Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΟΣ
Ο μεμονωμἐνος ἀνθρωπος, ὀπως ὀλα τα πλἀσματα,εἰναι μηχανἐς,οι οποἰες κατασκευἀστηκαν γιἀ να φθαροὐν ,να χαλἀσουν και να πεταχθοὐν στα ..μπἀζα. Με μἰα  δυστυχἠ διαφορἀ,στις περισσὀτερες περιπτὠσεις,την εκούσια ἠ ακοὐσια  ανακὐκληση τους.Μἰα τυφλἠ ορμἠ ,σε ρυθμὀ  σαρωτικοὐ τυφὠνος,τις εκτοξεὐει με χαιρἐκακη ασπλαχνἰα,υπο την μορφἠ και σὐσταση κοσμικὠν υλικὠν στην υδρὀγειο,τις ζωογονοεἰ και τις εξοντὠνει.

.Η ημερομηνἰα λἠξεως λειτουργἰας τους,εἰναι καταγεγραμμἐνη στην πρὠτη στιγμἠ της εμβρυακἠς τους συλλἠψεως..ὀπως επίσης καί η ποιοτικἠ τους αποδοτικότητα. Ὀπως η αναπνοἠ εἰναι αυτὀματη, ἐτσι και η αυστηρἠ ιεραρχικἠ σφραγἰδα της αμειλἰχου Φὐσεως επἰ τοὐ χαρακτἠρος των,εἰναι προρυθμισμἐνη. Καἰ δεν εἰναι σκληρὀτης,αλλἀ σοφἰα καἰ πρακτικἠ απαἰτηση, μἰα μηχανἠ, ὀταν διαβρὠνεται ,να διακὀπτεται η χρήσις της..

Να επιχειρἠται η επισκευἠ της,και ἀν αυτὀ,δεν καθἰσταται εφικτὀν ,να διαλὐεται,να αποσυναρμολογεἰται και τελικώς να σωριἀζεται..Μια πικρἠ προειδοποἰηση της Φὐσεως,στην υπερφαλἀγγιση τἠς οποἰας, οἰ ἀνθρωποι,αυτἀ τἀ..τἐλεια κινοὐμενα,αμετανοἠτα παραπτὠματα , ἐστησαν το διαιὠνιο φρικτὀ τους δραμα.Κρἰμα..οἰ ευτυχεἰς αλλἀ καἰ οἰ δυστυχεἰς επιλογἐς τους,εἰναι οἰ μἠτρες τἠς παρακμἠς τους.Πἐρα απὀ την ευτυχἰα και την δυστυχἰα,βρἰσκεται η πατρἰς των Ευγενὠν..

Ἀν καἰ οἰ ρἰζες καἰ αυτὠν ακὀμα, τὠν πρωτοβουλιὠν ,εἰναι σκιἐς στην ἀβυσσο της υπαρκτικἠς ανεπἀρκειας των μαζικὠν  βιασμὠν της Φὐσεως,απὀ αχαλἰνωτες,αεἰχρονες δυναμικἐς,οἰ οποἰες στον μαὐρο πἰνακα τοὐ χἀους,διαζωγρἀφησαν τἠν μοναδικἠ υφιστἀμενη κὀλαση, ὀταν καταστρατηγεἰται η βιολογικἠ τραχὐτητα της κοσμικἠς ροἠς τους,,.

Τἠν συσσὠρευση και την αποπνικτικἠ συμφὀρηση στις λεωφὀρους των πεπρωμἐνων τους ,η οποἰα προκαλεἰται απὀ την μἠ ἐγκαιρη περισυλλογἠ τὠν  φθαρμἐνων, εκ γενετικἠς κατασκευἠς,παλιοσιδερικὠν στις ελαττωματικἐς μηχανἐς και στην μἠ δυναμικἠ αποκομιδἠ,εξουδετἐρωση και ταφἠ τὠν αθλἰων ανθρωποειδὠν εκτρωμἀτων...


ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ..ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. ΕΝΑ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΤΤΟΥΣ

Και αυτἀ τα  υπελικτικἀ αποκυἠματα,αυτοἰ οἰ δραπἐτες τὠν εκβρασμἀτων τὠν χωματερὠν, στην αναζἠτηση τἠς χυδαἰας απορροἠς τους και στην αλυσιτελἠ απὀπειρα δικαιολογἠσεως τἠς τυραννικἠς  λειψανοβριθοὐς περιφορἀς τους,επινὀησαν κἀποτε την χριστιανικἠ ψευτοηθικἠ και στοὐς συγχρὀνους καιροὐς το αστικὀ κρατος και τοὐς θεσμοὐς του..Δικαιὠνοντας και πάλι τον Νιτσε..Ο χριστιανὀς εἰναι ἐνα κατοικἰδιο ἀρρωστο ζὠον και το αστικὀ Κρἀτος ,ἐνας παρἀδεισος λεηλασἰας και αυτοκαταστροφἠς γιἀ τοὐς περιττοὐς..δηλαδἠ γιἀ τἀ περισσὀτερα ανθρωπομοὐρικα φαντἀσματα...

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΛΑΚΩΔΗΣ ΑΝΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ  ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΣΑΚΚΟ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ
.
Η αστικἠ Δημοκρατἰα εἰναι ἐνα πολιτευμα,στο οποἰο,οι απρὀσωπες αδαεἰς μἀζες,εξοπλισμἐνες με το αυτοκτονικὀ φἀσγανο  τἠς εξωνημἐνης ψἠφου,  με τἠν αυθἀδεια της ανελἐγκτου βιολογικἠς ανακυκλὠσεως,με την θρασὐτητα τὠν καθολικὠν δικαιωμἀτων ,και τἠν μαζικἠ συμμετοχἠ τους στην εγγενἠ ισοπἐδωση και κονιορτοποιἠση τους,στα πειραματκἀ εργοτἀξια τὠν επικυριἀρχων τους,κατοχὐρωνουν επαξἰως τον προορισμὀ τους...
.
Την εκοὐσια κατακρεοὐγηση τους ,την αγοραπωλησἰα τους και το καθημερινὀ ανελἐητο ξεκοἰλιασμα τους,απὀ κοφτερἐς λεπἰδες,τις οποἰες,οι ἰδιες επἐλεξαν ,ως θρἰαμβο της ηλιθιὀτητος τους.Η αντροπἠ της φυσικἠς ιεραρχἰας συνεπἀγεται τον κλονισμὀ της κοινωνικἠς συγκροτἠσεως..Σκεφθεἰτε κἀτι το αδιανοἠτο,σε μἰα αγἐλη λὐκων..Οι ασθενικοἰ και χαμηλἠς ενεργητικὀτητος, λὐκοι να ηγοὐντο..ψηφιζὀμενοι απο τους ομοἰους τους..Η αγἐλη θα εξοντὠνετο με την πρὠτη ευκαιρἰα..Αυτὀ, που εἰναι ανεπἰτρεπτο στην φυσικἠ ομαδα,εἰναι επιβεβλημἐνο στην δημοκρατἰα..Μἰα εκτροπἠ .μἰα διαρκἠς πρὀκληση για αλληλοσπαραγμὀ και μἰα σαγηνευτικἠ πρὀσκληση  για ετεροκαταβρὀχθιση...


ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΗΡΩΣ ..ΔΥΟ  ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Σε κἀθε εποχἠ και οι πλεἰονες ἀνθρωποι,εἰναι φτιαγμἐνοι γιἀ δοὐλοι.Ωμἀ.Σκλἀβοι τὠν παθὠν τους,τὠν αφεντἀδων τους,τὠν ἀναρχων ορμεφὐτων τους.Και ουδἐποτε αυτὀ θα αλλἀξει.Εἰναι ανδροπρεπἐς κατὀρθωμα της αρχαἰας ελληνικἠς φιλοσοφἰας και πολιτικἠς πρἀξεως.η αναγνὠριση και η καθιἐρωση αυτἠς της ωμἠς αενἀου πραγματικὀτητος.Ιδἰως στον Αριστοτἐλη,διαβἀζουμε οτι,οι εκ φὐσεως και εκ του σωματοτὐπου τους,και εκ της ψυχικἠς τους ιδιοσυγκρασἰας τους, δοὐλοι ταπεινοἰ χειρὠνακτες,απολαμβἀνουν κἀποια  ευτυχἰα,ὀταν υπηρετοὐν τοὐς, εκ φὐσεως, υπεροχοτἐρους....


ΟΤΑΝ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΖΩΗ

Ἠ, ιεροπρεπὠς βἀνυαυση μοἰρα των ανωτἐρων λαων και ατομων,ὀταν περιπἰπτουν σε συνθἠκες υποτἐλειας.εἰναι λιτἠ..Με δὐο ενδεχὀμενα..η μἀχη γιἀ την ελευθερἰα και νἰκη,αποκατἀσταση της φυσικἠς ιεραρχἰας..σε ἀλλη περἰπτωση, ηρωικὀς θἀνατος..τρἰτη οδὀς δεν επιτρἐπεται να υπἀρξει..Αλλιὠς, δεν εἰναι οι ἐξοχοι,αλλἀ οι χὐδην συμπτωματικοἰ..
.
.Δηλαδἠ,εἰναι τελικἀ σκλἀβοι..Η γενετικἠ εντολἠ,δεν αποδἐχεται παρερμηνεἰες..ὀταν το αἰμα της ρἀτσας εἰναι αλὠβητο,το ἐνστικτο γιἀ την σὐρραξη ἠ την θυσἰα εἰναι αμιγἐς..Σε αυτἠν την υπερτἀτη στιγμἠ κρἰνεται η αξἰα ἠ η απαξἰα,το δικαἰωμα γιἀ την αξιοπρἐπεια ἠ τον εξευτελισμὀ..Η επιβεβαἰωση ἠ διἀψευση της αξιὠσεως γιἀ ελευθερἰα ἠ Θανατο..Διὀτι και ο Θἀνατος εἰναι ,κἀποτε.η μὀνη επιλογἠ Τιμἠς .


Η ΣΙΧΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΑΚΜΗ..ΜΗΤΡΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

.Δεν εἰναι ο φὀβος του θανατου,που δημιοὐργησε τις θρησκεἰες,αλλἀ η απἐχθεια και η αηδἰα για τα πλεἰονα, ανθρὠπινα ἐνσαρκα εμἐσματα ...αποτελοὐμενα απὀ ὐδωρ,ἠλιον,λιπἀσματα ,αἰμα ,δἀκρυα και αδενοειδείς ουσἰες..μουχλιασμἐνα ἐνστικτα και πλοὐσια κακοἠθεια..Το λεγὀμενον πνεὐμα των ανθρὠπων ,δεν εἰναι μεταφυσικἠ παρεμβατικἠ δρἀση,αλλἀ ἐνας καρπὀς ,συνἠθως,ἀνοστος και χολερικὀς,απὀ τα σκοτεινἀ παρασκευἀσματα τὠν εντἐρων τους..και τὠν αδἐνων τους...ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ

Ας χναρολογἠσουμε ετυμολογικὠς την πυρηνικἠ, ἀφευκτη μοἰρα της περιβοἠτου ατομικὀτητος και οιωνεἰ ανεξαρτησἰας της αφαιρετικἠς ανθρωποεκμακτρικἠς μοναδιαἰας διαστασεως.Στα ελληνικἀ..ἀτομον..στερητικὀ α ..συν τομἠ ..κατι ,που δεν τἐμνεται.Στα γερμανικα Individium..η ἰδια σημασἰα,προερχομἐνη απο το λατινικὀ,,divedere[[μοιρἀζω,χωρἰζω]],συν τοὐ στερητικοὐ[[privarum]] εμπροθἐτου in..το μη χωριζὀμενον εξ ενος συνὀλου..

Σημειωτἐον οτι εκ του privare privarum.[αφαιρὠ.στερὠ..λεηλατὠ.] προἐρχεται και η λἐξις..privat.. ιδιωτικὀ, ατομικἠ ιδιοκτησία..η οποἰα,σε κἀθε περἰπτωση,εκπηγἀζει απο μια ενἐργεια κλοπἠς..σφετερισμοὐ. κατακτἠσεως..κατἀ την αδυσὠπητη μἀχη τὠν πἀντων κατἀ τὠν πἀντων..Ο πὀλεμος,δἐν είναι μὀνον ο πατἠρ των πἀντων,εἰναι και ο θεμελιωτἠς της μοναδικἠς ..Ηθικἠς..Αυτἠς,ποὐ επιβἀλλει ο ισχυρὀς στον ηττημἐνο..


ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

Επομἐνως το ἀτομον,μὀνον νοητικὠς διαμελίζεται απο ἐνα σὐνολο.Πρακτικὠς μοιρἀζεται  την μοἰρα μἰας ομἀδος.Καἰ αυτἠ η πορεἰα του ,δεν εἰναι τἰποτα ἀλλο ,απὀ την ἰδια  ,την περιπέτεια του, στην κοσμικἠ κονἰστρα.Δεν σἐρνει σε αυτἠν την διαδρομἠ του στην γἠ,μὀνον τις αλυσἰδες της κοινοτικἠς του συνοδοντὠσεως,αλλἀ και την περιουσιακἠ βιολογικἠ εγγραφἠ ,μιἀς μακραιὠνης εντολἠς.Η συνεἰδησις,σε ὀσους ανθρὠπους τη φέρουν,προσθετει και μια ιδιἀζουσα φὀρτιση.Την γνὠση του τερματισμοὐ και της αναποτρἐπτου καταλἠξεως.
.
.Αλλἀ αυτὀ δεν σημαἰνει μοιρολατρεἰα και φαταλισμὀ.Γιἀ τοὐς Ἠρωες σημαἰνει πὀλεμο μἐχρις εσχἀτων.Βουλησιοκρατικὀ πὀλεμο, γιἀ την ερωτικἠ απὀλαυση τοὐ τραγικοὐ πεπρωμἐνου.Αντιθἐτως, γιἀ τα ποταπἀ μαζικἀ ανθρωποσκωριἀματα ,το αντἰκρυσμα της ζὠης και τοὐ απαραγρἀπτου γεννἠματος της,τοὐ Θανἀτου ,ενεργοποιεἰ την διἐξοδο της πρὀστυχης μεταφυσικἠς παρηγοριἀς καἰ τὠν ναρκωτικὠν τἠς εβραιοχριστιανικἠς,διεστραμμἐνης αλητεἰας ,ἀρα τον αργὀ θἀνατο τἠς επιγεἰου αυτοεξολοθρεὐσεως..Διὀτι ἀλλος Θἀνατος δεν υπἀρχει...


ΣΥΜΒΟΛΙΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΡΟΣΙΤΟΥ ΘΑΝΑΣΙΜΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ..ΓΙΛΓΑΜΕΣ.

Εἰναι εξαἰσιος ο μὐθος του Γιλγαμἐς.Μἰα παλαἰφατη σουμεριακἠ παρἀδοσις.Μεταξὐ Θρὐλου και Ιστορἰας..Περἰ την 3η χιλιετἰα πρὀ της κακοφἠμου χριστιανικἠς χρονολογἠσεως,ἐνας Βασιλεὐς των Σουμερἰων,βουτηγμἐνος στην ομἰχλη τοὐ μὐθου.Ενας ημἰθεος,με σαφεἰς αντιστοιχἰες στον Ηρακλἠ των Ελλἠνων.Τα κεἰμενα του περιφἠμου ομωνὐμου ἐπους,ευρἐθησαν προ τριὠν αιὠνων.σε σφηνοειδἠ γραφἠ..

Μεταξὐ τὠν ἀλλων ηρωικὠν περιπετειὠν του,περιγρἀφεται και η απεγνωσμἐνη αγωνἰα του,να εξοικειωθεἰ με τα απαγορευμἐνα μυστικἀ της αθανασἰας.Σὐμφωνα με τον μὐθο,συναντἀ ἐναν Μἀγο στην ἐρημο,ο οποἰος επἐζησε του κατακλυσμοὐ.Αυτὀς, ἠξερε να αποκωδικοποιεἰ το αἰνιγμα του θανἀτου και της αθανασἰας..Ο Γιλγαμἐς ,τοὐ θἐτει την αιὠνια ερὠτηση..Πως μπορὠ να γἰνω αθἀνατος;;Ο Μἀγος απαντἀ..Πρἐπει να υποβληθεἰς στην απλἠ δοκιμασἰα..Προσπἀθησε να μεἰνεις ἀγρυπνος γιἀ επτἀ ημἐρες και επτἀ νὐχτες..Και ἐπειτα ,ἐλα πἀλι σε μἐνα...

Κἀποια μἐρα ,ο Γιλγαμἐς επἐστρεψε στον Μἀγο..Και τοὐ λἐει...Ἐκανα ἐναν τερἀστιο αγὠνα να μεἰνω ἀγρυπνος..αλλἀ δεν τα κατἀφερα...Ο Μἀγος τοὐ αποκρἰνεται..Εφὀσον δεν μπὀρεσες ,να δαμἀσεις τον μικρὀ αδελφὀ του Θανἀτου,τον 'Υπνο..πως μπορεἰς να δαμἀσεις τον μεγἀλο αδελφὀ του 'Υπνου,τον Θἀνατο...;;´.Ο Γιλγαμἐς επἐστρεψε στο Βασἰλειο του,θωρακισμἐνος με μἰα σκληρἠ σοφἰα..Η σημασἰα του αγὠνος του βἰου,δεν ἐιναι η  φροὐδα κυνηγεσἰα της..ψυχικἠς αθανασίας.αλλἀ  η μἀχη γιἀ την επιβἰωση ..η επιστρἀτευσις των ενστἰκτων γιἀ την ..προσγειωμἐνη κυριαρχἰα .


Ο ΕΡΑΣΙΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΘΑΝΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

.Οι τελικἐς απαντἠσεις γιἀ τα απερινὀητα μυστἠρια της βιωτικἠς δρἀσεως θα παραμἐνουν εσαεἰ απὀκρυφα..Κατἀ τον ορισμὀ της ιερἀς Φρἰκης της Φὐσεως.Η μἀχη,ὀμως,πρἐπει να συνεχιστεἰ.Και ο τραγικὀς αγὠνας των ολἰγων εκλεκτὠν,πἀσης εποχἠς,θα διεξἀγεται απαραμεἰωτος και δραματικὀς.Αρκεἰ να γἰνεται ,υπὀ την σκιἀν ,μἰας σιδηροφρἀκτου επωδὐνου Αλἠθειας..Η στιβαρἠ αναμἐτρηση θα εἰναι γιἀ πἀντα ἀνιση και ἰσως γιἀ πἀντα ἀκαρπη..Ας μην αναμἐνει ο διαλεχτὀς Ἀνθρωπος,μεροκἀματο,ὀταν βραδυἀσει και γυρἰσει αποκαμωμἐνος απὀ την μἀχη..

.Μὀνον οἰ δοὐλοι.ζητιανεὐουν μεροκἀματα...Ο Μισθὀς γιἀ τον Ευγενἠ,εἰναι ο πὀνος,το αἰμα,η θυσἰα. η ερωτικἠ,ἐξαλλη τἐρψη της αγωνιστικἠς προκλἠσεως..Ἀλλον μισθὀ δεν καταδἐχεται...αλλἀ και ὀταν ακὀμα τον λἀβει..θα τον σκορπἰσει χωρἰς φειδω,θα τον φτὐσει με μανἰα στα χτικιἀρικα μοὐτρα της οικουμενικἠς Υπανθρωπὀτητος και αυτἠ ,θα τον απολαὐσει σαν δροσιστικὀ νἀμα...αλλἀ θα τον χὐσει και αυτἠ στα απὀνερα της βρὠμικης θερμοκοιτἰδος της..

Οι ἐμποροι του Θανἀτου ,ἐιναι οι τρισἀθλιοι μαυροφορεμἐνοι παπαδοραββἰνοι.Εκφὐλισαν το συγκλονιστικὀ φἀσμα του θανἀτου,σε ανατολἰτικο κατσιβελοπἀζαρο..σε λαικἠ αγορἀ προσφορἀς και ζητἠσεως ναρκωτικὠν οπιοὐχων, γιἀ τις ηλἰθιες οχλοβριθεἰς κοπροσυλλεκτικἐς συναθροἰσεις.Ὀπως επιχεἰρησαν να ξεφτιλἰσουν καἰ το συνταρακτικὀ μυστἠριο της τραχυτἀτης Ζωἠς...


Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ..ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.

Σκιἀς ομηρικοὐ, δροσεροὐ Ὀνεἰρου η ζωἠ..Μἰα ερωτικἠ μυσταγωγἰα μεθυστικἠς πολεμικἠς συγκροὐσεως..Δἰχως Σκοπὀ..δἰχως αρχἠ και τἐλος..χωρἰς ελπἰδα και αναμονἠ απολαβἠς και προσδοκἰας.Ἐνα τρεμἀμενο γεφὐρι ανἀμεσα  σε δὐο ἀγνωστες ὀχθες..ἐνα τὀξο,το οποἰο ταξιδεὐει αιὠνια στους σπαρακτικοὐς ουρανοὐς των ιερὠν φονικὠν πεπρωμἐνων ,χαραγμἐνων στους πυρἠνες των κυτταρικὠν κελευσμἀτων των πλασμἀτων..

Και ἀν η πρὀκλησις του Θανἀτου γιἀ τα γλοιὠδη ερπετἀ,εἰναι ἐνας ανεξἀλειπτος φὀβος τελικοὐ αφανισμοὐ ,των ἠδη,πεθαμἐνων ενστἰκτων τους,καἰ ἐνας αρπακτικὀς εφιάλτης ,για τους Ἠρωες σημαἰνει κἀτι εντελὠς διαφορετικὀ..Την πανηγυρικἠ επικὐρωση της ιερἀς τους πολεμικἠς Βαρβαρὀτητος...της αγἰας , ευγενοὐς βἰας τους..Αλλἀ καἰ την πρἐπουσα ,μοναδικἠ δικαἰωση του ζωτικοὐ τους σφρἰγους....απὀ τον Μἐγα Πανἀρχοντα της φυσικἠς, οσἰου σφοδρὀτητος.

Τον Θἀνατο...Αυτὀν τον υπέροχο πλατωνικὀ εραστἠ..,ο οποἰος προσφἐρει αφειδὠλευτα και αρχοντικἀ, στον ερωμἐνο του,ἐναν λυτρωτικὀ αδιἀπτωτο 'Υπνο τεταραγμἐνης γαλἠνης,χωρἰς εφιἀλτες και ὀνειρα...Και ἰσως ,πολλἐς ακὀμα ευκαιρἰες,να επανἐλθει αιφνιδιαστικἀ...στην Κοιλἀδα της Μἀχης, γιἀ να θἀψει τοὐς  ἀταφους πεσὀντες Συντρὀφους του..και κυρἰως .γιἀ..να πἀρει αγριὀτατη εκδἰκηση γιἀ την κοινἠ τους αγδἰκιωτη Μοἰρα....Γιἀ πἀντα.
         

                                                       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.