Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Διεθνής Προειδοποίηση
International Warning
Avertissement international
Avviso internazionale
Internationale Warnung
International advarsel
Международное предупреждение
Međunarodno upozorenje


Δυστυχώς η κατάσταση του ακροδεξιού αρχηγού γκρούπας Στέφανου, Γκέκα έχει φτάσει εκτός ελέγχου. Ο δυστυχισμένος αυτός άνθρωπος ηγείται του «ΑΡΜΑ», μιας οργάνωσης- φάντασμα με λιγότερα από δέκα μέλη. Ο Γκέκας φαντάζεται εναντίον του συνωμοσίες.  Ο Γκέκας διαδίδει ψευδή νέα γεμάτα ασυναρτησίες. Ο Γκέκας δεν έχει καμιά σημαντική αποδοχή στην Ελλάδα. Ο Γκέκας εκφράζει τον εαυτό του και μόνο. Εμείς οι Έλληνες εθνικιστές, φασίστες και εθνικοσοσιαλιστές δεν έχουμε καμία σχέση με τον Γκέκα. Ο Γκέκας ΔΕΝ εκπροσωπεί την πατρίδα μας. ΠΡΟΣΟΧΗ ειδικά στους νεαρούς άνδρες να ΜΗΝ βρεθούν μαζί με τον Γκέκα μόνοι τους. Οι νεαροί άνδρες μπορεί να δεχτούν από τον Γκέκα περίεργες εκπλήξεις. Ο Γκέκας "αγαπάει" πολύ τους νεαρούς άνδρες.

Unfortunately, the situation of a far-right leader of a group, Stephen Gkekas has come out of control. This unhappy person leads the "ARMA", a ghost-organization with fewer than ten members. Gkekas imagines his conspiracies. Gkekas is spreading false new stuff full of incomprehensibility. Gekas has no significant acceptance in Greece. Gkekas expresses himself alone. We Greek nationalists, fascists and national-socialists have nothing to do with Gkekas. Gkekas DOES NOT represent our homeland. ATTENTION especially for young men not to be found with Gkekas alone. Young men can accept strange surprises from Gkekas. Gekas "loves" the young men a lot.

Malheureusement la situation d'un dirigeant du groupe d'extrême droite, Stephen Gkekas est devenue incontrôlable. Cette personne malheureuse dirige l'ARMA, une organisation fantôme de moins de dix membres. Gkekas imagine ses conspirations. Gkekas répand de fausses nouvelles choses pleines d'incompréhensibilité. Gkekas n'a pas d'acceptation significative en Grèce. Gkekas s'exprime seul. Nous, nationalistes grecs, fascistes et national-socialistes, n'avons rien à voir avec Gkekas. Gkekas ne représente pas notre patrie. ATTENTION surtout pour les jeunes hommes à ne pas trouver avec Gkekas seul. Les jeunes hommes peuvent accepter d'étranges surprises de Gkekas. Gkekas "aime" beaucoup les jeunes hommes.

Sfortunatamente, la situazione di un leader di estrema destra del gruppo, Stefanos Gkekas, è sfuggita al controllo. Questa infelice guida la "ARMA", un'organizzazione fantasma con meno di dieci membri. Gkekas immagina le sue cospirazioni. Gkekas sta diffondendo nuove cose false piene di incomprensibilità. Gkekas non ha alcuna accettazione significativa in Grecia. Gkekas si esprime da solo. Noi nazionalisti greci, fascisti e nazional-socialisti non abbiamo nulla a che fare con Gkekas. Gkekas NON rappresenta la nostra patria. ATTENZIONE soprattutto per i giovani maschi che non possono essere trovati solo con Gkekas. I giovani maschi possono accettare strane sorprese da Gkekas. Gkekas "ama" molto i giovani.

Leider ist die Situation eines rechtsextremen Anführers der Gruppe, Stephen Gkekas außer Kontrolle geraten. Dieser unglückliche Mensch führt die "ARMA", eine Geisterorganisation mit weniger als zehn Mitgliedern. Gkekas stellt sich seine Verschwörungen vor. Gkekas verbreitet falsche neue Sachen voller Unbegreiflichkeit. Gkekas hat keine wesentliche Akzeptanz in Griechenland. Gkekas drückt sich alleine aus. Wir griechischen Nationalisten, Faschisten und Nationalsozialisten haben nichts mit Gkekas zu tun. Gkekas repräsentiert NICHT unser Heimatland. ACHTUNG besonders für Jungen, die bei Gkekas alleine nicht zu finden sind. Jungen können seltsame Überraschungen von Gkekas akzeptieren. Gkekas "liebt" die jungen Männer sehr.

Desværre er situationen en højreekstremistiske leder grupper Stephanos Gkekas har nået ud af kontrol. Den ulykkelige mand, han fører "ARMA", et fantom organisation med mindre end ti medlemmer. Gkekas forestiller sine sammensværgelser. Gkekas spredes falske nye ting fuld af uforståelighed. Gkekas har ingen signifikant accept i Grækenland. Gkekas udtrykker sig selv. Vi grækere nationalister, fascister og nationalsocialister har intet forhold til de gekkoer. Gkekas repræsenterer IKKE vores hjemland. OBS især for unge mænd, der ikke findes hos Gkekas alene. Unge mænd kan acceptere mærkelige overraskelser fra Gkekas. Gkekas "elsker" de unge mænd meget.

К сожалению, ситуация с правым лидером группы Стефаносом Гекой вышла из-под контроля. Этот несчастный человек возглавляет «ARMA», призракную организацию с менее чем десятью членами. Гекас воображает свои заговоры. Гекас распространяет ложные новые вещи, полные непостижимости. Гекас не имеет значительного признания в Греции. Гекас выражает себя в одиночестве. Мы, греки, националисты, фашисты и национал-социалисты не имеем ничего общего с Гекой. Гекас НЕ представляет нашу родину. ВНИМАНИЕ, особенно для молодых людей, которые не могут быть найдены с Гекой сами по себе. Молодые люди могут принять странные сюрпризы от Гкаки. Гекас «очень любит» молодых людей.

Nažalost, situacija desnog lider grupe Stefanos, Gkekas, je izašla izvan kontrole. Ova nesretna osoba vodi "ARMA", organizaciju duha s manje od deset članova. Gkekas zamišlja svoje urota. Gkekas širi lažne nove stvari pune neshvatljivosti. Gekas nema značajnijeg prihvaćanja u Grčkoj. Gkekas se izražava sam. Grčki nacionalisti, fašisti i nacionalsocijalisti nemaju nikakve veze s Gkekas. Gkekas NE predstavlja našu domovinu. POZOR posebno za mlade ljude koji se ne mogu naći s Gkekas sami. Mladi ljudi mogu prihvatiti čudna iznenađenja Gkekas. Gkekas "voli" mlade ljude puno.

[Στέφανος Γκέκας/ Stefanos Gkekas/Стефанос Гекас (a.k.a. Stefanos Gekas, Stefanos Gaykas, Stefania Geka, Steffan G. Kronborg on Facebook, the little mermaid of Copenhagen гомосексуальный)]
             

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Σ.Ο.:

     Η νεοεμφανιζόμενη Ε.ΦΟ.Α.Δ.έχει κάθε λόγο να επισημαίνει ότι το αναφερόμενο άτομο δεν εκπροσωπεί την Ελλάδα σε οινδήποτε επίπεδο και, πολύ περισσότερο, ως Εθνικοσοσιαλιστής διότι δεν είναι. Η συλλογικότητα του "Ελληνικού Εθνικού Κοινωνικού Κθιδρύματος" και η Συντακτική Ομάδα του παρόντος Ιστολογίου, όμως, δεν συμφωνούν με τις δαιμονοποιήσεις των σεξουαλικών προσανατολισμών ενός εκάστου, θεωρώντας την οιανδήποτε σύννομη σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ ενηλίκων ατόμων εχόντων σεξουαλική συνείδηση ως απολύτως ανεκτή.ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Carius, 29/5/2018, 20:14 μ.μ.

Κύριε Καλέτζη σας ενημερώνω ότι εδώ και λίγες ώρες ο Γκέκας βομβαρδίζει πολύ κόσμο με ένα μήνυμα στο οποίο σας αποκαλεί πράκτορα της Μοσάντ που παρέα με ένα άλλο πράκτορα της Μοσάντ που λέγεται Constantin von Hoffmeister τον συκοφαντείτε σαν αδελφή για να κλείσετε το Άρμα που τώρα δυναμώνει και ότι πίσω από τον Ελληνικό φορέα αντιγραικύλικης δράσης είστε εσείς και θα σας μηνύσει. Απλά σας ενημερώνω για να ξέρετε αν και κανένας δε τον παίρνει στα σοβαρά. Σας θυμίζω ότι έχετε ανεβάσει σχόλιο του Constantin von Hoffmeister που αποκαλεί gay τον Γκέκα.
Απάντηση Αριστοτέλους Ηρ. Καλέντζη:

Αγαπητέ κ./κ. Carius,

Η αλήθεια είναι ότι τρέφω μεγάλην εκτίμηση στη συμπαθέστατη τάξη των Πυργομαϊστόρων αλλά τον συγκεκριμένο Πυργομαίστορα κ. Constantin von Hoffmeister δεν έχω την Τιμή να τον γνωρίζω, δεν έχουμε ανταλλάξει μεταξύ μας ουδεμία επικοινωνία ούτε καν με την μορφή μηνυμάτων ...καπνού, δεν έχουμε καμία διάδραση εντός ή εκτός των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως, τέλος πάντων αγνοώ την ύπαρξή του. Βεβαίως γνωρίζω τα σχόλιά του για τιν Γκέκα και, ειλικρινώς, ποσώς με απασχολεί η σεξουαλική ζωή του εν λόγω για τον οποίο πάντοτε αναφερόμουν με ευμενή ουδετερότητα και "ουδετερότητα" διότι τα όσα γνωρίζω περί του εν λόγω δεν μου επιτρέπουν θετική κριτική, "ευμενή" δε διότι ανέκαθεν του ανεγνώριζα το χαριτωμένον ...ακαταλόγιστον,

Κι ενώ πάντοτε, όπως προανέφερα, υπήρξα απέναντί του ευμενώς ουδέτερος, εκείνος, όλως απροκλήτως απεφάσισε να μου ...επιτεθεί με σεξιστική ρητορική και μη αρκούμενος σε αυτή αλλά φτάνοντας μέχρι σημείου να αμφισβητήσει ότι το επώνυμό μου είναι πραγματικό και ότι η Μητέρα μου ζούσε σε ...προσφυγικό σπίτι, όχι ότι κάτι τέτοιο θα με ενοχλούσε αλλά αποτελεί δείγμα συνειδητής αναληθείας νομίζοντας ότι έτσι με ευτελίζει, κάτι που είναι εμφανές ότι επιδιώκει.

Εν τέλει, ο Γκέκας αντελήφθη ότι άλλοι και όχι εγώ τον χαρακτηρίζουν ως gay στο διαδίκτυο και ενυπογράφως και, μάλιστα, του επιφυλάσσουν και οδυνηρές εκπλήξεις για την επιλήψιμη συμπεριφορά του ενώ παρίστατο στην Μόσχα για μία επίσημη εκδήλωση περί της οποίας εκδηλώσεως δεν επεδίωξα να μάθω αλλά, δυστυχώς, έμαθα πολλά και όχι ευχάριστα περί της συμπεριφοράς του. Ήδη έχω γίνει δέκτης screenshots με λυπηρότατα σχόλια που γράφονται για την περίπτωσή του στο διαδίκτυο και σε διάφορες σελίδες του Facebook με τις οποίες ουδεμία σχέση έχω, ούτε "μέλος" των διαλόγων είμαι. Εύχομαι δε, ο Γκέκας να έχει αντιληφθεί ότι η επιλήψιμη συμπεριφορά του δεν περνά απαρατήρητη και ότι μπορεί εγώ να μην έχω ασχοληθεί καθόλου με τα σεξουαλικά του -γνωστού όντος ότι είμαι ανεκτικός σε ο,τιδήποτε δεν συνιστά βιασμό και συντελείται μεταξύ ενηλίκων εχόντων σεξουαλική συνείδηση- αλλά  ά λ λ ο ι  έχουν "ξεσπαθώσει" εναντίον του αποκαλώντας τον gay και αυτοί έχουν και όνομα και επώνυμο. Καταλαβαίνετε πόσο ενοχλητική είναι για μένα η συμπεριφορά ενός ανθρώπου τον οποίο ουδέποτε έθιξα, τον στιγματίζουν οι πάντες και δημοσίως και εκείνος επιμένει να βλέπει εμένα ως επικριτή του;Τέλος, στο παρόν Ιστολόγιο όσα υπογραφόμενα κείμενα προέρχονται από τους υπογράφοντες, ενώ όσα μη υπογραφόμενα αποτελούν αναρτήσεις της συλλογικότητος της τετραμελούς Συντακτικής Ομάδος του "Ελληνικού Εθνικού Κοινωνικού Καθιδρύματος". Έτσι, η παρούσα ανάρτηση η οποία δημοσιεύθηκε μετά διαβουλεύσεις είκοσι ωρών, προέρχεται από  τον υπογράφοντα "Ελληνικό Φορέα Αντιγραικυλικής Δράσης", ο οποίος, μάλιστα μας έστειλε τρία ηλεκτρονικά μηνύματα: Το πρώτο με το κυρίως κείμενο και αρκετές "πιπεράτες" φωτογραφίες τις οποίες αποφύγαμε να ενθέσουμε στο κείμενο όπως μας ζήτησε ο αποστολέας, το δεύτερο με οδηγίες για την ανάρτηση των φωτογραφιών τις οποίες, όπως προείπαμε, αποφύγαμε να αναρτήσουμε και το τρίτο με τον λογότυπο του νεοεμφανιζόμενου φορέως. Εν συνεχεία σας παραθέτω screenshot των εισερχομένω της ηλεκτρονικής μας θυρίδος αν και δεν έχω παρόμοιαν υποχρέωση προς ενημέρωσή σας στο πλαίσιο ενός καλοπίστου διαλόγου και της επιθυμίας μου για αποσαφήνιση κάθε απορίας σας. Στο Ιστολόγιο αυτό δεν κατασκευάζουμε "ειδήσεις" αλλά θα μπορούσα να πω, παρακάμπτουμε πολλά τα οποία θα μπορούσαν να μας αυξήσουν την επισκεψιμότητα με τα "πιπεράτα" για πολλούς και πολλά...Τέλος, σε ό,τι αφορά στη πρόθεσή του να μας μηνύσει και ο χαφιές Κώστας Πλεύρης είχε παρόμοια βλακώδη ιδέα και του έμεινε ο τίτλος του χαφιέ ...και με δικαστική απόφαση. Ας κάνει και ο Γκέκας ό,τι νομίζει διότι έχουμε αποκτήσει αρκετή ...τεχνογνωσία ώστε να βάζουμε τα πράγματα της ακροδεξιάς στη θέση τους. Ωστόσο, ο Γκέκας ας επισκεφθεί τον ενδοκρινολόγο του διότι τα ορμονικά προβλήματα ανιμετωπίζονται επιστημονικώς ώστε να μην αποτελούν αιτίες συμπεριφορικών "ε κ τ ρ ο π ώ ν", όπως ευστόχως χαρακτηρίζει τις εν Ρωσία "αταξίες" του ξένος αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυς.
________________________________________________

Ρ.Θ. 30/5/2018, 00:08 π.μ.
...
Θα συνεχίσει με άλλες δράσεις ο φορέας;


Απάντηση Σ.Ο.:

Προσπαθήσαμε να σας "σώσουμε" αλλά, τελικώς δεν σωζόσαστε... Παρακαλούμε διατηρείτε κόσμιο λόγο ακόμη και γι αυτόν του οποίου η συμπεριφορά και η ύπαρξη είναι απωθητική. Στο ερώτημά σας μπορεί να απαντήσει ο νεοεμφανιζόμενος φορέας διότι εμείς είμαστε αναρμόδιοι.
________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.