσιανο....με ημερομηνια 23 Δεκεμβριου 1937...Γραφει...Εφθασαν στα χερια των ιταλικων μυστικων υπηρεσιων,τα ντοκουμεντα της συνομιλιας του βασιλια Γεωργιου με τον αγγλο υπουργο εξωτερικων Ηντεν στο Λονδινο..πριν μερικες μερες..Ο βασιλιας της Ελλαδος,παροτρυνε την Αγγλια με την πρωτη ευκαιρια να επιτεθει κατα της Ιταλιας......Πραγματι μια αξιοπεριεργη προταση..δυο χρονια ,προ της εκσπασεως του πολεμου..
.
     Απο τις εγγραφες του Ιουλιου Αυγουστου του ημερολογιου του Τσιανο,διαφαινεται η ματαιωσις της εκδηλωσεως της ιταλικης επιθεσεως,λογω γερμανικης παρεμβασεως.Η Γερμανια,δεν ηθελε σε καμμια περιπτωση,αναφλεξη του βαλκανικου μετωπου,με επικειμενη απροσχηματιστη συμμαχικη επεμβαση,εν οψει και των προετοιμασιων της για την ανατολικη εκστρατεια..Απο το ιδιο ημερολογιο του Τσιανο,διαβαζουμε τις πυκνες αναφορες καταγγελιες του διοικητου των ιταλοκρατουμενων Δωδεκανησων ντε Βεκκι,για χρησιμοποιηση ελλαδικων ναυτικων βασεων απο τους Βρεταννους...
.
ΕΞΟΧΩΣ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟΥΣΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΣΙΑΝΟ...ΣΥΝΕΧΕΙΑ..
.
.    Επισης ο Τσιανο,καταγραφει και την δυσφορια του Μουσσολινι για τον τορπιλισμο του ελλαδικου πολεμικου πλοιου..Ελλη..στην προκυμαια της Τηνου,αποδιδοντας το επεισοδιο,σε αυθαιρετη πρωτοβουλια του ντε Βεκκι..τον οποιο ο Μουσσολινι αποκαλει..καραγκιοζη..Απο τον Αυγουστο μεχρι τον Νοεμβριο ο Τσιανο,καταγραφει απο την δικη του οπτικη γωνια,τις εξελιξεις,αλλα και τα σχεδια του Μουσσολινι για την χρονικη επιλογη της επιθεσεως κατα της Γραικυλιας...
.
     Αρχες Οκτωβριου του 1940,η Γερμανια,καταλαμβανει,κατοπιν προσκλησεως της ρουμανικης κυβερνησεως στρατηγικα σημεια της χωρας και ιδιως τις πετρελαιοπηγες του Πλοεστι..Αυτο θα δωσει το ερεθισμα στον Μουσσολινι ,να επισπευσει την ενεργεια του κατα της Ελλαδογραικυλιας,με ορμητηριο την Αλβανια,για να θωρακισει την βαλκανικη σφαιρα ιταλικης κυριαρχιας,σε χωρα ,υφισταμενη τον βρεταννικο ελεγχο.Στις 15 Οκτωβριου σε μυστικη συσκεψη του Μουσσολινι ,του Τσιανο και στρατηγων,αποφασιζεται η εναρξις της επιθεσεως στις 28 Οκτωβριου,διχως να ενημερωσουν την συμμαχο Γερμανια,με τον φοβο ,οτι και παλι ο Χιτλερ θα θεσει βετο.....
.
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940..ΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΞΑ.
.
     Στο ημερολογιο του Τσιανο..υπαρχει και μια ενδιαφερουσα εγγραφη,σχετικα με το τι εγινε τα ξημερωματα της 28ης Οκτωβριου στην οικια του Μεταξα,,κατα την συνομιλια του με τον πρεσβη Γκρατσι...8 Νοεμβριου.1940..Επιστρεφει απο την Αθηνα απελαθεις ο πρεσβης Γκρατσι..Αναφερει.οτι στην συνομιλια του με τον Μεταξα,στην επιδοση του τελεσιγραφου μας,ο Μεταξας αρχικως, το απεδεχθη..αλλαξε αποψη ,κατοπιν παρεμβασεως του βασιλια Γεωργιου και του Αγγλου πρεσβη Παλαιρετ......
.
 Ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΙΠΕ ΤΟ.. ΝΑΙ.. ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ..ΣΤΙΣ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1936..

    .Ο Γκρατσι μετα τον πολεμο,και για προφανεις λογους,περιγραφει διαφορετικα το σκηνικο της επισκεψεως του στον Μεταξα,συντασσομενος με την γνωστη,καθιερωθεισα εκδοχη..Ο Μεταξας,στο δικο του ημερολογιο..για τα ξημερωματα της 28ης Οκτωβριου ειναι εξαιρετικα φειδωλος....γραφει....Με ξυπνουν,ο Γκρατσι..πολεμος...Τι εγινε επακριβως;;;;..Ας προβληματιστουμε...αρκει..Τα παραμυθια των ηρωικων ΟΧΙ ,που γινονται ΝΑΙ..και αντιστροφως,ισως εχουν στην χωρα της φαιδρας πορτοκαλεας,μακρα πλουσια παραδοση..Το ΝΑΙ στους Αγγλους και στους αιωνιους δανειστες επιβητορες,ο Μεταξας ,το ειπε ηδη..στις 4 Αυγουστου 1936..
.
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ.....
.
     Η επιθεσις εκδηλωνεται στην προκαθορισμενη ημερομηνια ,και ο Μουσσολινι ενημερωνει τον ..εν αγνοια τελουντα, για τη επιθεση, Χιτλερ,το πρωινο της ιδιας ημερας,στην Φλωρεντια,κατα την διαρκεια επισκεψεως του..Τα τραγικα επακολουθησαντα των ελλαδοιταλικων εχθροπραξιων εινα αρκουντως δραματικα και γνωστα..Την ιδια ημερα ,28 Οκτωβριου 1940, Βρεταννικα πολεμικα πλοια ,καταλαμβανουν την Κρητη και ο Τσωρτσιλ,ετοιμαζει την μεθοδικη και υπουλη βρεταννικη στρατιωτικη παρουσια στην Γραικυλια,στον κυκεωνα αιματος του ελλαδοιταλικου πολεμου.με σκοπο να προκαλεσει την συμπηξη βαλκανικου μετωπου κατα της Γερμανιας και την διασπορα των δυναμεων της,εν οψει της διαφαινομενης ανατολικης εκσταρατειας....
.
     Στην εγγραφη 4 Δεκεμβριου 1940,στο ημερολογιο του Τσιανο,διαβαζουμε και την πικρη εξομολογηση του Μουσσολινι για την ανεπαρκως προετοιμασμενη επιθεση κατα του ελλαδικου κρατιδιου....λεγοντας...Ο καθε  ανθρωπος,κανει το μοιραιο λαθος στην ζωη του..Και εγω το εκανα σχετικα με την ελληνικη υποθεση,πιστευοντας τις διαβεβαιωσεις του στρατηγου Πρασκα..
.
     Οι βρεταννικες μυστικες υπηρεσιες,παραμεριζουν,συν τω χρονω, με εναν ακομα..αθορυβο θανατο τον Μεταξα στις 29 Ιανουαριου 1941,οταν ο στρατηγος,καταδεικνυει τασεις ανεξαρτησιας στα βρεταννικα σχεδια..Με μοχλο τον βασιλια Γεωργιο..και την κυβερνηση ανδρεικελλων του ..ασχετου Κορυζη..την ανοιξη του 1941,αποβιβαζουν δεκαδες χιλιαδες Στρατιωτες της Αυτοκρατοριας,μεταξυ των οποιων και Καννιβαλους της Αυστραλιας..υποθαλποντας την ευλογη γερμανικη αντιδραση...
.
ENA ..AΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΟΝ ..ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ  ΚΟΡΥΖΗ...
.
      Εχει τεραστια ουσιωδη και συμβολικη σημασια μια σκηνη που διαδραματιστηκε στην τελευταια πολεμικη συσκεψη μεταξυ βασιλια Γεωργιου,..πρωθυπουργου Κορυζη και του Αγγλου πρεσβη Κορυζη..λιγες ωρες προ της αυτοκτονιας του,στις 18 Απριλιου 1941..Ο Αγγλος πρσβης Παλαιρετ ,επεμενε στην περαιτερω θυσια ελληνων στρατιωτων για την ομαλη διεκπεραιωση των βρεταννικων στρατευματων και την μεταφορα τους στην Κρητη..
.
.     Ο Κορυζης ηρνηθη..απετανθη στον Γεωργιο..και ελαβε την απαντηση,συμφωνη με την θεση του Αγγλου...Ο Κορυζης επεμενε στην αρνηση του..Τοτε ο πρεσβης Παλαιρετ ..χαστουκισε τον Κορυζη..ενωπιον του βασιλια..Ο Γεωργιος εκανε ενα σχολιο ..απευθυνομενος στον Κορυζη..ξεπερασατε..τα..εσκαμμενα.Ο Κορυζης απεσυρθη και μετα ..αυτοκτονησε;;..Ιδου η ουσια της τραγωδιας,με μια εικονα...Τα υπολοιπα του δραματος 1940 1944 1949 ειναι δυστυχως πασιγνωστα....
.
Η ..ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ...
.
     Ξεκοιλιαστηκε μια ολοκληρη γενια..Ποταμοι αιματος και δυστυχιας..Το ελλαδικο αποικιακο κρατιδιο,ξεπουλησε και παλι τον λαο του,για να εξυπηρετησει τους δανειστες Προστατες του...Στον πρωτο παγκοσμιο πολεμο οι..συμμαχοι ,ξεπληρωσαν την υποχρεωση τους ,για την θυσια της προηγηθεισης γενιας,στον δικο τους πολεμο,με την μικρασιατικη καταστροφη..
.
.     Στον δευτερο παγκοσμιο πολεμο ,μετα την φρικτη θυσια των Ελλαδιτων ,στο αρμα των ιμπεριαλιστικων τους σχεδιων,οι ..Προστατες ..Συμμαχοι..Δημοκρατες...Αντιφασιστες...βυθισαν τον δυστυχο Ελλαδικο λαο σε εναν πολυχρονο συμμοριτοπολεμο με την υπουλη διεμβολη των μπολσεβικων συνεργατων τους,.
.
      Εστηναν αγχονες στην Κυπρο..εφεραν τους Τουρκους στην Κυπρο ..απαλλοτριωσαν το Αιγαιο..παραλληλως..εδραιωσαν μια οικονομικη τοκογλυφικη υποτελεια..δεκαετιων..που κραταει μεχρι και σημερα...και ισως για παντα..Οι Γραικυλοι θα..πανηγυρισουν την 28η Οκτωβριου 194,.ψιττακιζοντας λογια αερος κοπανιστου..περι αγωνος κατα του ..φασισμου..περι εθνικης υπερηφανειας  και αλλα ευτραπελα...

     Και ειναι αδιανοητο να ξεχασουμε την περιφημη σκηνη μεταξυ Τσωρτσιλ και Σταλιν στην Μοσχα ,τον Οκτωβριο του 1944,οπου η μοιρα της εξαπατηθεισης Γραικυλιας,προδιαγραφηκε σε ενα ..παλιοχαρτο..90 τοις εκατο Βρεταννια....10 τοις εκατο Σοβιετικη Ενωση...Διανομη των ιματιων,μιας ξεπουλημενης χωρας,της οποιας ο λαος,βλακωδως και τραγικως,θυσιαστηκε...
.

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ...
.
     Και θα..πανηγυρισουν,οπως εορταζουν οι Μαορι της Νεας Ζηλανδιας , οι Αβοριγινες της Αυστραλιας..οι Ινδοι Ιθαγενεις..την αναμνηση των θυσιων τους, στους πολεμους, στην  υπηρεσια του βρεταννικου Ιμπεριαλισμου...Και θα ομιλησουν εμπαικτικως, τα πολιτικα τους καθηκια,περι εθνικης ελευθεριας,σε ενα τραγελαφικο σκηνικο με πλαστικες σημαιουλες και με καραγκιοζιλικια παρελασεων ....
.
     Καλα...Δεν ντρεπονται..;;;Και σημερα ειναι σκλαβοι..Μια υποθηκευμενη μαζα χρεωκοπημενων και κατεστραμμενων ανθρωπιδιων..Η χωρα εχει ξεπουληθει ..επισημως και τυπικως..οι παντες και τα παντα..Γη..Αερας..θαλασσα ..Ουρανος..Οι ιδιες οι σαρκες τους,και οι σαρκες των παιδιων τους,κρεμονται στα τσιγκελια ,σαν αιωρουμενα μοσχαρια,στα σφαγεια των διεθνων τοκογλυφων..επιγονων των εκμαυλιστων τους..του 1945....και αναμενουν τον πλειστηριασμο και την καταβροχθιση τους.....Τιποτα δεν ελησμονησαν..τιποτα δεν εδιδαχθησαν.....
.
ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ..3 ΑΙΩΝΕΣ ΣΥΜΦΟΡΑ..
.
     Θα το διατυπωσω ευθεως και ευθαρσως..Στις 28 Οκτωβριου 1940,δεν επετεθη η Ιταλια κατα της Ελλαδος..αλλα εναντιον του ανδραποδου ελλαδικου αγγλοδουλου παρακρατους..δηλαδη....εναντιον  μιας θυγατρικης χρεωκοπημενης ανωνυμου εταιριας των σιωνιστων τοκογλυφων..Αυτο το παναθλιο ελλαδικο κρατικο κατεστημενο..απο το..στησιμο του..εργολαβικως εξοντωσε την Ελλαδα...
.
.    Τρεις αιωνες ξεπαστρεψε τον Ελληνισμο..Την Ελλαδα της Ιωνιας..Την Ελλαδα του Ποντου..Την Ελλαδα της ανατολικης θρακης..την Ελλαδα της βορειου Χερσονησου του Αιμου..την Ελλαδα της Κυπρου και τους Αιγαιου.....Αυτο το προστυχο,εβραιοδουλο,τοκογλυφικο πολιτικαντικο και πλουτοκρατικο καρκινωμα των Αθηνων διεπραξε και εξακολουθει να διαπραττει πολιτιστικη ,οικονομικη και κοινωνικη εκστρατεια λεηλασιας του λαου..και μια συστηματικη εθνοκαθαρση..στις ημερες μας..και κατα του Ελλαδισμου....Ενα ξενοφερτο εγκαθετο υβριδιο,το οποιο..ξεπουλαει, σκοτωνει και σπαραζει ανθρωπινες σαρκες.....Ενας Μινωταυρος..που πρεπει να αποκεφαλισθει...
.
                                                    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ
.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

ELISABETH NIETΖSCHE 
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΞ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ.


     Η διασωσις και η διατηρησις της σπουδαιας πνευματικης κληρονομιας του Φρειδερικου Νιτσε,ειναι ενα κατορθωμα μιας αγνωστης εν πολλοις γυναικας.Της Ελισαβετ Νιτσε,της αδελφης του γερμανου φιλοσοφου.Η ιστορια αυτης της γυναικας,η οποια συγκεντρωσε και αρχειοθετησε τα δεκαδες βιβλια του Νιτσε,ειναι ,ιδιως για το ελληνικο αναγνωστικο κοινο,ενα απροσιτο σημειο.Πολυ σημαντικο ,ομως,για τις ..περιπετειες της ολβιου βιβλιογραφικης κληροδοσιας του πνευματικου γιγαντα.Η Ελισαβετ,ηταν η γεφυρα,για να μεταδοθει το εργο του αδελφου της στον κοσμο,και στην αιωνιοτητα..

     Τα βιβλια του Νιτσε,στην εποχη,οπου ζουσε ο μονηρης, γερμανος κολοσσος,δεν ηταν ευρεως διαδεδομενα ,παρα μονον στους φιλολογικους κυκλους.Η βιβλιοσυγκροτηση  και η αναδειξις τους στον γερμανικο λαο,αλλα και στην ευρωπαικη κοινη γνωμη,αποτελεσε εναν λαμπρο καρπο του αγωνος της αδελφης του.Απο τα 1895,σε μια περιοδο,που ο Νιτσε ηταν ηδη βυθισμενος στην εγκεφαλικη του ανοια,η Ελισαβετ ξεκινησε την οργανωση και την αρχειοσυνθεση των χιλιαδων σελιδων, των σημειωσεων και πονηματων του γερμανου συγγραφεως.


     Δημιουργησε στα 1896 το περιφημο ιδρυματικο αρχειο των εργων του στο Naumburg και απο το 1897 στην Weimar,οπου μεχρι σημερα λειτουργει μια κεντρικη εστια της πνευματικης του ακτινοβολιας..Ενας τοπος αποτισεως φορου τιμης και ευφημου μνειας για ελευθερα πνευματα,στον ανθρωπο,ο οποιος με την προοραματικη του ευρωστια και την ψυχραιμη αλλα και ευαισθητη αναλυτικη του ιδιοφυια,κατακρημνισε και απεγυμνωσε την εβραιοχριστιανικη,εμετικη και τυραννικη σαπιλα του φαρισαικου ηθικισμου,.. Εκτενεστερη αναφορα στην προσωπικοτητα και τις ιδεες του Νιτσε,στο αρθρο “ΝΙΤΣΕΙΚΗΧΑΡΜΟΛΥΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΙΑΒΟΛΟΥ”.


Ο ΝΙΤΣΕ ΕΘΑΨΕ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ ΕΒΡΑΙΟ ΙΕΧΩΒΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ.. ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ..ΑΝΔΡΑΠΟΔΩΝ ΚΑΙ..ΠΕΘΑΜΕΝΩΝ..

     Συνετριψε τα πηλινα ειδωλα των μεταφυσικων αυτοβιασμων,στιγματισε την παρακμη δυο χιλιαδων ετων ,και προσεφερε ενα πυρηνικο ,κοσμοεταστικο οπλοστασιο για την διασαλπιση της επελευσεως της νεου Ιδανικου του..Υπερανθρωπου..ως μιας ευσταλους προοπτικης απελευθερωσεως του κοσμου,απο τον χυδαιο ψυχικο και βιολογικο εκφυλισμο της χριστιανικης ιδεολογικης λεπρας..

     Διακηρυξε τον θανατο,ενος νεκρου ..θεου και των βρυκολακιασμενων παρακαταθηκων του,την απολυτρωση απο τα πλαστογραφημενα..μεταφυσικα και μεταιστορικα δεκανικα ,διατυμπανισε την αναγκη ο ανθρωπος,να θρονιαστει στην θεση ενος πτωματος,να το εκπαραθυρωσει και να λατρεψει και παλι το ελληνικο, αισθητικο, ηρωικο Ηθος και τις αρετες των εκ φυσεως ευγενων ,υγειων και στιβαρων γενων της αριστοκρατικης εξελικτικης μεταρσιωσεως,περιφρονωντας την ..ηθικη των οχλων,των σκλαβων,των καχεκτικων και ξεδοντιασμενων ανθρωπομορφων ερειπιων..και των προ του θανατου..αταφων κουφαριων., δηλαδη...τον Χριστιανισμο.....ΝΙΤΣΕΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΘΕΩΡΙΑ

     Ειναι ενδιαφερον να αναφερουμε και τις σημειακες,κοινες ιδεολογικες αναγωγες της εθνικοσοσιαλιστικης Ιδεας,με τον πολυσυνθετο και παφλαστικο κρουνο των καταρρακτων της νιτσεικης καταιγιδος..Στο εξειδικευμενο βιβλιο του γερμανου φιλολογου Haertmann ..Νietzsche und Nationalsozialismus..1941,ο συντακτης του,με πληθωρικες παραπομπες στα εργα του Νιτσε και ιδιως στα..Nachlaesse..Καταπιστευματα...ογκωδους σειρας, πολυτομων βιβλιων,με τις σημειωσεις και την προσωπικη αλληλογραφια του Νιτσε,την εκδοση των οποιων επιμεληθηκε η Ελισαβετ στα 1910,επισημαινει ορισμενες πηγες αναφορικων συνισταμενων μεταξυ του Νιτσε και του εθνικοσοσιαλιστικου ιδεολογικου κινηματος....

     Η κατηγορηματικη απορριψη του Νιτσε , της δημοκρατιας ,του..διαφωτισμου της Γαλλικης Επαναστασεως του 1789 ,του κυνοβουλευτισμου,του μαρξισμου,των παραφυαδων εβραιογενων σχολων θρησκευτικων και πολιτικων σκεψων μαζικης διεθνιστικης ισοπεδωσεως πανσπερμιας, αποτελεσε σταθερο πιστευω του...Παραλληλως καυτηριαζε την πολιτικη ..ισοτητα των εγγενως ανισων και την διαλυτικη επιρροη επι του εκκολαπτομενου,αριστοτραφους, ευρωπαικου ιδεωδους,των αστικων καπιταλιστικων κρατων...ανδρεικελων των χρηματιστηριων και των τραπεζικων δυναστειων..Ευλογη και η αποστροφη του, στον μυωπικο σωβινισμο,ως ασθενειας πνευματικης.

     Καθως επισης και η θεση του,συμφωνα με την οποια ,ο εξευγενισμος των ευρωπαιων,προυποθετει μια αυστηρα βιολογικη ευγονια αριστοκρατικων κριτηριων και αποκλεισμο απο την αναπαραγωγικη διαδικασια των κληρονομικως επιβαρυμενων και ασθενων ,προοδοσηματοδοτησε την εθνικοσοσιαλιστικη βιοθεωρια..Ο Νιτσε,ενθουσιασμενος απο την ανοδικη εξελιξη στην εποχη του,στις τελευταιες δεκαετιες του 19ου αιωνος,της αποπειρας επιστημονικης,πρωτολειου γενετικης και βιολογικης ερμηνειας των κοινωνικων και ιστορικων διεργασιων,συντασσεται με την αληθεια της εμφυτου δομησεως της οργανικης κοινωνικης ιεραρχιας,περα απο οικονομικα η,θρησκοληπτικα κριτηρια..Τα φυσικα ορμεφυτα,δεν ειναι μονον πηγη δυναμισμου ανελιξεως των ικανοτερων ,αλλα και θεμελια κοινωνικης συγκροτημενης ευταξιας..

     Ενω ειναι πασιφανης και η απεχθεια του,προς την εβραικη υποκουλτουρα και τις διαφορες ωσμωσεις της με τον βιβλικο χριστιανισμο,ως αιωνιου στοιχειου παρασιτισμου ,αντιαριστοκρατικου μενους και σαρωτικης καθυστερησεως,δια του ανδραποδισμου  σε αντιφυσικα δογματα του διαχρονικου εγγενους φυσικου περιθωριου των αγελαιων οχλων και των δουλοπρεπων ,πασης εποχης..Τον χριστιανισμο,τον χαρακτηριζει ,ως την υπουλη εκδικηση του αιωνιου Ιουδαισμου κατα της φυσικης αριστοκρατιας των ευρωπαικων εθνων...


Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΖΩΗ 
ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΙΤΣΕ..
ΣΥΝΙΔΡΥΤΡΙΑΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ

     Καταγραφωντας ορισμενα στιγμιοτυπα της ζωης και της δρασεως της αδελφης του Νιτσε,παρατηρουμε οτι δεν ηταν ουτε τυχαια ,ουτε τυχαρπαστη.Και οι ιδεολογικες ριζες με τον μεγαλοφυη Φρειδερικο ηταν βαθυτατες..Η Ελισαβετ γεννιεται στα 1846,δυο χρονια μικροτερη απο τον αδελφο της.Παιδια ενος χριστιανου προτεσταντη ιερως,θα ανατραφουν σε ενα συνητρητικο κλιμα μιας γερμανικης μικροαστκης οικογενειας.Η επαναστασις κατα της περιρρεουσας οικιακης πνικτικης ατμοσφαιρας,δεν θα αργησει να εκσπασει,με διαφορετικο τροπο για εκαστο απο τα αδελφια....

     Στα 1886 η Ελισαβετ παντρευεται τον καθηγητη Γυμνασιου Bernhard Foerster,ο οποιος αποβαλλεται απο το σχολειο,στο οποιο εδιδασκε, λογω των εντονων πολτικων του αποψεων.Ειναι φανατικος αντιπαλος του εβραισμου και της πνευματικης και οικονομικης του επιδρασεως στον γερμανικο λαο,και φανατικος οπαδος της αριου γερμανικης ανθρωποσοφιας..Το ζευγος αποφασιζει να οργανωσει μια εντυπωσιακη πρωτοβουλια..εμπνεομενο απο τα κοινα εθνικα και φυλετικα αρια,γερμανικα ιδεαλιστικα αγαθα.

     Να ταξιδεψει στην Νοτια Αμερικη,στην Παραγουαη..και να ιδρυσει μαζι με αλλους ομοφρονες, μια αγροτικη αποικια γερμανων και ευρωπαιων Αριων,με εθελοντες,οι οποιοι θα επιλεγονταν με αυστηρα φυλετικα κριτηρια..Πραγματι μεταβαινουν στην Παραγουαη και με μια μικρη ομαδα αποικων,ιδρυουν την γεωργικη αποικιστικο χωρο της..Nuovo Germania..Νεα Γερμανια..η οποια,ειρησθω εν παροδω,υπαρχει μεχρι σημερα εν παρακμη ,κατοικουμενη απο λιγες δεκαδες Γερμανων..Ελαχιστοι ξερουν ,ομως,οτι αυτην την μικρη αποικια,την ιδρυσε η αδελφη του Νιτσε,με τον συζυγο της...

     Στα 1889 ,η Ελισαβετ επιστρεφει στην Γερμανια,για να αναλαβει την φροντιδα του αδελφου της,Φρειδερικου,ο οποιος αντιμετωπιζει τα πρωτα δυνατα συμπτωματα της νοητικης του απονευρωσεως..Ενας ισχυρος,ταχυς τροχος ενος αχαλινωτου πνευματος,παντα κινδυνευει,μετα την σπαταλη,οργιαστικη δημιουργικοτητα του,να εκτραχηλιστει..Ο συζυγος της,Bernhard Foerster,θα παραμεινει στην Παραγουαη,οπου θα αυτοκτονησει....

     Απο τα 1889,απο το ξεκινημα της διανοητικης του νυχτας, μεχρι το τελος του βιου του στα 1900,ο Νιτσε απολαμβανει την μεριμνα και την στοργη της αδελφης του,στην Βαιμαρη..Απο τα 1896,η Ελισαβετ αρχιζει την συλλογη και την εκδοση των βιβλιων του,οπως ηδη προμνημονευσαμε..Αρωγος της σε αυτο το τιτανιο εγχειρημα,ειναι ο ανθρωποσοφιστης φιλοσοφος Rudolf Steiner,ενας εξοχος ερμηνευτης των εργων του Νιτσε,αλλα και ο σημαντικος ρεκτης της αρχειοβιβλιογραφικης κληρονομιας,οχι μονον του Νιτσε ,αλλα και του Γκαιτε....


Ο MUSSOLINI ..ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΤΣΕ..

     Απο τα 1897 μεχρι τα 1935 οπου και πεθαινει,η Ελισαβετ,με ..στρατηγικο κεντρο τον Οικο Νιτσε στην Βαιμαρη,φροντιζει τα πλουσια και εκρηκτικα πνευματικα καταπιστευματα του αδελφου της.Γραφει την βιογραφια του,τακτοποιει τα πονηματα του,τα ταξιθετει και τα εκδιδει..Στην περιοδο του μεσοπολεμου και ιδιως απο τα 1927,εποχη μεγαλων οικονομικων αντιξοοτητων του ιδρυματικου αρχειου Νιτσε,την χρηματοδοτηση και την συντηρηση του,επιφορτιζεται με δικη του πρωτοβουλια,ενας φανατικος μελετητης της νιτσεικης φιλοσοφιας,ο Benito Mussolini,πρωθυπουργος ,τοτε ,της φασιστικης Ιταλιας....


ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΑΔΟΛΦΟ ΧΙΤΛΕΡ
ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΤΣΕ

     Απο την ανοδο του Αδολφου Χιτλερ στα 1933 μεχρι και στα 1945,το κεντρο Νιτσε,στηριζεται ποικιλοτροπως απο την γερμανικη εθνικοσοσιαλιστικη κυβερνηση.Ο Αδολφος Χιτλερ,εμβριθης αναγνωστης των εργων του Νιτσε,συναπτει φιλικες επαφες με την γηραια πια αδελφη του Νιτσε,Ελισαβετ ,την οποια συναντα αρκετες φορες,και εκδηλωνει την βαθια του εκτιμηση για την προσωπικοτητα και την φιλοσοφικη συγκροτηση του Φρειδερικου Νιτσε..ως ενος μεγαλου πνευματος της γερμανικης και ευρωπαικης Κουλτουρας...Στις 8 Νοεμβριου 1935,θα παραστει στην κηδεια της Ελισαβετ,με εντονη την συγκινηση στο προσωπο του...


     Αν το πολυκροτο εργο της νιτσεικης κοσμοαντιληψεως εγινε παγκοινως γνωστο,ταξινομημενο, στην ανθρωποτητα,και υπερεβη τις απαγορευσεις και τους φραγμους των αντιδραστικων εκκλησιαστικων κυκλων,αυτο το οφειλουμε στην αοκνη δραστηριοτητα της αδελφης του,της Ελισαβετ..Μιας δυναμικης Γερμανιδος,προσηλωμενης στα γερμανικα εθνικα ιδεωδη και στην συναρπαστικη παραδοσιακη Κουλτουρα της Πατριδος της...η οποια πυροδοτησε τον Δαυλο του Νεου Αριου Προμηθεως του ελληνογενους ευρωπαικου πνευματος..Ο Προμηθευς ακολουθησε το μαρτυρικο πεπρωμενο του Ηρωος Δεσμωτου,της αισχυλικης τραγωδιας....Η λυτρωσις του,απο τον επερχομενο Ηρακλη,θα ειναι η επομενη πραξις του δραματος,θα ειναι και η τελευταια..η Καθαρσις...


                                                                            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

TA SS
ΦΡΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑΓΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑ


Julius Evola
Mετάφραση: Αινείας

     Μία από τις πιο σημαντικές, ενδιαφέρουσες και ίσως λιγότερο γνωστές δημιουργίες της Γερμανικής Εθνικοσοσιαλιστικής Επανάστασης ήταν τα αποκαλούμενα SS.

     Tο SS είναι μια συντομογραφία του Schutzstaffel (Μονάδα Ασφαλείας) : η ‘’μαυροντυμένη‘’ στρατιά για την άμυνα του Γ’ Ράιχ. Όπως ακριβώς ο στρατός - η Ράιχσβερ – είναι το όργανο της εξωτερικής άμυνας του Κράτους, τα SS είναι το όργανο της εσωτερικής. Σε αυτή την πρωτόγνωρη οργάνωση τα χαρακτηριστικά του αρχαίου Τάγματος, της πολιτικής, βιολογικής και ηρωικής ελίτ, της φρουράς του Αρχηγού, της ‘’ κρατικής μυστικής αστυνομίας ‘’ με μια ανώτερη έννοια, και τέλος της ομάδας που προορίζεται να κατανοήσει και να υπερασπιστεί, με τον πιο άμεσο τρόπο, τις βασικές ιδέες της Εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθέασης συνδυάστηκαν σε μία αρμονική σύνθεση. Αποτελούνται από 200.000 άντρες, δεσμευμένους από έναν απαραβίαστο όρκο Πίστης και Τιμής, που βλέπουν τους εαυτούς τους – σύμφωνα με τα λόγια του αρχηγού τους, Ραϊχσφύρερ Χάινριχ Χίμλερ – σαν ‘’Εθνικοσοσιαλιστικό Τάγμα Πολεμιστών‘’. Φιλοδοξούν να επιστρέψουν στις ρίζες τους : προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κοινότητα στην οποία θα ανανεώσουν τη σύνδεση με τις παραδοσιακές δυνάμεις της φυλής τους και με τους μύθους του σπουδαίου αρχέγονου Νορδικού πολιτισμού να διαμορφώσουν τις αρχές για μια νέα και αδάμαστη ζωή. Και στην οποία το νέο συναίσθημα του αίματος δημιουργεί μυστηριώδεις δεσμούς με τους προγόνους τους και τους νεκρούς, ξεπερνώντας την ατομικιστική απομόνωση και ολοκληρώνοντας την προσωπικότητα τους στη συνέχεια της φυλής και μιας ζωτικής ροής που ανοίγει νέα μονοπάτια για το μέλλον. Τα ιερά σύμβολα της προ-χριστιανικής Γερμανικής αρχαιότητας επανέρχονται : οι ‘’ρούνοι‘’ χρησιμοποιούνται συχνά για να προσδιορίσουν επίλεκτες μεραρχίες της ‘’μαύρης στρατιάς.’’

     Έχει γίνει σύνηθες στη Γερμανία να ορίζουν διάφορες οργανώσεις με τα ακρωνύμιά τους (Κ.d.F, H.J, B.d.M, S.A κλπ) αλλά η συντομογραφία της Schutzstaffel, SS, έφτασε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο : εξαιτίας της συγγένειας των δύο γραμμάτων με το σήμα των αποκαλούμενων ‘’ ρούνων της νίκης ‘’ (Siegrunen) τα τελευταία έφτασαν να τους αντικαταστήσουν. Σήμερα, τους αρχαίους ‘’ρούνους της νίκης’’ με τα σχέδια τους σε σχήμα ζιγκ ζαγκ, αντιπροσωπεύει σε κάθε περίπτωση το διπλό S στις στολές τους. Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις όπου ο σύγχρονος άνθρωπος επικαλείται το αυτονόητο  - την πραγματική σημασία αυτού που αμυδρά αισθάνεται – που τον οδηγεί στην προοπτική ενός κόσμου όπου δεν υπάρχουν πια ‘’αντιλήψεις’’ και ‘’θεωρίες’’, ‘’τιμές’’ και ‘’λέξεις’’ αλλά δυνάμεις, ισχύς, πρωτογενείς σημασίες. Το γωνιώδες σύμβολο των ‘’ ρούνων της νίκης ‘’ το οποίο είναι τώρα το έμβλημα στις στολές των SS, είναι παρόμοιο με το σύμβολο αυτό που, στην αρχαία Αίγυπτο, σε μορφή σκήπτρου, συμβόλιζε την τρομερή δύναμη του ήλιου που καθαγιάζει και θεοποιεί τον Βασιλιά κάνοντας τον ανίκητο. Μέσα από τον υπαινιγμό για τον κεραυνό, σχετίζονται επίσης με το συμβολισμό της ουράνιας δύναμης κυρίως χρησιμοποιούμενης από τους Ολύμπιους Θεούς της Αρίας Φυλής στην αιώνια διαμάχη τους με τις δυνάμεις του σκότους, τους γίγαντες και τους τιτάνες.

     Αυτές είναι σημασίες  οι οποίες επανέρχονται αρχικά, όπως για παράδειγμα, όταν ο Χίμλερ βλέπει την μάχη ενάντια στο Μπολσεβικισμό απλώς σαν ένα επεισόδιο σε μια διαρκή και σχεδόν μεταφυσική σύγκρουση, στην οποία οι δυνάμεις των Αρίων συγκρούονται με αυτές των υπανθρώπων. Τα SS, οι κομιστές των ‘’ ρούνων της νίκης ‘’, αναλαμβάνουν επίσης την αποστολή να είναι η κύρια αντι-μπολσεβικική μαχητική οργάνωση, γνωρίζοντας – σύμφωνα με τα λόγια του Υποστράτηγου (Gruppenführer) των SS Ράινχαρντ Χάιντριχ, ενός ακόμη ηγέτη της ‘’ μαύρης στρατιάς ‘’ – για τα καθήκοντα που απαιτούνται για τη διαμάχη όχι μόνο ενάντια σε έναν ορατό εχθρό, αλλά επίσης ενάντια σε ένα κρυμμένο ή αόρατο εχθρό.

     Θα εξετάσουμε εν συντομία τη γέννηση των SS. Έχουν τις ρίζες τους στην αποκαλούμενη ‘’Stabswache’’ (φρουρά μπαρ) που δημιουργήθηκε απ’ το Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα το Μάρτιο του 1923 η οποία αργότερα αντικαταστάθηκε από την ‘’Stosstrupp Hitler’’, ομάδα που αποτελούταν από επίλεκτα μέλη με στρατιωτική εκπαίδευση και απόλυτη προσωπική αφοσίωση στον Αρχηγό. Την περίοδο που ακολούθησε την απαγόρευση των παραστρατιωτικών οργανώσεων του κόμματος,  περίοδος κατά την οποία η ‘’Stosstrupp Hitler’’ είχε περάσει στην αφάνεια,  το καλοκαίρι του 1925, δημιουργούνται τα SS από τον Γιούλιους Σρεκ, έναν έμπιστο συνεργάτη του Χίτλερ , και παρουσιάζεται για πρώτη φορά η σημερινή τους στολή, μαύρη με μια ασημένια νεκροκεφαλή στο καπέλο.

     Όταν, στις 6 Ιανουαρίου 1929, ο Χάινριχ Χίμλερ ανέλαβε τη διοίκηση του σώματος, τα SS αριθμούσαν μόλις 270 άνδρες : αλλά ακόμη και τότε είχαν αναπτύξει αποτελεσματική δραστηριότητα όχι μόνο στην εξωτερική άμυνα αλλά και στην εσωτερική, απέναντι σε αντιδραστικά και διαφωνούντα μέλη μέσα στο κόμμα. Μέχρι τη στιγμή που το κίνημα πήρε την εξουσία, η ‘’ μαύρη στρατιά’’ αριθμούσε 100.000 άνδρες. Η δύναμη, η εξουσία και τα προνόμια της σταδιακά αυξάνονταν και τελικά επικυρώθηκαν το 1934. Τα SS ήταν το κύριο μέσο που χρησιμοποίησε ο Χίτλερ για τα κατασταλτικά μέτρα που πήρε στις 30 Ιουνίου 1934 και για την εκκαθάριση των επαναστατικών τάσεων που ηγούνταν οι Έρνστ Ρεμ και Κουρτ φον Σλάιχερ. Με βάση την αφοσίωση και τις ικανότητες που επέδειξαν στη συγκεκριμένη περίσταση, τα SS, που μέχρι τότε ήταν κάτω από τη διοίκηση των SA (Τάγματα Εφόδου, φορούσαν καφέ στολές και ένας απ’ τους αρχηγούς του ήταν ο Έρνστ Ρεμ), αναδείχθηκαν σε μια ανεξάρτητη οργάνωση, και απόλυτα αξιόπιστη στο ρόλο της ‘’GeheimStaatsPolizei’’ (κρατικής μυστικής αστυνομίας). Ο αρχηγός τους, Χίμλερ, έχει τον επίσημο τίτλο του ‘’Αρχηγού των SS και του Ράιχ’’ και του ‘’επικεφαλής της Γερμανικής αστυνομίας’’.  Μετά από αυτό, τα SS έγιναν η πιο ισχυρή οργάνωση του κόμματος, συνδεόμενη απευθείας με τον Χίτλερ. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι η ραχοκοκαλιά του κινήματος, το όργανο που ελέγχει όλα τα μέρη του και εγγυάται την ασφάλειά τους.

     Όσον αφορά το Γερμανικό Κράτος, ο άλλος βασικός του στύλος είναι ο στρατός, η Ράιχσβερ, η οποία όπως γνωρίζουμε, δεν μπορεί να υποβαθμιστεί απλώς σε ένα κομμάτι του στρατού, αλλά έχει τις δικές τις παραδόσεις και τα δικά της ιδανικά, όπως επίσης και απευθείας σύνδεση με την τάξη των ευγενών, ειδικότερα με την Πρωσική αριστοκρατία. Δεν είναι υπερβολή να το πούμε αυτό, για τη μελλοντική Γερμανία, ο τρόπος με τον οποίο θα αναπτυχθεί η σχέση των SS με τη Ράιχσβερ θα είναι εξαιρετικής σημασίας : όσον αφορά τις υπόλοιπες Ναζιστικές οργανώσεις, όπως το Μέτωπο Εργασίας (Labour Front) ή τα SA, όσο σημαντικές κι αν είναι, στο πολιτικό προσκήνιο και στις αποφάσεις των πολιτικών δυνάμεων που είναι αποφασιστικές για τη Νέα Γερμανία, θα είναι πάντα ελεγχόμενες και περιθωριακές.

     Ο Χάινριχ Χίμλερ ήταν υπεύθυνος για την πνευματική διαμόρφωση των SS, για την διευκρίνιση των καθηκόντων τους και τον καθορισμό των αρχών και των κανόνων που τους αφορούσαν. Η βασική ιδέα είναι η δημιουργία μιας νέας ελίτ, μιας νέας αριστοκρατίας. Ο Χίμλερ αναρωτήθηκε  ποιος, στα αρχαία κράτη, ήταν έτοιμος να δώσει τα πάντα για τον Ηγεμόνα του ώστε να τον υπερασπιστεί, να τον υποστηρίξει και να τον προστατεύσει. Εύκολα κατέληξε ότι αυτή η αρμοδιότητα ανήκε πάντα στην αριστοκρατία, στην ελίτ, η οποία αναγνωριζόταν ως ‘’ευγενής’’ απ’ τον Ηγεμόνα και την παράδοση. Αυτή η ευγένεια - η οποία είναι ο εγγυητής της αρχής της κυριαρχίας – όταν ήρθε αντιμέτωπη με τους κινδύνους του καπιταλισμού και την κατάπτωση που επήλθε από τον φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα, παρήκμασε, και στις προπολεμικές κρίσεις αποδείχθηκε ότι δεν μπορούσε πια να αναλάβει τα καθήκοντά της.

     Το καλύτερο κομμάτι των ευγενών παρέμεινε στο στρατό, αλλά ως τέτοιο απομακρύνθηκε ουσιαστικά από τις πολιτικές συγκρούσεις, μιας και ο στρατός έχει εκτελεστικά καθήκοντα και είναι υπεύθυνος για την εξωτερική άμυνα, λειτουργίες οι οποίες είναι εξαρτώμενες, αν όχι παρόμοιες με την πολιτική διαμόρφωση του έθνους. Ήταν επομένως απαραίτητο να στραφούν στην ιδέα μιας ελίτ που να συνδέεται στενά με τη συγκεκριμένη πολιτική ιδέα του νέου κράτους, μίας ελίτ η οποία είναι ταυτόχρονα πολιτική και στρατιωτική, για άλλη μια φορά ο εγγυητής του νοήματος και της σταθερότητας της νέας πολιτικής τάξης η οποία  υποστηρίχθηκε με επαναστατικά μέσα. Αυτή είναι η ιδανική γέννηση των SS ως ‘’επαναστατική ελίτ  του Γ’ Ράιχ’’.

     Η συγκρότηση και η οργάνωσή τους διέπονται από βιολογικο-φυλετικές, εθνικές και πνευματικές θεωρήσεις.

     Όσον αφορά το πρώτο σημείο, ο Χίμλερ ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι ένας λαός είναι ικανός για πολιτισμό υψηλού επιπέδου και για ανίκητη αντίσταση ενάντια στους εχθρούς του, με μια ικανή ποσότητα Νορδικού αίματος να ρέει στις φλέβες του. Όταν αυτό το αίμα, απ’ τον πρίγκηπα μέχρι το χωρικό, παρουσιάζει έλλειψη ο λαός παρακμάζει. Για την οικοδόμηση του νέου κράτους και της ελίτ του, η επιλογή και η απορρόφηση του Νορδικού στοιχείου θα παίξει ουσιαστικό ρόλο. Στα στελέχη των SS, η επιλογή αυτή γίνεται με δύο κριτήρια.

     Το πρώτο κριτήριο είναι ουσιαστικά βιολογικό. Τα SS αποδέχονται όλους αυτούς που έχουν με βεβαιότητα Αρία καταγωγή, που το ύψος, οι αναλογίες και τα χαρακτηριστικά τους συμβαδίζουν με τον Νορδικό τύπο. Παραδέχονται φυσικά ότι, δεδομένων των επιμιξιών, είναι πιθανό σε ένα Νορδικό τύπο να υπάρχουν συμπεριφορές και χαρακτηριστικά άλλης φυλής. Αλλά επίσης υποστηρίζουν ότι είναι πιθανότερο να συναντήσεις νορδικά χαρακτηριστικά στο σώμα ενός Νορδικού παρά οποιουδήποτε άλλου. Η περαιτέρω επιλογή γίνεται με την εξέταση του χαρακτήρα του υποψηφίου. Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι στα SS το Νορδικό-φυλετικό κριτήριο δεν περιορίζεται στο άτομο, αλλά επεκτείνεται στην οικογένεια και τους προγόνους του. Ένας στρατιώτης των SS δεν είναι ελεύθερος να παντρευτεί όποια θελήσει. Σύμφωνα με ένα νόμο που δημοσίευσε ο Χίμλερ το 1931, ένα ειδικό γραφείο πρέπει να εξακριβώνει ότι η γυναίκα που επέλεξε θα μπορεί να έχει απόγονο που θα συμμορφώνεται με το Νορδικό φυλετικό τύπο. Με αυτή τη βάση, τα SS θεωρούνται ως ‘’Τάγμα της Φυλής’’ (Sippenorden) και είναι με αυτή την αντι-ατομιστική βάση συνδεδεμένα με το αίμα το οποίο θέλουν να αναπτύξουν. Έχοντας ήδη υποταχθεί σε αυτό το νόμο που σχετίζεται με το γάμο είναι η πρώτη δοκιμασία για την είσοδο σε μια ανώτερη τάξη, απ’ τη στιγμή που χρειάζεται ο υποψήφιος να είναι έτοιμος να καταπνίξει τα προσωπικά του αισθήματα και πάθη ώστε να διεκδικεί μια υπερ-ατομική τάξη.

     Το δεύτερο κριτήριο επιλογής βασίζεται  στην αρχή των σχέσεων όπως καθορίστηκαν από τα ακόλουθα  λόγια του Χίτλερ : Όταν ζητώ κάτι ηρωικό, είναι το ηρωικό αίσθημα που απαντάει. Αλλά όταν υπόσχομαι πολλά κέρδη απαντάει το μερκαντιλιστικό (εμπορικό) πνεύμα.

     Αναζητώντας κάποιος τις ηθικές αρετές που αποδίδονται πρωτίστως στη Νορδική φυλή, ελπίζει να προκαλέσει μια αυθόρμητη και ενστικτώδη επιλογή . Όπως ακριβώς τα υλικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αντικειμένων, έτσι και ένας άντρας που φιλοδοξεί να καταταγεί στα SS βρίσκεται σε μια ειδική θέση, στην οποία οι φυλετικές τους αρετές υποτίθεται ότι γίνονται φανερές.

     Έτσι, φτάνουμε στην ηθική όψη των SS. Μπορούμε τώρα να αναφέρουμε ποιες, σύμφωνα με το Χίμλερ, είναι οι σημαντικότερες ηθικές αρετές  που απαιτούνται. Η πρώτη και βασικότερη από όλες είναι η αφοσίωση : ‘’τα πάντα μπορούν να συγχωρεθούν’’ λέει ο Χίμλερ, ‘’εκτός από την προδοσία’’. Ο ίδιος ο Χίτλερ, με την ευκαιρία των γεγονότων τις 30ης Ιουνίου, 1934 (Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών) έδωσε στα SS το σλόγκαν τους : ‘’ Άντρες των SS, η τιμή σας είναι η αφοσίωση σας’’ – σε μια προφανή αναφορά στο αρχαίο Γερμανικό γνωμικό ‘’Κάθε τιμή προκύπτει από την αφοσίωση’’. Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι σημασίες της αφοσίωσης : αφοσίωση, πρωτίστως, στον Φύρερ και στη φυλή, αφοσίωση απέναντι στους συντρόφους και συμμόρφωση με τους κανόνες ευπρέπειας, τιμιότητας και ιπποτισμού. Και ο Χίμλερ προσθέτει : ‘’Μία παράβαση ενάντια στην αφοσίωση και την τιμή, δεν είναι μόνο όταν κάποιος προσβάλει την τιμή του ή την τιμή κάποιου άλλου μέλους των SS, αλλά επίσης όταν κάποιος δε σέβεται την τιμή των άλλων, όταν κοροϊδεύει πράγματα που είναι ιερά για άλλους ή όταν δεν παρεμβαίνει γενναία για χάρη εκείνων που είναι απόντες, ανυπεράσπιστοι και αδύναμοι. ‘’

     Με νόμο που δημοσιεύτηκε στις 9 Νοεμβρίου, 1935 ο Χίμλερ διεκδίκησε για τα SS όχι μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μάχεται όποτε οι καταστάσεις το καθιστούν αναγκαίο.

     Μετά την αφοσίωση και την τιμή έρχεται η υπακοή η οποία πρέπει να είναι απεριόριστη χωρίς όρους. Λέγεται ότι όταν ένας Πρώσος αξιωματικός ορκιζόταν στη σημαία του, δεν είχε πια τίποτα δικό του. Αυτή η παράδοση συνεχίζεται από τα SS. Στο όνομα του Αρχηγού και της Εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθέασης, καθένας έπρεπε να είναι έτοιμος για τα πάντα, ‘’ακόμα και να θυσιάσει την περηφάνια του, τις εξωτερικές αξίες και οτιδήποτε μπορεί να είναι προσωπικά αγαπητό και πολύτιμο για εμάς’’ : καθένας πρέπει να είναι ικανός να απέχει απ’ τη δράση όταν τα πάντα μέσα του επαναστατούν και τον πιέζουν να αναλάβει δράση, όπως ακριβώς πρέπει να είναι ικανός να δράσει με το παραμικρό σημάδι, ακόμα και όταν νιώθει απέχθεια που φαίνεται ανυπέρβλητη. Ο Χίμλερ θεωρούσε αυτή την αρετή της απόλυτης υπακοής τόσο σημαντική όχι μόνο για το περιεχόμενό της αλλά επίσης και για να ισοφαρίσει την έντονη αίσθηση του εγωισμού και την ακατάσχετη επιθυμία για ελευθερία του Νορδικού και του Γερμανού, χαρακτηριστικά τα οποία αποτέλεσαν την αιτία για πολλές από τις συμφορές που έπεσαν πάνω του.

     Άλλες αναγκαίες αρετές για ένα μέλος των SS είναι η ειλικρίνεια, η ικανότητα να παραμένει ακλόνητος σε ότι έχει επιμελώς και προσεκτικά αποφασιστεί, η ακεραιότητα και φυσικά σε ένα γενικό πλαίσιο το μαχητικό πνεύμα. Στης ομιλία του στο Magdeburg, στις 12 Ιουνίου 1937, με την ευκαιρία της συνάθροισης της Γερμανικής αριστοκρατίας, ο Χίμλερ δήλωσε ότι σε κάθε μία από τις αρετές αυτές αντιστοιχεί μια σειρά από δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι άντρες των SS, εξετάσεις οι οποίες αποτελούν τη διαδικασία επιλογής. Ο υποψήφιος γίνεται μέλος του Τάγματος των SS όταν – αφού περάσει από μια περίοδο δοκιμασιών που διαρκούν ενάμιση χρόνο, αφού πάρει τον όρκο των SS στο όνομα του Φύρερ και αφού ολοκληρώσει στην εντέλεια τη στρατιωτική και την εργασιακή του υπηρεσία – λάβει το ‘’ εγχειρίδιο της τιμής των SS ‘’.

     Σύμφωνα με νόμο που θεσπίστηκε στις 9 Νοεμβρίου 1936, κάθε αξιωματικός των SS πρέπει να ορκίζεται 1) ότι  κανένας υποψήφιος δε γίνεται αποδεκτός αν δεν πληροί τα πρέποντα κριτήρια, ακόμα κι αν είναι γιος ή συγγενής κάποιου μέλους, 2) ότι ποτέ το κατάλυμα των νεοσυλλέκτων δε θα προέρχεται από οικογένειες μελών των SS ή άλλη εξωτερική βοήθεια. Αυτό έχει σκοπό να αποτρέψει τα SS απ’ το να δημιουργήσουν ένα είδος κληρονομικής κάστας, στην οποία άλλα κριτήρια θα υπερισχύουν των πραγματικών ικανοτήτων. Δεύτερον, αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στα SS τη σωστή αναλογία σε όλα τα καλά στοιχεία, ανεξάρτητα απ’ την προέλευση τους, ώστε να εμποδίσουν αυτά τα στοιχεία να δημιουργήσουν άλλες ομάδες αποκομμένες από την κεντρική ελίτ, όπως συνέβη, πιστεύει ο Χίμλερ, στην αρχαία Ρώμη, όταν σε κάποια στιγμή οι ικανότεροι βρίσκονταν έξω από τη Σύγκλητο.

     Από όσα έχουμε πει για τις ιδιαίτερες ικανότητες των αντρών των SS, είναι ξεκάθαρο ότι τα SS υπερβαίνουν το επίπεδο ενός απλού πολιτικού σώματος πλησιάζοντας σε αυτό του Τάγματος με την αρχαία έννοια : και είναι κοινώς αναγνωρισμένο ότι χωρίς την προϋπόθεση της θρησκοληψίας, ενός ξεκάθαρα πνευματικού σημείου αναφοράς,  οι προαναφερθείσες αξίες της αφοσίωσης, της τιμής, της ειλικρίνειας θα είχαν καταντήσει κενές φράσεις και η ενότητα ενός Τάγματος δεμένου με όρκο θα ήταν αδύνατη. Έτσι, για να μιλήσουμε καθαρά, υπάρχει και μια Τρίτη όψη των SS, η πνευματική.

     Σε ένα φυλλάδιο με τίτλο ‘’ 50 ερωτήσεις και απαντήσεις για ένα μέλος των SS ‘’, αφού μελετήσει τη διατύπωση του επίσημου όρκου για αφοσίωση και υπακοή, κάποιος ρωτάει, ‘’Πιστεύεις στο θεό ; ‘’. Η απάντηση είναι : ‘’ Ναι, πιστεύω σε έναν θεό-κυρίαρχο, και θεωρώ ότι αυτός που δεν πιστεύει είναι ματαιόδοξος, ανόητος και ακατάλληλος για εμάς.’’ Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον εδώ είναι λιγότερο η γενική υπόθεση της πίστης και περισσότερο η προσπάθεια να αναγεννηθεί μια μορφή πνευματικότητας, συνδεδεμένης με τη Νορδική και γενικότερα την Ινδοευρωπαϊκή παράδοση, αποδίδοντας στα SS το χαρακτήρα μιας ‘’ ομάδας αιφνιδιασμού Εθνικοσοσιαλιστικής κοσμοθέασης ‘’

     Αναφέραμε νωρίτερα ότι η ‘’επιστροφή στις ρίζες’’ είναι ένα σημαντικό κομμάτι των SS. Αυτή η τάση πήρε συμπαγή μορφή στην αποκαλούμενη Ahnenerbe, όρο που ούτε λίγο ούτε πολύ σημαίνει ‘’κληρονομιά των προγόνων’’ και αποτελεί μια ειδική πολιτισμική οργάνωση των SS. Ο κύριος σκοπός αυτού του θεσμού είναι να αποκαταστήσει τη σύνδεση μεταξύ των αρχαίων παραδόσεων και της πιο ενσυνείδητης μερίδας της ελίτ ώστε να συμβάλλει στην αναγέννηση της Γερμανίας. Αρχίζει από την προϋπόθεση πως ό,τι προκύπτει ασυναίσθητα, σαν ένστικτο, απ’ τα βάθη της ψυχής, είναι εκτεθειμένο σε συνεχής κινδύνους και δε μπορεί να γίνει πλήρως κατανοητό αν δεν είναι προστατευμένο από τη δύναμη της συνείδησης και της καθαρής ματιάς (Walther Wüst). Επομένως, σκοπεύουν να ανακαλύψουν ‘’ το Νορδικό και Ινδοευρωπαϊκό πνεύμα και δράση, για να δώσουν ζωντανή μορφή στα αποτελέσματα των ερευνών τους’’, και να τα μεταβιβάσουν στο Γερμανικό λαό.

     Σε αυτή τη σχέση, οι μέθοδοι του επιστημονισμού και του ορθολογισμού είναι φανερά επιθετικές και νατουραλιστικές απεικονίσεις αρχαίων θρησκειών, καθώς αναγνωρίζουν στο μύθο και στα σύμβολα το μονοπάτι σε μια υπέρτατη γνώση, ακόμα και στο σημείο να υποψιάζονται ότι η αποκαλούμενη ‘’αντικειμενικότητα’’ και ‘’επιστημονική ακρίβεια’’ είναι τα προσωπεία των κρυφών πράξεων δυνάμεων που ακινητοποιούν και καταστρέφουν. Είναι χαρακτηριστικό και πολύ ενδιαφέρον ότι αυτοί οι αξιωματούχοι των SS, που εκτελούν τα πιο ευαίσθητα και σημαντικά πολιτικά καθήκοντα, που ελέγχουν τη μυστική αστυνομία του Γερμανικού κράτους και τη σωματοφυλακή του Φύρερ και του Εθνικοσοσιαλισμού, είναι ταυτόχρονα άντρες με έντονο ενδιαφέρον για τον κόσμο των συμβόλων και των αρχαίων μύθων, άντρες με τους οποίους κάποιος μπορεί να συζητήσει προβλήματα μεγάλης δυσκολίας αλλά και πνευματικές προγονικές παραδόσεις. Αυτό είναι κάτι που έχουμε προσωπικά και επανειλημμένα παρατηρήσει, και το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, όταν έχουμε εξετάσει το επίπεδο του Ιταλικού περιβάλλοντος και μια συγκεκριμένη κουλτούρα την οποία η επανάσταση των μελανοχιτώνων δεν κατάφερε να αλλάξει. Μια κουλτούρα, η οποία ακόμα και όταν φτάνει σε αυτό που είναι το πιο ιερό για εμάς, δηλαδή ο αρχαίος Ρωμαϊκός κόσμος, παραμένει περιορισμένη στα ίδια πρότυπα θετικιστικής αμάθειας, καλυμμένης με ακαδημαϊκή αλαζονεία, η οποία περισσότερο ανήκει στο διαφωτισμό και τον ορθολογισμό του προηγούμενου αιώνα.

     Ακόμη, απ’ τη στιγμή που δε θέλουμε να είμαστε προκατειλημμένοι, πρέπει να παρατηρήσουμε το εξής, όσον αφορά την πνευματική όψη των SS, αν η παρουσία εντόνου ενδιαφέροντος και κατάλληλης ευαισθησίας είναι αδιαμφισβήτητη, δε μπορεί να ειπωθεί το ίδιο πάντοτε για τις αρχές τους, αν αυτός ο όρος ληφθεί με την κυριολεκτική του σημασία. Όταν πρόκειται για την ανοικοδόμηση του πατροπαράδοτου αρχαίου κόσμου, χρησιμοποιούνται συχνά παραπλανητικά σημεία αναφοράς, και έτσι, η σημασία πολλών ιδεών διαστρεβλώνεται και η έκταση τους περιορίζεται, ειδικά ως συνέπεια της βιασύνης να επιτευχθούν πολιτικές προσαρμογές  από αυτές, και της ιδιαιτερότητας μιας συγκεκριμένης εθνοφυλετικής τάσης. Αυτές οι παρατηρήσεις, επιπλέον, εμφανίζονται γενικά σε ποικίλες προσπάθειες που γίνονται από το νέο Γερμανικό κράτος ώστε να ενοποιήσει την Εθνικοσοσιαλιστική κοσμοθεωρία με ένα ανώτερο παραδοσιακό και συμβολικό περιεχόμενο : ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να βγάλουμε μια βεβιασμένη γνώμη, αφού δεν είναι εύκολο όσον αφορά τέτοια θέματα, να μπούμε στη θέση τους, και κανείς δε μπορεί να διαγράψει σε μια νύχτα τις βλαβερές συνέπειες ενός λανθασμένου τρόπου σκέψης και μιας κατώτερης κουλτούρας όπως είναι αυτή του δυτικού ανθρώπου εδώ και αιώνες. Αν, ωστόσο, τα SS – τα οποία δεν είναι κύκλος διανοούμενων, αλλά ένα σώμα ήδη οργανωμένο σαν ένα Τάγμα που ελέγχει ένα από τα ισχυρότερα κινήματα ανανέωσης στην Ευρώπη – καταφέρουν να δημιουργήσουν, απ’ τις τάξεις τους, μία ελίτ ικανή να συνειδητοποιήσει πραγματικά, με μια καλή γνώση των αρχών της, τη φιλοδοξία να επιστρέψει στις ρίζες της, η σημασία μίας τέτοιας αντίληψης θα ήταν εξαιρετική. Στο πρώτο στάδιο αυτής της ενσωμάτωσης πράγματι θα συναντήσουμε μορφές πνευματικότητας και πολιτισμού οι οποίες, όπως εκείνες του Γκιμπελινού Μεσαίωνα (12ος-14ος αιώνας) με τα ιπποτικά Τάγματα, ήδη παρουσιάζουν σύνθεση Νορδικο-Γερμανικών και Ρωμαϊκών στοιχείων.

     Ένα επόμενο στάδιο θα μας φέρει στη γενική Ινδο-Γερμανική αρχέγονη πνευματικότητα και στην ηλιακή της παράδοση. Με άλλα λόγια, στην προέλευση όλων όσων – στον κύκλο που ζούμε, ο οποίος μπορεί να είναι το αντικείμενο της ιστορικής γνώσης – μπορούμε να θεωρήσουμε πολιτισμό με την ανώτερη έννοια. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρα ότι μια ελίτ πραγματικά ικανή να συνειδητοποιήσει κάτι τέτοιου είδους θα είναι πολύτιμη όχι μόνο για το δικό της έθνος, αλλά επίσης για όλους τους άλλους Άριους λαούς που πολεμάνε ένα κοινό εχθρό και έχουν συνειδητοποιήσει ότι αυτή η σύγκρουση δε μπορεί να είναι πραγματικά καθοριστική, αν δεν ενοποιηθεί από μια ιδέα, από σύμβολα και γνώσεις που είναι τελείως μεταφυσικά. Όσο ο εβραιο-κομμουνιστικός τύπος προσπαθεί να περιγράψει τα SS σαν κάτι αντίστοιχο με την GPU (μυστική σοβιετική αστυνομία) εμείς τείνουμε αντίθετα να δούμε στην ‘’μαύρη στρατιά’’, τη φρουρά της επανάστασης για τη σβάστικα, τους άντρες των ‘’ρούνων της νίκης’’,  ‘’το ρούνο του κεραυνού’’ και τη νεκροκεφαλή να συμβολίζει τον όρκο της αφοσίωσης και του θανάτου, το σπόρο ενός Τάγματος με την ανώτερη, πατροπαράδοτη έννοια, και ως εκ τούτου μία πνευματική συντροφικότητα που μπορεί να γίνει υπερεθνική. Αυτό σημαίνει μια ενότητα ικανή να περιλαμβάνει δοκιμασμένους και εναρμονισμένους πυρήνες διαφορετικών εθνών, εκ των οποίων όλοι θα έλκονται από τα σπουδαία ηρωικά και μεταφυσικά οράματα της Αρίας και Νορδικής πνευματικότητας, φτιάχνοντας μαζί το μέτωπο που χρειαζόμαστε, όταν τόσο στο παρόν όσο και στο επικείμενο μέλλον, μια καθοριστική διαμάχη θα διεξαχθεί ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις των ποικίλων διεθνών.

                                           
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

     1.  Με το προσφάτως ιδρυθέντα ‘’Ordensburgen’’ ή ‘’Κάστρα του Τάγματος’’ έγινε, επίσης, στη βάση του Μετώπου Εργασίας, μια προσπάθεια να δημιουργήσουν μια ελίτ κάτι σαν εκπαιδευτήριο γι αυτούς που στο μέλλον θα αναλάβουν πολιτικές θέσεις και γενικότερα, ηγετικά αξιώματα. Ωστόσο, δεν αποτέλεσαν ένα οργανωμένο σώμα σαν τα SS.

     2.  Χαρακτηριστικά του Χίμλερ : ‘’ Αυτό που είναι δυνατό στην Ιαπωνία, δηλ. να μείνει ένα χρυσό νόμισμα στο έδαφος χωρίς να το πάρει κανείς, πρέπει να μας δείξει πώς να είναι τα πράγματα μεταξύ μας ‘’ ή ‘’ Μπορεί να συγχωρεθεί ένα μέλος των SS αν πιει αλκοόλ. Αν όμως υποσχεθεί να απέχει και μετά αθετήσει την υπόσχεση το μόνο που του μένει είναι το πιστόλι του. Αν αρνηθεί να τηρήσει την υπόσχεσή του τότε αποβάλλεται.

     3. Ο πρόεδρος της Ahnenerbe είναι ο Ταγματάρχης (Sturmbannführer) Walther Wüst. Η οργάνωση έχει την εποπτεία πολλών δημοσιευμάτων και το επίσημο όργανό της είναι το μηνιαίο περιοδικό Germanien, με συντάκτη τον Dr. J. O. Plassmann.